Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Sterowanie procesami technologicznymi
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-202-ZP-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Mieszaniec Jerzy (mieszan@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach modułu studenci poznają miejsce procesu technologicznego w klasyfikacji procesów produkcyjnych i uczą się je analizować. Zostają zaznajomienie z możliwościami zastosowania systemów SCADA służących do nadzorowania przebiegu procesu technologicznego. Zapoznają się z miernikami będącymi źródłem danych i możliwościami automatyzacji procesów poprzez różne metody sterowania. Tworzą wizualizację automatyzacji procesu technologicznego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna różne rodzaje i przeznaczenie czujników stosowanych w ciągach technologicznych. IPZ2A_W02, IPZ2A_W01 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student rozumie pojęcia zawiązane ze sterowaniem i automatyką procesów produkcyjnych. IPZ2A_W01 Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dokonać analizy procesu technologicznego IPZ2A_U01 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi zaprojektować układ sterowania procesem technologicznym IPZ2A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest uświadomiony w kwestii konieczności własnego rozwoju i nadążania za postępem IPZ2A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna różne rodzaje i przeznaczenie czujników stosowanych w ciągach technologicznych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie pojęcia zawiązane ze sterowaniem i automatyką procesów produkcyjnych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać analizy procesu technologicznego + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować układ sterowania procesem technologicznym - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest uświadomiony w kwestii konieczności własnego rozwoju i nadążania za postępem + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Proces technologiczny w klasyfikacji procesów produkcyjnych
Rodzaje procesów technologicznych
Automatyzacja procesów technologicznych
Podział układów sterowania.
Rodzaje sensorów.
Systemy SCADA
Systemy dyspozytorskie w górnictwie

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych studenci zaznajamiają się z funkcjami, możliwościami zastosowania oraz sposobem tworzenia aplikacji w SCADA, a następnie tworzą przykładową aplikację oraz przygotowują dokumentację zwizualizowanego procesu technologicznego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie wykonują zadane czynności związane z konfiguracją i obsługą narzędzi realizacji i wsparcia sprzedaży w Internecie. Prowadzący objaśnia sposób wykonania czynności z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, a następnie nadzoruje pracę i pomaga w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania wykonania zadanych na poszczególnych zajęciach działań. Liczba poprawnie wykonanych działań decyduje o zaliczeniu modułu. Dodatkowym elementem oceny jest przygotowanie dokumentacji zrealizowanych w ramach zajęć laboratoryjnych działań.
Zaliczenie poprawkowe wymaga ponownego wykonania nie zaliczonych działań i sprawozdania.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa ocenie uzyskanej w ramach ćwiczeń laboratoryjnych z przygotowanej aplikacji i jej dokumentacji.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach laboratoryjnych student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (w miarę wolnych miejsc) lub samodzielne uzupełnienie wiadomości i przedstawienie do zaliczenia (w godzinach konsultacji) ćwiczeń realizowanych na opuszczonych zajęciach. Winno to nastąpić w miarę możliwości przed kolejnymi ćwiczeniami laboratoryjnymi.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa znajomość obsługi komputera i systemu operacyjnego Microsoft Windows.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Krystian Żymełka: Monitorowanie procesów technologicznych i stanu bezpieczeństwa w dyspozytorniach polskich kopalń węgla kamiennego
2. Edward Pająk, Marek Klimkiewicz, Anna Kosieradzka: Zarządzanie produkcją i usługami
3. Ryszard Jakuszewski: Podstawy programowania systemów SCADA. Automatyka i systemy sterowania

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Brzychczy E., Mieszaniec J.: Zastosowanie systemów informatycznych do wsparcia innowacji organizacyjnych w przedsiębiorstwach górniczych. Wiadomości Górnicze, nr 11/2011
Mieszaniec J.: Założenia analizy systemu informacyjnego zintegrowanej grupy kopalń.[w:] Materiały konferencyjne “Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie”. Ustroń, 1996

Informacje dodatkowe:

Brak.