Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria finansowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-107-ZB-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. zw. dr hab. inż. Magda Roman (magda@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci poznają podstawowe wiadomości o zasadach zawierania transakcji terminowych na rynkach finansowych (transakcje: forward, futures, opcyjne i wymiany).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna istotę i obszar aktywności inżynierii finansowej oraz ogólne reguły zawierania transakcji futures i forward oraz transakcji opcyjnych i wymiany. IPZ2A_W04, IPZ2A_W01 Kolokwium
M_W002 Student zna zasady wyceny kontraktów futures, forward, wymiany i opcyjnych oraz techniki konstruowania strategii w celach inwestycyjnych, arbitrażowych i zabezpieczających. IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie budować strategie w oparciu o narzędzia i metody inżynierii finansowej w oparciu o podstawowe instrumenty, tj. akcje, kontrakty futures, obligacje, opcje kupna i opcje sprzedaży. IPZ2A_U01 Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student umie wyceniać kontrakty futures, forward, opcje kupna, opcje sprzedaży i kontrakty wymiany. IPZ2A_U02 Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu inżynierii finansowej. IPZ2A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student potrafi myśleć w sposób analityczny i rozwiązywać złożone problemy inżynierii finansowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. IPZ2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna istotę i obszar aktywności inżynierii finansowej oraz ogólne reguły zawierania transakcji futures i forward oraz transakcji opcyjnych i wymiany. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady wyceny kontraktów futures, forward, wymiany i opcyjnych oraz techniki konstruowania strategii w celach inwestycyjnych, arbitrażowych i zabezpieczających. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie budować strategie w oparciu o narzędzia i metody inżynierii finansowej w oparciu o podstawowe instrumenty, tj. akcje, kontrakty futures, obligacje, opcje kupna i opcje sprzedaży. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student umie wyceniać kontrakty futures, forward, opcje kupna, opcje sprzedaży i kontrakty wymiany. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu inżynierii finansowej. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi myśleć w sposób analityczny i rozwiązywać złożone problemy inżynierii finansowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Istota i pola aktywności inżynierii finansowej.
Kontrakty terminowe futures i forward.
Kontrakty wymiany i kontrakty opcyjne.
Wycena opcji – model dwumianowy.
Wycena opcji – model Blacka-Scholesa.
Wycena kontraktów futures i forward.
Wycena kontraktów wymiany.

Ćwiczenia audytoryjne (30h):

Praktyczne przykłady obliczeniowe w zakresie inżynierii finansowej, wycena kontraktów futures, forward, opcji i kontraktów wymiany, profil zysku/straty w kontraktach podstawowych i kombinacyjnych, obliczanie parametrów zmienności i elastyczności opcji.
Strategie zabezpieczania się przed ryzykiem (hedging), przykłady długiej i krótkiej pozycji zabezpieczającej w kontraktach futures i forward.
Strategie zabezpieczania się przed ryzykiem na przykładzie rynków metali i surowców mineralnych, przykłady kontraktów opcyjnych i mieszanych (opcje w kombinacji z kontraktami futures).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z ćwiczeń audytoryjnych odbywa się w formie kolokwium, student musi uzyskać ocenę pozytywną.
Zaliczenie wiadomości z wykładów odbywa się w formie testu, student musi uzyskać ocenę pozytywną.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena średnia z zaliczenia wiadomości z wykładów (waga 0,4) oraz testów i pracy kontrolnej z ćwiczeń (waga 0,6).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe wskutek nieobecności na ćwiczeniach odrabiane indywidualnie w uzgodnieniu z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ukończony kurs matematyki, znajomość rachunku prawdopodobieństwa.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Weron A., Weron R.: Inżynieria finansowa. WNT, Warszawa 1999
2.Tarczyński W., Zwolankowski M.: Inżynieria finansowa. Agencja Wydawnicza Placet. Warszawa 1999
3.Hull J.: Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie. Wig Press, Warszawa 1997
4.Magda R.: Międzynarodowe rynki metali i surowców mineralnych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH. Kraków 2006
5.Luenberger D.: Teoria inwestycji finansowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003
6.Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Magda R.: Ocena poziomu ryzyka stopy zwrotu ze sprzedaży w spółce węglowej z wykorzystaniem modeli rynku finansowego // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w erze postindustrialnej — Lublin 2002
Bąk P., Magda R., Woźny T.: Wpływ sekurytyzacji aktywów na kształtowanie się wybranych wskaźników finansowych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management — 2006 t. 22 z. 1
Magda R.: Instrumenty inżynierii finansowej na rynku metali nieżelaznych na przykładzie Londyńskiej Giełdy Metali. Przegląd Górniczy, 2011 t.67 nr 9
Magda R.: Strategie zabezpieczające wynik finansowy przedsiębiorstwa górniczego z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Wiadomości Górnicze, 2011, nr 11
Bąk P., Brzychczy E., Kowal B., Magda R., Sierpińska M.: Wykorzystanie wybranych narzędzi inżynierii finansowej w finansowaniu działalności przedsiębiorstw górniczych : praca zbiorowa. Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014

Informacje dodatkowe:

W przypadku nieobecności na zajęciach student może odrobić je z inną grupą lub w innej formie uzgodnionej z prowadzącym.