Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie strategiczne i modele biznesowe przedsiębiorstw
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-104-ZB-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Mieszaniec Jerzy (mieszan@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student poznaje istotę zarządzania strategicznego, pojęcie strategii wraz z procesem jej formułowania i implementacji oraz różnicę między strategią a modelem biznesu. Zostaje mu wskazane znaczenie technologii i kultury organizacyjnej oraz innych niematerialnych składników potencjału przedsiębiorstwa w tym przedsiębiorstwa przemysłowego sektora surowcowo-energetycznego w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej. Poznaje również różne metody analizy stosowane w zarządzaniu strategicznym.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę o przebiegu procesu formułowania i implementacji strategii oraz jego uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych. IPZ2A_W04, IPZ2A_W03 Kolokwium
M_W002 Student zna składniki potencjału przedsiębiorstwa i ich znaczenie. IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W03 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Kolokwium
M_W003 Student zna zasady stosowania wybranych metod zarządzania strategicznego strategicznej. IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W03 Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi, z zastosowaniem wybranych metod, przeprowadzić analizy środowiska wewnętrznego i zewnętrznego przedsiębiorstwa. IPZ2A_U02, IPZ2A_U04, IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi, z zastosowaniem wybranych metod, określić pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa i wskazać zalecenia strategiczne. IPZ2A_U02, IPZ2A_U04, IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi realizować zespołowo powierzone zadanie. IPZ2A_K03 Wykonanie ćwiczeń
M_K002 Ma świadomość potrzeby ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy. IPZ2A_K01, IPZ2A_K03 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę o przebiegu procesu formułowania i implementacji strategii oraz jego uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna składniki potencjału przedsiębiorstwa i ich znaczenie. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna zasady stosowania wybranych metod zarządzania strategicznego strategicznej. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi, z zastosowaniem wybranych metod, przeprowadzić analizy środowiska wewnętrznego i zewnętrznego przedsiębiorstwa. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi, z zastosowaniem wybranych metod, określić pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa i wskazać zalecenia strategiczne. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi realizować zespołowo powierzone zadanie. - + - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość potrzeby ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Zakres zarządzania strategicznego. Strategia a model biznesu.
Elementy modelu biznesu i klasyfikacje modeli biznesu.
Strategie na poszczególnych poziomach zarządzania i ich zakres.
Planowanie strategiczne. Formy organizacji procesu planowania. Proces formułowania i implementacji strategii.
Potencjał przedsiębiorstwa i potencjał konkurencyjności.
Składniki potencjału przedsiębiorstwa. Klasyfikacje zasobów materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa.
Wiedza i technologia jako składniki potencjału przedsiębiorstwa. Warianty pozyskiwania technologii.
Kultura organizacyjna jako element potencjału przedsiębiorstwa.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

W ramach ćwiczeń audytoryjnych prowadzonych w formie wykładu konwersacyjnego, dyskusji oraz studiów przypadków analizowane jest środowisko zewnętrzne przedsiębiorstwa (makrootoczenie oraz interesariusze) oraz środowisko wewnętrzne. Student zapoznaje się z zaleceniami formułowania misji, analizą interesariuszy, metodą scenariuszy stanów otoczenia, metodą refleksji strategicznej, metodami pozycjonowania.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych prowadzący w formie prezentacji multimedialnej połączonej z wykładem tablicowym omawia kolejne metody analizy strategicznej wywołując dyskusję, a następnie studenci wykonują zadane ćwiczenia w zespołach, co ma wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena ćwiczeń audytoryjnych jest średnią ważoną oceny z kolokwium obejmującego swoim zakresem treść ćwiczeń i wykładów z wagą 30%, oceny aktywności na ćwiczeniach audytoryjnych z wagą 35% oraz oceny wykonywanych ćwiczeń z wagą 35%.
Ocena kolokwium musi być pozytywna.
Student, który z wykonywanych ćwiczeń uzyskał ocenę pozytywną, a nie uzyskał zaliczenia może przystąpić dwukrotnie do kolokwium poprawkowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci na każdych kolejnych zajęciach po objaśnieniu połączonym z dyskusją wykonują zadane ćwiczenia/analizy. Ocenie podlega aktywny udział w dyskusji i sposób wykonania każdego ćwiczenia.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa ocenie uzyskanej z ćwiczeń audytoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy lub jeśli to niemożliwe, a student w sposób udokumentowany ważnymi przyczynami usprawiedliwi swoją nieobecność, samodzielne uzupełnienie wiadomości i zaliczenie materiału realizowanego na opuszczonych zajęciach w formie kolokwium w terminie najbliższych konsultacji prowadzącego zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Gołębiowski T. i in.: Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, SGH, Warszawa
 2. Koźmiński A., Piotrowski Wł.(red.): Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa
 3. Obłój K.: Tworzywa skutecznych strategii, PWE, Warszawa
 4. Rokita J.: Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa
 5. Romanowska M.: Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa
 6. Pierścionek Z.: Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa
 7. Porter M.E.: Strategie konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa
 8. Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Mieszaniec J.: Ocena znaczenia zasobów dla uzyskania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo górnicze. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Górnictwo. z. 273, Gliwice 2006

Mieszaniec J., Ogrodnik R.: Metoda analizy interesariuszy jako innowacyjna koncepcja w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym [w:] Knosala R. (red.): Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2010

Mieszaniec J., Ogrodnik R.: Narzędzia wspomagania implementacji strategii przedsiębiorstwa. [w:] Knosala R. (red.): Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Tom II. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2007

Mieszaniec J.: Rola innowacji w tworzeniu bazy przewagi konkurencyjnej [w:] Materiały konferencyjne konferencji “Zarządzanie strategiczne, strategie w zarządzaniu”. Gliwice 2011

Mieszaniec J.: Tendencje integracyjne a struktury górnictwa węgla kamiennego. [w:] Materiały konferencyjne “Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie”. Ustroń, 1997

Mieszaniec J., Niedźwiedź B.: Czynniki konkurencyjności z punktu widzenia klientów wybranej kopalni kamienia.[w:] Materiały konferencyjne “Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie”. Krynica, 2006

Informacje dodatkowe:

Student nieobecny na więcej niż 50% ćwiczeń audytoryjnych nie może tych braków uzupełniać w innej formie i nie zostaje dopuszczony do kolokwium zaliczeniowego oraz poprawkowego.