Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przedsiębiorczość
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-102-ZP-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Ślósarz Mieczysław (slosarz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie się z formami prowadzenia DG, strukturą biznesplanu źródłami finansowania. Opracowanie biznesplanu, jego prezentacja i dyskusja.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej IPZ2A_W04 Egzamin
M_W002 Student potrafi zebrać informacje niezbędne do opracowania Biznes Planu IPZ2A_W04 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przygotować Biznes Plan dla planowanego przedsięwzięcia IPZ2A_U01, IPZ2A_U04 Projekt
M_U002 Student potrafi zaprezentować i bronić swojego projektu biznesowego IPZ2A_U01, IPZ2A_U04 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi współpracować w grupie przy opracowywaniu koncepcji biznesowych IPZ2A_K02, IPZ2A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej + - - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi zebrać informacje niezbędne do opracowania Biznes Planu + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować Biznes Plan dla planowanego przedsięwzięcia - + - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprezentować i bronić swojego projektu biznesowego - + - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi współpracować w grupie przy opracowywaniu koncepcji biznesowych - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 103 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej
Etapy uruchomienia własnej działalności gospodarczej
Obowiązki osób prowadzących działalność gospodarczą
Analiza potencjału rynku dla planowanych przedsięwzięć
Biznes Plan dla przedsięwzięcia
Źródła finansowania przedsięwzięć, metody pozyskiwania funduszy krajowych i zagranicznych
Otoczenie zewnętrzne i jego wpływ na przedsiębiorstwo
Biznes z ludzką twarzą – Kreowanie stosunków międzyludzkich wewnątrz przedsiębiorstwa
Promocja przedsięwzięcia, współpraca z instytucjami i partnerami zewnętrznymi

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

W ramach ćwiczeń audytoryjnych omawiana i dyskutowana jest problematyka poruszana na wykładach. Studenci na bazie Case Study poznają i analizują różne projekty działalności gospodarczej.

Ćwiczenia projektowe (15h):

W ramach projektu studenci opracowują w grupach dwuosobowych własne pomysły na prowadzenie działalności gospodarczej, a następnie prezentują je na zajęciach, broniąc swoich pomysłów w otwartej dyskusji

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Treści wykładowe podlegają ocenie w formie egzaminu pisemnego w terminie ustalonym ze studentami.
Weryfikacja wiadomości z zakresu projektu podlegają zaliczeniu na podstawie wykonanego ćwiczenia projektowego oraz ustnej weryfikacji wiedzy studenta podczas rozmowy zaliczeniowej projektu.
Weryfikacja wiedzy z zakresu ćwiczeń audytoryjnych odbywa się poprzez kolokwium zaliczeniowe

Egzamin pisemny obejmować będzie treści wykładowe oraz ćwiczeniowe. Studentowi przysługują dwa terminy egzaminu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną uzyskanych ocen. Wagi ocen są następujące: egzamin – waga 0,6, ćw. audytoryjne i projektowe – wagi po 0,2

Studentowi przysługują jeden termin poprawkowy kolokwium oraz jeden termin poprawkowy zaliczenia projektu
Studentowi przysługują dwa terminy egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ewentualne nieobecności podczas zajęć projektowych – konsultacji powinny być nadrobione przez studenta podczas konsultacji w następnym tygodniu.
Ewentualne nieobecności na zajęciach ćwiczeniowych muszą zostać usprawiedliwione. W razie wystąpienia większej liczby nieobecności w wyjątkowych przypadkach forma nadrobienia zaległości zostanie ustalona indywidualnie

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw zarządzania oraz zarządzania strategicznego

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Antoniuk J.R., Horsz, Prawne podstawy przedsiębiorczości, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
2. Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008
3. Francik A., Targalski J., Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2010.
4. Gregorczyk S., Romanowska M., Przedsiębiorczość bez tajemnic. Podręcznik, WSiP, Warszawa 2007.
5. Grzegorzewska-Mischke E., Wyrzykowski W., Przedsiębiorczość, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, VM Group, Gdańsk 2009
6. Pawlak Z., Biznesplan. Zastosowanie i przykłady, Poltext, Warszawa 2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Bator A., Fuksa D., Ślósarz M.: Metody szacowania kosztów stałych i zmiennych – dokładność i przydatność w podejmowaniu decyzji ekonomicznych — Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9,

Informacje dodatkowe:

Biznes Plan oparty może być na projekcie wykonywanym podczas studiów I stopnia.