Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prowadzenie badań naukowych lub działalność w kole naukowym, studia II stopnia
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-305-LM-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Lean Manufacturing
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pomykała Radosław (rpomyk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Istnieje możliwość przyznania do 3 ECTS studentom, który wykażą się działalnością w kole naukowym lub prowadzonymi badaniami.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiadł specjalistyczną wiedzę z zakresu studiowanego kierunku i specjalnosci IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi samodzielnie lub zespołowo zmierzyć się z problemem naukowym, dokonać próby jego rozwiązania. IPZ2A_U02, IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest gotów podejmować wyzwania naukowe ponad obowiązkowy zakres. IPZ2A_K01, IPZ2A_K02, IPZ2A_K03 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student wyróżnia się zaangażowaniem oraz inicjatywą. IPZ2A_K01, IPZ2A_K02, IPZ2A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiadł specjalistyczną wiedzę z zakresu studiowanego kierunku i specjalnosci - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi samodzielnie lub zespołowo zmierzyć się z problemem naukowym, dokonać próby jego rozwiązania. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest gotów podejmować wyzwania naukowe ponad obowiązkowy zakres. - - - + - - - - - - -
M_K002 Student wyróżnia się zaangażowaniem oraz inicjatywą. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 22 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 22 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (15h):

Realizacja zajęć poza zakresem studiów

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Moduł dobrowolny, metody i techniki różne
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie modułu dokonywane jest przez Prodziekana ds Kształcenia na wniosek zainteresowanego poparty zaświadczeniem opiekuna koła naukowego (w przypadku działalności w KN) lub opiekuna pracy dyplomowej (w przypadku prowadzenia badań).
Jako zaliczenie modułu może być przyznane od 1 do 3 punktów ECTS.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Moduł dobrowolny, forma różna
Sposób obliczania oceny końcowej:

Jako zaliczenie modułu może być przyznane od 1 do 3 punktów ECTS.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

nie dotyczy

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

nie dotyczy

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

nie dotyczy

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

nie dotyczy