Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Kod Program studiów
GBUD-2-327-IP-s Budownictwo (Inżynieria przedsięwzięć budowlanych) - stacjonarne studia II stopnia
GIKS-2-313-IS-s Inżynieria Kształtowania Środowiska (Instalacje Środowiskowe) - stacjonarne studia II stopnia
GIKS-2-314-WK-s Inżynieria Kształtowania Środowiska (Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa) - stacjonarne studia II stopnia
GBUD-2-327-KB-s Budownictwo (Konstrukcje budowlane i inżynierskie) - stacjonarne studia II stopnia
GBUD-2-327-GT-s Budownictwo (Geotechnika i budownictwo specjalne) - stacjonarne studia II stopnia
GBUD-2-327-RM-s Budownictwo (Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych) - stacjonarne studia II stopnia
GIPZ-2-312-ZB-s Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy) - stacjonarne studia II stopnia
GIPZ-2-312-CP-s Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (Controlling procesów produkcyjnych) - stacjonarne studia II stopnia
GIPZ-2-313-LM-s Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (Lean Manufacturing) - stacjonarne studia II stopnia
GIPZ-2-313-ZS-s Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (Zarządzanie w inżynierii środowiska) - stacjonarne studia II stopnia
GIPZ-2-309-ZP-s Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym) - stacjonarne studia II stopnia
GRTZ-2-306-s Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych - stacjonarne studia II stopnia
GIGR-2-313-GP-s Inżynieria Górnicza (Górnictwo podziemne) - stacjonarne studia II stopnia
GIGR-2-304-PS-s Inżynieria Górnicza (Przeróbka surowców mineralnych) - stacjonarne studia II stopnia
GIGR-2-304-GB-s Inżynieria Górnicza (Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne) - stacjonarne studia II stopnia
GIGR-2-312-GO-s Inżynieria Górnicza (Górnictwo odkrywkowe) - stacjonarne studia II stopnia
Informacje ogólne:
Nazwa:
Paraseismic influence on the environment
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-313-LM-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Lean Manufacturing
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Pyra Józef (pyra@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The student understands the problem of the impact of vibrations induced from various sources in the aspecke of impact on building structures.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The student has a basic knowledge about explosives use in civil purpose. IPZ2A_W02 Prezentacja
M_W002 The student has a principal knowledge about measurements standards. The student can formulate the results of field measurments. IPZ2A_W02 Kolokwium
M_W003 The student has a principal knowledge about the assessment of the ground vibration on the housing structure. IPZ2A_W02 Kolokwium
M_W004 The student has a principal knowledge about the seismic signal processing methods IPZ2A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 The student can: perform measurements, conduct analyses of the intensity of the ground vibration. The student can present obtained results. IPZ2A_U03 Referat
M_U002 The student can make the assessment of blasting works influences on the environment. The student can determine the boundary conditions of blasting parameters. IPZ2A_U03 Kolokwium,
Prezentacja
M_U003 The student can conduct the seismic signal analysis by taking into consideration various methods of seismic signal processing. IPZ2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 The student can make engineer projects or fulfilled various team tasks. The student is able to work in group where he realizes group tasks or individual task. IPZ2A_K01, IPZ2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The student has a basic knowledge about explosives use in civil purpose. + + - - - - - - - - -
M_W002 The student has a principal knowledge about measurements standards. The student can formulate the results of field measurments. + + - - - - - - - - -
M_W003 The student has a principal knowledge about the assessment of the ground vibration on the housing structure. + + - - - - - - - - -
M_W004 The student has a principal knowledge about the seismic signal processing methods + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student can: perform measurements, conduct analyses of the intensity of the ground vibration. The student can present obtained results. + + - - - - - - - - -
M_U002 The student can make the assessment of blasting works influences on the environment. The student can determine the boundary conditions of blasting parameters. + + - - - - - - - - -
M_U003 The student can conduct the seismic signal analysis by taking into consideration various methods of seismic signal processing. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student can make engineer projects or fulfilled various team tasks. The student is able to work in group where he realizes group tasks or individual task. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Intorduction to explosive materials

- Properties of explosives and blasting agents (Low and High explosives, Primary and Secondary explosives, construction and various types of charges)

2. Physical and chemical properties of explosives

- Determination of oxygen balance

- Rules of explosive’s decomposition

- Determination of post shoot gases energy

- Shock wave and acoustic wave properties

3. Detonation and rock breakage mechanism

- principle of detonation and breakage

- rock breakage, zones formation

4. Prediction and control of ground vibrations

- the measurement equipment

- ground vibration assessment

5.Influence of blasting on surface structure and underground structure

- Surface blasting – underground effects

- Underground blasting – underground effects

- Evaluation of tremors energy. The GSI scale.

- The Arias integral

- The paraseismic influence of demolition works on the environment

6. The influence of transport vibration and machine vibration on housing structures

- differences in the time and frequency domain

- the impact of non – blasting ground vibration on housing structure (differences in assessment)

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Mathematical methods of ground vibration analyses in the time and frequency domain

- Fast Fourier Transforma, Short Time Fourier Transform, Walvet Transform, Matching Pursuit analysis

Structural response of Surface structure to the ground born vibration

- Formation of the low frequency vibration

- Effect of repeated blasting works to housing structure

- Respond spectrum

- Studies on the residential and industrial structures

The assessment of the human response to the ground born vibration

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lecture is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel enriched with demonstrations relating to the presented issues.
 • Ćwiczenia audytoryjne: During the auditorium classes, the students on the board solve the problems they had previously asked. The lecturer systematically applies the explanations and moderates the discussion with the group over the given problem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Final mark on the basis of test in written form of lecture, auditory exercises marks.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in the classes learning the next teaching content according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lecture requires the teacher's consent.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students joining the exercises are required to prepare themselves in the scope indicated each time by the teacher (eg in the form of task sets). Assessment of student's work may be based on oral or written statements in the form of a colloquium, which according to the AGH study regulations translates into the final grade in this form of classes.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is the weighted average of lecture ratings (weight 0.5), auditorium classes (weight 0.5).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Attendance at auditorium exercises is mandatory. After the absence student is obliged to attend missed classes with another group or perform additional studies in writing on a topic related to the abandoned classes.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

lack

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Olofsson S.O. 1990. Applied explosives technology for construction and mining. Edition 2. Publisher APPLEX.

2. Akhavan J. 2011. The chemistry of explosives. Royal Society of Chemistry. Third Edition,New edition edition.

3. Cooper P. 1996. Explosives engineering. Wiley-VCH. First edition

4. Pal Roy P. 2005. Rock blasting efffects and operations. A.A. Balkema publishers

5. Dowding C.H. 2000. Construction Vibrations, International Society of Explosives

6. Gupta A.K. 1993. Response spectrum method in seismic analysis and design of structures. CRC Press.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Determining acceptable explosive charge mass under different geological conditions — Problematyka wyznaczania dopuszczalnych ładunków MW w zróżnicowanych warunkach geologicznych / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER, Michał DWORZAK, Andrzej BIESSIKIRSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2015 vol. 60 no. 3, s. 825–845. — Bibliogr. s. 844–845
 2. Research review of the influence of millisecond delay on intensity and structure of vibrations induced with blasting works in Polish strip mines — Przegląd badań nad wpływem opóźnienia milisekundowego na intensywność i strukturę drgań wzbudzanych robotami strzałowymi w polskich kopalniach odkrywkowych / Józef PYRA // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2013 vol. 37 no. 1, s. 81–91
 3. Various methods of the ground vibration assessment / Andrzej BIESSIKIRSKI, Józef PYRA, Michał DWORZAK // W: Proceedings of the forty-first annual conference on explosives and blasting technique : February 1–4, 2015, New Orleans, LA USA / International Society of Ecplosive Engineers. — USA : ISEE, cop. 2015. — S. 403–412
Informacje dodatkowe:

Attendance at auditorium exercises is mandatory. After the absence student is obliged to attend missed classes with another group or perform additional studies in writing on a topic related to the abandoned classes. Students are allowed to approach a final exam of auditorium exercises three times . A positive final grade can be corrected in specified circumstances. Attendance at lectures is recommended.