Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kształtowanie zespołów ludzkich w przedsiębiorstwach produkcyjnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-213-ZP-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Ślósarz Mieczysław (slosarz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Omówienie etapów,metod budowy zespołów. Role zespołowe. Organizacja szkoleń outdoor. Przyczyny i metody rozwiązywania konfliktów. Rola lidera w zespole ludzkim. Motywowania pracowników.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna znaczenie motywowania w kreowaniu wyników przedsiębiorstwa IPZ2A_W02 Kolokwium
M_W002 Student zna rolę, rozumie znaczenie identyfikacji ról zespołowych w procesie budowy i kształtowaniu zespołów ludzkich IPZ2A_W04, IPZ2A_W02 Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować i uzasadnić system szkolenia zespołu dla zadanego przykładu procesu produkcyjnego z uwzględnieniem oceny jego efektywności IPZ2A_U01 Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student zna znaczenie ról zespołowych w kreowaniu efektywności działań w przedsiębiorstwie produkcyjnym IPZ2A_K02, IPZ2A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna znaczenie motywowania w kreowaniu wyników przedsiębiorstwa + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna rolę, rozumie znaczenie identyfikacji ról zespołowych w procesie budowy i kształtowaniu zespołów ludzkich + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować i uzasadnić system szkolenia zespołu dla zadanego przykładu procesu produkcyjnego z uwzględnieniem oceny jego efektywności - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zna znaczenie ról zespołowych w kreowaniu efektywności działań w przedsiębiorstwie produkcyjnym - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 13 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Analiza potrzeb kadrowych przedsiębiorstwa. Źródła i metody pozyskiwania pracowników. Metody identyfikacji pracownika z wykonywanymi zadaniami. Ocenianie pracownika z na podstawie jego efektywności w procesie produkcyjnym. Etapy budowy zespołu, cechy efektywnego zespołu. Role zespołowe. Testy kompetencyjne. Rola lidera. Coaching i mentoring w zespołach ludzkich. Miejsce motywowania w zespołach produkcyjnych – powiązanie systemu ocen i wynagrodzeń z realizacją przez pracownika powierzonych mu zadań. Kształtowanie w pracownikach poczucia odpowiedzialności za swoje działania. Rozliczanie pracownika w aspekcie odpowiedzialności za efektywność procesu produkcyjnego. Kontrola jakości pracy pracownika. . Konflikty i metody ich rozwiązywania. Negocjacje w zespołach ludzkich.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

W ramach ćwiczeń studenci na przykładzie wybranych przypadków (case study) analizują rolę i znaczenie profilu pracownika w zespołach ludzkich oraz systemów motywacji, oceniania i kontroli w procesie produkcyjnym. Przeprowadzenie testów Belbina i identyfikacja predyspozycji badanych do pełnienia wybranych ról zespołowych. Planowanie szkoleń typu outdoor dla zadanych celów do osiągnięcia.Szczególną nacisk położony jest na powiązanie efektów pracy (jakości, budżetu, wydajności i innych) z planowanymi efektami na poziomie przedsiębiorstwa, oddziału, grupy pracowniczej oraz pojedynczych stanowisk pracy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Treści wykładowe podlegają ocenie w formie sprawdzianu pisemnego w terminie ustalonym ze studentami.
Weryfikacja wiadomości z zakresu ćwiczeń audytoryjnych podlegają zaliczeniu na podstawie kolokwium oraz bieżącej oceny aktywności studenta na zajęciach.

Studentowi przysługują jeden termin poprawkowy kolokwium

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen z zaliczenia wykładu oraz ćwiczeń audytoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ewentualne nieobecności podczas zajęć audytoryjnych powinny być nadrobione przez studenta w formie pracy własnej. W wybranych tygodniach student będzie zaliczał brakujące ćwiczenia wykonywane podczas zajęć. W razie wystąpienia większej liczby usprawiedliwionych nieobecności w wyjątkowych przypadkach forma nadrobienia zaległości zostanie ustalona indywidualnie

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wskazane jest posiadanie wiedzy z zakresu zarządzania personelem oraz podstaw zarządzania

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Pocztowski A. „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, PWE Warszawa 2003
2. Adamiec M, Kożusznik B. „Zarządzanie zasobami ludzkimi Aktor – Kreator – Inspirator”, Wyd. ARKADA 2000
3. Stoner J. A. F. Wankel Ch. „Kierowanie”. PWE, Warszawa1992
4. Griffin R. W. „Podstawy zarządzania organizacjami”. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2003
5. Koźmiński A.: „Zarządzanie. Teoria i praktyka”, 1996
6. Armstrong M.,: „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2000
7 . Rae L.: Planowanie i projektowanie szkoleń. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999
8. Szczepanik R.: Budowanie zespołu. Organizacja szkoleń outdoor I wypraw incentive. One Press, Gliwice, 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Ślósarz M.; “Wybrane zagadnienia budowy zespołów ludzkich” — Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2017 nr 7

Informacje dodatkowe:

Podczas zajęć z przedmiotu wykorzystywane będą wiadomości z podstaw zarządzania oraz zarządzania personelem.