Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mining CAD
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-311-ZB-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Skrzypkowski Krzysztof (skrzypko@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The module is connected with underground cut of useful minerals both hard coal, ore and salt. Module embrases a structure of prospecting, access, preparatory and exploitation excavations.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student knows mine design for room and pillar mining systems IPZ2A_W04, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03, IPZ2A_W05, IPZ2A_W02 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student knows mineable: shape optimizer, reserves optimizer and mine layout optimizer. IPZ2A_W04, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03, IPZ2A_W05, IPZ2A_W02 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student can use the program for purpose to design underground exploitation system in ore mining. IPZ2A_U02, IPZ2A_U01, IPZ2A_U04, IPZ2A_U03 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Sprawozdanie,
Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student can use the program for purpose to design underground exploitation system in hard coal mine. IPZ2A_U02, IPZ2A_U01, IPZ2A_U04, IPZ2A_U03 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Sprawozdanie,
Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student can chose the most appropriate panel mining system adapt to it schedule production. IPZ2A_K03, IPZ2A_K01, IPZ2A_K02 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student can analyze different underground mining systems of exploitation. IPZ2A_K03, IPZ2A_K01, IPZ2A_K02 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student knows mine design for room and pillar mining systems - - + - - - - - - - -
M_W002 Student knows mineable: shape optimizer, reserves optimizer and mine layout optimizer. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can use the program for purpose to design underground exploitation system in ore mining. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student can use the program for purpose to design underground exploitation system in hard coal mine. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can chose the most appropriate panel mining system adapt to it schedule production. - - + - - - - - - - -
M_K002 Student can analyze different underground mining systems of exploitation. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (30h):
Underground cut of deposit

Laboratory classes in the MineScape program provide state-of-the-art tools for the strategic planning of underground mining operations. During classes, students know how to maximise the system of exploitation.
Laboratory classes embrase:
1 – General informations about functions and modules in the MineScape program. 2 – Design data and import data from other graphics programs. 3 – Create specs, grid, graphic, surface, post, traingulations and blocks files. 4 – Draw points, lines, cross-sections, polygons. 4 – Create reggular and irregular forms of deposits. 5 – Create cross – sections from surfaces and solids with drawing auxiliary section lines. 6 – Drill holes profiles with elements of schema, setup and definition of display. 7 – Model of coal or ore deposit with taking into account the lithology, e.g. thickness, interlayer oraz a stucture inside MineScape program, e.g. elements and sequences. 8 – Create underground access, preparatory and exploitation excavations for longwall panel as well as room and pillar mining systems.
During classes, students know how to maximise the system of exploitation. Classes include mineable shape optimizer; automatically produces optimizer excavation design to maximize the value of recovered deposit within the given geometry and design constraints. It support a wide variety of underground mining methods and can quickly generate individual excavations designs within a resource model. Mining activities from three – dimensional design elements and sequences.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: During the laboratory classes, students independently solve the practical problem, choosing the right tools. The leader stimulates the group to reflect on the problem, so that the obtained results have a high substantive value.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Every two weeks a student performs a final task from individual project contents. In case of
failure to obtain credit from part of the project, student has the opportunity to take the final pass, which is carried out in the last class.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Students carry out laboratory exercises in accordance with materials provided by the teacher. The student is obliged to prepare for the subject of the exercise, which can be verified in an oral or written test. Completion of classes takes place on the basis of presenting a solution to the problem. Completion of the module is possible after completing all laboratory classes.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Completion of five project tasks corresponds to the evaluation of 5.0.
Completion of four project tasks corresponds to evaluation 4.0.
Completion of three project tasks corresponds to rating 3.0.
Completion of only one or two project tasks results in failure to pass.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Absence in class can be made up by participating in classes of another group or by performing an additional task.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Credit from any subject associated with underground mining.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Minescape Website: http://new.abb.com/enterprise-software/intelligent-mining-solutions/minescape
2. Hustrulid W.A., Bullock R.L., 2001: Engineering Fundamentals and International Case Studies.
3. Karzulovic A., Alfaro M., 2004: Mass Mining. Santiago, Chile.
4. Darling P., 2011: SME Mining Engineering Handbook. Third edition.
5. Possibilities of using MineScape software to analyze the model of cutting ore deposit / Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Waldemar KORZENIOWSKI, Andrzej Gądek, Radosław Misiak. Scientific Papers of the Institute for Mineral Resources and Energy, Polish Academy of Sciences, 2018 nr 103, s. 91–102.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Skrzypkowski K., 2016: Determination of load for rock bolt support under conditions of underground exploitation of zinc and lead ores for shortwall-pillar system. Interdisciplinary topics in mining and geology (eds. Hardygóra, Bac-Bronowicz, Drzymała), Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Geoengineering, Mining and Geology.
2. Skrzypkowsk K., Korzeniowski W., 2016: Multilayer exploitation of zinc and lead ore deposits in ”Olkusz-Pomorzany” mine. Selected issues related to mining and clean coal technology : monograph / eds. Marek Borowski, Justyna Swolkień ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mining and Geoengineering.
3. Skrzypkowski K., 2014: Transformation of method of mining of mineral deposits. W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 5 / pod red. Jana Drzymały. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2014. — ISBN: 978-83-937788-5-0. — S. 191–196. — Bibliogr. s. 195, Streszcz., Abstr.
4. Piechota S., Korzeniowski W., Skrzypkowski K., 2008: Mining methods with draw control used in hard coal mines. Mining review, t. 64 nr 6 s. 1–8.
5. Rak Z., Skrzypkowski K., Stasica J., 2014: Exploitation of thin deposits by means of rotary drilling method. Mining Review, t. 70 nr 2, s. 18–24.

Informacje dodatkowe:

In case of absence, the student may make up class by performing additional tasks associated with the underground graphic exploitation of mineral deposits.