Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe magisterskie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-302-ZB-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Ogrodnik Romuald (rogrod@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci poznają zalecenia dotyczące struktury i strony edytorskiej prac magisterskich oraz zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych magisterskich.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę o zasadach dotyczących przygotowania i obrony pracy dyplomowej z zakresu zarządania i inżynierii produkcji, także związaną z ochroną własności intelektualnej IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma wiedzę dotyczącą zasad i zakresu przeprowadzanego egzaminu dyplomowego z zarządzania i inżynierii produkcji IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student ma umiejętność przygotowania pracy dyplomowej IPZ2A_U02, IPZ2A_U04, IPZ2A_U03 Udział w dyskusji,
Prezentacja
M_U002 Student ma umiejętność prowadzenia podstawowych badań naukowych IPZ2A_U02, IPZ2A_U04, IPZ2A_U03 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi określić priorytety związane z pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym oraz rozumie potrzebę samokrztałcenia się dla ich skutecznej realizacji IPZ2A_K01, IPZ2A_K03 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student potrafi pracować w grupie i potrafi przedstawiać i popularyzować zdobytą wiedzę inżyniersko-techniczną IPZ2A_K03 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę o zasadach dotyczących przygotowania i obrony pracy dyplomowej z zakresu zarządania i inżynierii produkcji, także związaną z ochroną własności intelektualnej - + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę dotyczącą zasad i zakresu przeprowadzanego egzaminu dyplomowego z zarządzania i inżynierii produkcji - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student ma umiejętność przygotowania pracy dyplomowej - + - - - - - - - - -
M_U002 Student ma umiejętność prowadzenia podstawowych badań naukowych - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi określić priorytety związane z pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym oraz rozumie potrzebę samokrztałcenia się dla ich skutecznej realizacji - + - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi pracować w grupie i potrafi przedstawiać i popularyzować zdobytą wiedzę inżyniersko-techniczną - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne (15h):

W ramach zajęć studenci zapoznają się z obowiązującymi na Wydziale zasadami przeprowadzania promocji magisterskich, w tym egzaminu kierunkowego oraz prezentacji pracy magisterskiej, a także uzupełniają wiedzę związaną z zakresem pytań egzaminacyjnych egzaminu dyplomowego.
Na seminarium studenci przedstawiają prezentację swoich prac magisterskich będącą elementem oceny tych prac w ramach poszczególnych specjalności na kierunku Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia audytoryjne: Ćwiczenia audytoryjne: Treści prezentowane na ćwiczeniach przez prowadzącego są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej. Na zajęciach podstawą jest również prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze.
Studenci oceniani są za aktywność oraz prezentacje dotyczące prac dyplomowych.
Szczegółowe warunki zaliczenia ogłasza prowadzący na pierwszych zajęciach.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia audytoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Ćwiczenia audytoryjne: – Obecność obowiązkowa: Tak – Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana na podstawie aktywności (50%) na zajęciach oraz wystąpień i prezentacji prac (50%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.
Student, w przypadku nieobecności na zajęciach ze swoją grupą ma możliwość odrobienia tych zajęć z inną grupą.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Przypisanie w systemie SZS AGH tematu pracy dyplomowej. Ustalenie z opiekunem wstępnej struktury pracy magisterskiej.
Temat pracy dyplomowej magisterskiej powinien być zgodny z wybraną specjalnością.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

https://wgig.agh.edu.pl/wp-content/uploads/dziekanat/wytyczne.pdf
https://wgig.agh.edu.pl/wp-content/uploads/dziekanat/karta_tytulowa_praca_mgr_2019.docx

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

BĄK Patrycja, OGRODNIK Romuald: Działalność w obszarze naukowo-badawczym i dydaktycznym Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle AGH. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej – Organizacja i Zarządzanie z. 125, Gliwice 2018

Informacje dodatkowe:

Większość przydatnych informacji student może uzyskać na stronie wydziałowej w zakładce Studia/Studenci/Egzamin Dyplomowy