Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-204-ZB-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kapusta Mariusz (kapustam@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W trakcie zajęć studenci zapoznają się ze skutkami oddziaływania zagrożeń czynnikami szkodliwymi, niebezpiecznymi i uciążliwymi na stanowiskach pracy. Ponadto przeprowadzają pomiary i badania wybranych czynników.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę o czynnikach szkodliwych i uciążliwych występujących na stanowiskach pracy IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student zna dopuszczalne wartości czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zidentyfikować czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy i dobrać stosowne środki ochrony indywidualnej i zbiorowej IPZ2A_U04, IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student umie przeprowadzić pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy IPZ2A_U04, IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student stosuje w praktyce zasady dotyczące bezpiecznej pracy na stanowiskach pracy z czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi IPZ2A_K01, IPZ2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_K002 Student identyfikuje choroby zawodowe powstałe na skutek działania czynników szkodliwych i uciązliwych IPZ2A_K01, IPZ2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę o czynnikach szkodliwych i uciążliwych występujących na stanowiskach pracy + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna dopuszczalne wartości czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy + + + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zidentyfikować czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy i dobrać stosowne środki ochrony indywidualnej i zbiorowej + - - - - - - - - - -
M_U002 Student umie przeprowadzić pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy - + + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student stosuje w praktyce zasady dotyczące bezpiecznej pracy na stanowiskach pracy z czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi + + - - - - - - - - -
M_K002 Student identyfikuje choroby zawodowe powstałe na skutek działania czynników szkodliwych i uciązliwych + + + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 148 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 50 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Identyfikacja i kryteria podziału czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy. Prawne aspekty odpowiedzialności pracodawcy wedle obowiązujących przepisów i norm. Przyrządy pomiarowe oraz monitorowanie czynników na stanowiskach pracy. Ochrona zdrowia osób młodocianych, kobiet w ciąży lub karmiących dla czynników szkodliwych i uciążliwych. Środki ochronny indywidualnej pracowników. Szkodliwe i uciążliwe czynniki fizyczne: hałas, wibracje, mikroklimat, promieniowanie widzialne i pozawidzialne (UV, IR), promieniowanie elektromagnetyczne i laserowe, pyły przemysłowe. Szkodliwe czynniki chemiczne (NDS, NDSCh, NDSP) wraz z profilaktyką. Czynniki biologiczne oraz psychofizyczne – normy transportu ręcznego. Statystyki zapadalności na choroby zawodowe oraz procedury zgłaszania podejrzenia choroby przez pracownika.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

W trakcie ćwiczeń zostaną przeprowadzone obliczenia dotyczące:
1) wyznaczenie ekspozycji na pracownika dla czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy
2) obliczenia i dobór środków ochrony indywidualnej dla pracowników
3) uzupełnianie dokumentacji pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych
4) obliczania poziomu ryzyka zawodowego dla wybranych czynników szkodliwych

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Wykonanie sprawozdań z zajęć obejmujących tematykę:
1. Pomiary natężenia hałasu
2. Pomiary oświetlenia
3. Pomiary drgań mechanicznych
4. Pomiary zapylenia powietrza
5. Pomiary mikroklimatu
6. Pomiary stężeń gazów
7. Pomiary wybuchowości pyłów

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładów w formie pisemnej – 5 pytań opisowych lub test wyboru (1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy)
Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie oddanych sprawozdań z przeprowadzonych ćwiczeń oraz test zaliczeniowy.
Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych na podstawie kolokwium.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,6 ocena z egzaminu + 0,2 ocena z ćwiczeń audytoryjnych + 0,2 ocena ćwiczeń laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach laboratoryjnych lub audytoryjnych student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrabianie zajęć) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami i skonsultowanym z prowadzącym zajęcia laboratoryjne lub audytoryjne.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na pierwszym wykładzie gdzie zgodnie z poniższymi informacjami dodatkowymi zostaną przypomniane warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. B. Rączkowski; “BHP w praktyce” – ODDK, Gdańsk, 2018
2. Poradnik służby BHP – wydanie I, Kraków-Tarnobrzeg 2014
3. D. Koradecka; Bezpieczeństwo pracy i ergonomia tom 1, CIOP, Warszawa 1997
4. J. Szlązak, N. Szlązak; “Bezpieczeństwo i higiena pracy” – Wyd. AGH, Kraków, 2012
5. W.Danielak, M.Kapusta, M.Kraszewska.: Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : studia przypadków – Exante Wydawnictwo Naukowe, Wrocław 2018.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. M.Kapusta, J.Swolkień, T.Szponder; Analiza aktualnie stosowanych środków profilaktycznych dla zagrożenia pyłowego, Kraków 2010.

2. M.Kapusta, D.Nowak-Senderowska, W.Andrusikiewicz; Identyfikacja i ocena typowych zagrożeń na stanowisku pracy strażaka-ratownika, Inowrocław 2011.

3. M.Kapusta, M.Kraszewska, W.Kraszewski.: Strategiczne zasoby źródłem kształtowania sukcesu organizacji [Dokument elektroniczny] — Exante Wydawnictwo Naukowe, Wrocław 2018.

Informacje dodatkowe:

Obecność na wykładach jest zalecana.
Egzamin odbędzie się formie pisemnej i pytań otwartych.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajęć.