Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Predykcja zjawisk gospodarczych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-210-ZP-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Napieraj Aneta (aneta.napieraj@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu prezentowane są zagadnienia z zakresu predykcji/prognozowania zjawisk gospodarczych, jak również ich symulacji wykonywanych na potrzeby przedsiębiorstw przemysłowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie metod prognozowania i symulacji procesów w przedsiębiorstwie. IPZ2A_W02, IPZ2A_W01 Egzamin
M_W002 Student ma wiedzę na temat programów komputerowych wykorzystywanych w prognozowaniu i symulacji procesów w przedsiębiorstwie. IPZ2A_W02 Egzamin
M_W003 Student ma podstawową wiedzę z zakresu metod prognozowania i symulacji procesów w przedsiębiorstwie. IPZ2A_W02, IPZ2A_W01 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przygotować prognozę i symulację zjawisk gospodarczych przy wykorzystaniu poznanych metod. IPZ2A_U01 Kolokwium
M_U002 Student potrafi wykorzystać programy komputerowe do predykcji i symulacji procesów produkcyjnych. IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Potrafi myśleć w sposób analityczny i kreatywny oraz pracować w zespole. IPZ2A_K01, IPZ2A_K02, IPZ2A_K03 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie metod prognozowania i symulacji procesów w przedsiębiorstwie. + - + + - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat programów komputerowych wykorzystywanych w prognozowaniu i symulacji procesów w przedsiębiorstwie. - - + + - - - - - - -
M_W003 Student ma podstawową wiedzę z zakresu metod prognozowania i symulacji procesów w przedsiębiorstwie. + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować prognozę i symulację zjawisk gospodarczych przy wykorzystaniu poznanych metod. - - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać programy komputerowe do predykcji i symulacji procesów produkcyjnych. - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Potrafi myśleć w sposób analityczny i kreatywny oraz pracować w zespole. - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 118 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Pojęcia podstawowe z zakresu prognozowania w przedsiębiorstwie, prognozy ex post i ex ante oraz ich błędy.
2. Prognozowanie z modeli strukturalnych
3. Prognozowanie przy wykorzystaniu modeli niestrukturalnych:
– prognozy z modeli naiwnych
– modele filtracji w prognozowaniu
– modele analizy szeregów czasowych
4. Sieci neuronowe w prognozowaniu
5. Przegląd najważniejszych rozkładów
6. Pojęcia podstawowe z zakresu symulacji
7. Symulacja zdarzeń dyskretnych
8. Symulacja modeli ciągłych
– modele ekonometryczne
– rozwiązania modeli ekonometrycznych
– symulacja deterministyczna
– przedziały ufności dla rozwiązań i mnożników
9. Symulacja stochastyczna
– zagadnienie oceny wiarygodności modeli
– analiza wyników eksperymentu symulacyjnego

Ćwiczenia projektowe (15h):

Wykonanie projektu dotyczącego predykcji wybranego zjawiska gospodarczego w odniesieniu do konkretnego procesu przemysłowego w oparciu o poznane na zajęciach metody.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Prognozowanie wielkości produkcji i sprzedaży z wykorzystaniem programów komputerowych.
2. Analiza szeregów czasowych w tworzeniu prognozy z wykorzystaniem programów komputerowych.
3. Zastosowanie sieci neuronowych w prognozowaniu z wykorzystaniem programów komputerowych.
4. Wykorzystanie symulacji w analizie procesów produkcyjnych i planowaniu produkcji z wykorzystaniem programów komputerowych.
5. Wykorzystanie symulacji stochastycznej w tworzeniu prognozy z wykorzystaniem programów komputerowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczeniem z ćwiczeń laboratoryjnych jest ocena z kolokwium zaliczeniowego.
Zaliczeniem z ćwiczeń projektowych jest ocena za wykonany projekt.
Do egzaminu może przystąpić student, który otrzymał zaliczenie ze wszystkich form zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wyznaczana jest na podstawie oceny z egzaminu i zaliczenia każdej formy zajęć. Obliczana jako średnia ważona według formuły: OK=0,6*ocena z egzaminu+0,2*ocena z ćwiczeń laboratoryjnych+0,2* ocena z ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student wyrównuje zaległości powstałe wskutek nieobecności samodzielnie. Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach laboratoryjnych może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą prowadzącego i pod warunkiem, że realizowany jest ten sam temat i jest wolne miejsce przy stanowisku. W szczególnych przypadkach sposobem odrobienia usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach może być napisanie referatu/opracowania na temat ustalony z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość zagadnień z zakresu przedmiotów: Matematyka I, Matematyka II, Statystyka.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Prognozowanie gospodarcze: Metody i zastosowania, Maria Cieślak
Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Maria Cieślak
Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze, Jan B. Gajda
Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Paweł Dittman
Prognozowanie i symulacja, Władysław Milo
Symulacja stochastyczna, Ryszard Snopkowski

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Ryszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ, Method of the production cycle duration time modeling within hard coal longwall faces. Archives of Mining Sciences, 2012 vol. 57 no. 1, s. 121–138.
Edyta BRZYCHCZY, Marek KĘSEK, Aneta NAPIERAJ, Roman MAGDA, An expert system for underground coal mine planning. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2017 vol. 33 iss. 2, s. 113–127.
Edyta BRZYCHCZY, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK, Evolutionary optimisation of coal production in underground mines. Zeszyty Naukowe, Politechnika Śląska, Organizacja i Zarządzanie, 2017 z. 100, s. 61–76.

Informacje dodatkowe:

Egzamin oraz zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i dwóch poprawkowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych. Egzamin oraz kolokwium zaliczeniowe obejmują cały zakres materiału omawiany na zajęciach.
Obecność na wykładach jest zalecana.