Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Utrzymanie ruchu
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-214-ZP-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kęsek Marek (kesek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci poznają sposoby opracowania programów niezawodnościowych oraz planowanie działań zabezpieczających, a także zaznajomią się z metodami utrzymywania niezawodności procesu produkcyjnego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Potrafi definiować i klasyfikować podstawowe pojęcia z zakresu systemu eksploatacji i utrzymania ruchu IPZ2A_W02, IPZ2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W002 Zna i rozumie pojęcia związane z niezawodnością i jakością systemów produkcyjnych IPZ2A_W02, IPZ2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie analizować i projektować układy i systemy produkcyjne o zadanym poziomie kosztów i niezawodności IPZ2A_U02, IPZ2A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Dostrzega możliwość wykorzystania poznanej wiedzy w praktyce IPZ2A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Potrafi definiować i klasyfikować podstawowe pojęcia z zakresu systemu eksploatacji i utrzymania ruchu + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie pojęcia związane z niezawodnością i jakością systemów produkcyjnych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie analizować i projektować układy i systemy produkcyjne o zadanym poziomie kosztów i niezawodności + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Dostrzega możliwość wykorzystania poznanej wiedzy w praktyce + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Audyty niezawodnościowe. Analizy RCFA (Root Cause Failure Analysis) . Wdrażanie metod analiz przyczyn źródłowych problemów organizacyjnych i technicznych. 5 x Dlaczego, FMEA, FTA, STEP, Proces FRACAS (Failure Reporting And Corrective Action System) kompletny proces oraz system standaryzacji podejścia do identyfikacji problemów technicznych, Oceny ryzyk, Analizy przyczyn źródłowych (RCFA), szacowanie kosztów i korzyśc, Monitorowanie wdrożeń.
Opracowywanie programów niezawodnościowych oraz planowanie i monitorowanie wdrożeń,
Reliability Centered Maintenance) Utrzymanie Ruchu zorientowanego na Niezawodność – zintegrowana metodologiia doskonalenia niezawodności. Metody monitorowania (technologia ultradźwiękowa, termowizja, pomiary laserowe, analiza drgań, analiza odkształceń). Komunikacja między produkcją a utrzymaniem ruchu. Normy zapewnienia jakości ISO 9000

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Symulacje zagadnień niezawodności systemu produkcyjnego z użyciem programu FlexSim. Rozwiązywanie zadań dotyczących niezawodności.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze.
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z zajęć laboratoryjnych.
Student zachowuje podstawowy termin zaliczenia pod warunkiem usprawiedliwienia nieobecności.
Dopuszczalny jest jeden termin poprawkowy dla każdego sprawdzianu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa ocenie uzyskanej z zajęć laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który nie mógł uczestniczyć w zajęciach swojej grupy z ważnych i udokumentowanych przyczyn, może je uzupełnić uczestnicząc w zajęciach innej grupy lub opracować zagadnienie samodzielnie (uzgodnione z prowadzącym) i zaliczyć w terminie konsultacji prowadzącego zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość zagadnień Niezawodności Systemów Inżynierskich lub Symulacji stochastycznej w modelowaniu procesów inżynierskich

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Lipski J.: Diagnostyka procesów wytwarzania. Politechnika Lubelska, Lublin 2013.
Legutko S.: Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń. Podręcznik. WSiP, Warszawa 2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

M. Kęsek, R. Ogrodnik , Komputerowe monitorowanie i analiza pracy maszyn, Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2018
M. Kęsek, M. Klaś, A. Adamczyk, A review of computer simulations in underground and open-pit mining, Inżynieria Mineralna ISSN 1640-4920. — 2018 R. 20 nr 2, s. 7–14.

Informacje dodatkowe:

Nie ma informacji dodatkowych.