Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-208-ZB-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Ogrodnik Romuald (rogrod@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot “Wypadki przy pracy i choroby zawodowe” ma na celu przybliżenie studentom obowiązujących przepisów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Studenci poznają sposoby badania wypadków oraz wypełniania dokumentacji powypadkowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia dotyczące wypadków i ich cech. IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W03 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą obowiązków pracodawcy w razie zaistnienia wypadku przy pracy. IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Student zna i rozumie postępowanie dotyczące chorób zawodowych. IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu
M_W004 Student posiada wiedzę i zna podstawowe metody określania kosztów bezpieczeństwa i higieny pracy. IPZ2A_W04, IPZ2A_W01 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wyznaczyć poszczególne etapy badania wypadków. IPZ2A_U02, IPZ2A_U04, IPZ2A_U03 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi prawidłowo identyfikować i analizować wypadki oraz wyznaczyć wskaźniki częstości i ciężkości wypadków. IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu
M_U003 Student potrafi sporządzić dokumentacje powypadkową. IPZ2A_U04, IPZ2A_U03 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest świadomy uzupełniania wiedzy z zakresu studiowanego przedmiotu. IPZ2A_K01, IPZ2A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia dotyczące wypadków i ich cech. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą obowiązków pracodawcy w razie zaistnienia wypadku przy pracy. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie postępowanie dotyczące chorób zawodowych. + - - + - - - - - - -
M_W004 Student posiada wiedzę i zna podstawowe metody określania kosztów bezpieczeństwa i higieny pracy. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wyznaczyć poszczególne etapy badania wypadków. - + - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi prawidłowo identyfikować i analizować wypadki oraz wyznaczyć wskaźniki częstości i ciężkości wypadków. - + - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi sporządzić dokumentacje powypadkową. - + - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadomy uzupełniania wiedzy z zakresu studiowanego przedmiotu. + + - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Wypadki przy pracy w świetle przepisów.
Cywilno prawna odpowiedzialność pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy.
Badanie wypadków i dokumentacja powypadkowa.
Choroby zawodowe.
Ekonomiczne skutki wypadków przy pracy.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Analiza wypadków.
Badanie wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
Dokumentacja powypadkowa.
Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy.
Koszty chorób zawodowych.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Student realizuje indywidualną pracę, której celem jest wykorzystanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania określonego problemu z zakresu realizowanego przedmiotu.
Opracowanie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczeniem z ćwiczeń audytoryjnych jest ocena z kolokwium zaliczeniowego. Zaliczeniem z ćwiczeń projektowych jest ocena za wykonany projekt. Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Zaliczenia ćwiczeń i projektu – 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z ćwiczeń audytoryjnych (waga 0,5), ćwiczeń projektowych (waga 0,5).
Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnych ocen z poszczególnych ćwiczeń i zadań projektowych.
Zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej – 5 pytań opisowych lub test wyboru (1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student wyrównuje zaległości powstałe wskutek nieobecności samodzielnie. Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach audytoryjnych może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą prowadzącego i pod warunkiem, że realizowany jest ten sam temat. W szczególnych przypadkach sposobem odrobienia usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach może być napisanie referatu/opracowania na temat ustalony z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na pierwszym wykładzie gdzie zgodnie z poniższymi informacjami dodatkowymi zostaną przypomniane warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa:
Wojciechowska-Piskorska H.: Wypadki przy pracy (analiza przypadków, kwalifikowanie wypadków, postępowanie powypadkowe, przykład dokumentacji). Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2013.
Szlązak J., Szlązak N.: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Wydawnictwo AGH, Kraków 2012.

Literatura uzupełniająca:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy. Dz.U. 2014 poz. 1502.
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Dz.U. 2009 Nr 105 poz. 870.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych. Dz.U. 2009 Nr 105 poz. 869.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Dz.U. 2004 Nr 227 poz. 2298.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Zagrożenia naturalne i techniczne wpływające na stan bezpieczeństwa pracy w polskich kopalniach odkrywkowych — Natural and technical hazards affecting the status of safety in the polish open-pit mines / Romuald OGRODNIK, Zbigniew BURTAN, Mariusz KAPUSTA // Modern Management Review ; ISSN 2300-6366. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing ; ISSN: 1234-3706. — 2017 vol. 22 Research Journal 24 no. 2, s. 99–115. — Bibliogr. s. 114
Romuald OGRODNIK, Jerzy MIESZANIEC, Artur BATOR : Udział zewnętrznych instytucji kontrolnych w kształtowaniu elementów strategii społecznej odpowiedzialności związanych z bezpieczeństwem pracy. Marketing i Rynek. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2017,
Zbigniew BURTAN, Mariusz KAPUSTA, Romuald OGRODNIK: Zagrożenia naturalne wpływające na stan bezpieczeństwa pracy w polskim górnictwie węgla kamiennego. Zagrożenia na stanowiskach pracy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2017,
Mariusz KAPUSTA, Zbigniew BURTAN, Romuald OGRODNIK: Kierowanie kultury bezpieczeństwa na przykładzie praktycznych działań w Akademii Górniczo-Hutniczej. Zagrożenia na stanowiskach pracy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2017
Ogrodnik R.: Mining Companies’ Activities in the Context of a Sustainable Development Policy [w:] Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 23, No. 3A, 2014 – Olsztyn
Ogrodnik R.: Społeczna odpowiedzialność w procesie zarządzania przedsiębiorstwem górniczym. Wiadomości Górnicze, nr 3/2012

Informacje dodatkowe:

Obecność na wykładach jest zalecana.