Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-102-ZS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie w inżynierii środowiska
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Ogrodnik Romuald (rogrod@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot ten uwzględnia ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, a szczególnie rachunek ekonomiczny
w ochronie środowiska.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student jest zaznajomiony z zagadnieniami związanymi z ekonomicznymi aspektami ochrony środowiska. IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student potrafi rozwiązywać złożone zadania stosując poznane metody. IPZ2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posiadając wiedzę z zakresu stosowanych metod i narzędzi ekonomicznych, ich założeń i ograniczeń, potrafi ocenić ich przydatność w konkretnym, analizowanym przypadku. IPZ2A_U02, IPZ2A_U03 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student znając specyfikę poznanych metod i narzędzi ekonomicznych z zakresu ochrony środowiska, ich założenia i ograniczenia, potrafi dobrać odpowiednią metodę do analizy konkretnego przypadku, zbadać efektywność projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska. IPZ2A_U04, IPZ2A_U03 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi określić w kolejnych krokach rozwiązanie danego studium przypadku, potrafi współpracować z innymi w grupie, aby wpólnie ustalić sposób rozwiązania analizowanego problemu. IPZ2A_K03 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student jest zaznajomiony z zagadnieniami związanymi z ekonomicznymi aspektami ochrony środowiska. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi rozwiązywać złożone zadania stosując poznane metody. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiadając wiedzę z zakresu stosowanych metod i narzędzi ekonomicznych, ich założeń i ograniczeń, potrafi ocenić ich przydatność w konkretnym, analizowanym przypadku. + + - + - - - - - - -
M_U002 Student znając specyfikę poznanych metod i narzędzi ekonomicznych z zakresu ochrony środowiska, ich założenia i ograniczenia, potrafi dobrać odpowiednią metodę do analizy konkretnego przypadku, zbadać efektywność projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska. + + - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi określić w kolejnych krokach rozwiązanie danego studium przypadku, potrafi współpracować z innymi w grupie, aby wpólnie ustalić sposób rozwiązania analizowanego problemu. + + - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 108 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Podstawowe akty prawne i definicje z zakresu ekonomicznych aspektów ochrony środowiska
2. Instytucje i organizacje ochrony środowiska (centralne organy administracji rządowej, jednostki organizacyjne nadzorowane przez ministra środowiska, jednostki badawczo-rozwojowe)
3. Instrumenty prawne, ekonomiczne i techniczne środki ochrony środowiska
4. Klasyfikacja kosztów ochrony środowiska oraz ich odzwierciedlenie w sprawozdawczości finansowej
5.Rachunki kosztów ochrony środowiska
6.Charakterystyka i analiza źródeł finansowania inwestycji proekologicznych
7.Rachunek ekonomiczny w ochronie środowiska – analiza kosztów i korzyści CBA (Cost-Benefit Analysis)

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

1.Wskaźniki finansowe w ramach systemu zarządzania środowiskowego – przykłady praktyczne
2. Ocena ekonomiczna i społeczna projektów inwestycyjnych prośrodowiskowych za pomocą metod: NPV (Net Present Value), IRR (Internal Rate of Return), okres zwrotu nakładów, ENPV (Economic Net Present Value), ERR (Economic Rate of Return), wskaźnik efektywności – przykłady praktyczne

Ćwiczenia projektowe (15h):

Samodzielne lub w dwuosobowej grupie przygotowanie projektu na jeden wybrany temat. Tematy przydzielane będą na pierwszych zajęciach.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze.

Ćwiczenia audytoryjne:
Warunkiem zaliczenia jest pozytywne wykonanie zadań podsumowujących ćwiczenia. W czasie sesji możliwe są dwa terminy zaliczeń poprawkowych.

Ćwiczenia projektowe:
Ocena ćwiczeń projektowych wynika z poziomu i terminowości zrealizowanego projektu. Projekt oddany w terminie i oceniony negatywnie może być jednokrotnie poprawiony.

Szczegółowe warunki zaliczenia ogłasza prowadzący na pierwszych zajęciach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Ćwiczenia projektowe: Obecność obowiązkowa: Tak. Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z zaliczenia ćwiczeń (waga 0,5) i ćwiczeń projektowych (waga 0,5). Obecność i aktywność na wykładach mogą być premiowane.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który nie mógł uczestniczyć w zajęciach swojej grupy, może je uzupełnić uczestnicząc w zajęciach innej grupy lub opracować zagadnienie samodzielnie i skonsultować w terminie konsultacji prowadzącego zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie określono wymagań wstępnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Becia A., Czaja S., Zielińska A., Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego, Difin, Warszawa 2012
2.Bernaciak A., Gaczek W. M., Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002
3.Bernaciak A. Ochrona środowiska w praktyce. Aspekty ekonomiczne i prawne. Wyd. Sursus Sc, Warszawa 2003
4.Górka K., Poskrobko B., Ekonomika ochrony środowiska, PWE, Warszawa 1997
5.Jabłońska-Firek B., Ekonomiczne i ekologiczne uwarunkowania procesów decyzyjnych w górnictwie, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2007
6.Akty prawne dotyczące wymienionych zagadnień

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Ogrodnik R.: Mining Companies’ Activities in the Context of a Sustainable Development Policy [w:] Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 23, No. 3A, 2014 – Olsztyn
Ogrodnik R.: Planowanie ekoinnowacji jako element społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw górniczych [w:] Materiały konferencyjne konferencji “Innowacje szansą rozwoju górnictwa”. Gliwice 2013
Ogrodnik R.: Zarządzanie przedsiębiorstwem górniczym w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju. [w:] Szanse i bariery rozwoju przemysłu górniczego : monografia. Katowice “Śląsk” 2013
Ogrodnik R., Mieszaniec J.: Górnictwo węgla kamiennego w kontekście zrównoważonego rozwoju. [w:] Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania. Wrocław 2013
Ogrodnik R.: Społeczna odpowiedzialność w procesie zarządzania przedsiębiorstwem górniczym. Wiadomości Górnicze, nr 3/2012
Ogrodnik R.: Otoczenie współczesnych przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego. Przegląd Górniczy, nr 9/2012
Ogrodnik R.: Zarządzanie przedsiębiorstwem górniczym w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju. [w:] Materiały konferencyjne konferencji “Szanse i bariery w rozwoju górnictwa węgla kamiennego”. Gliwice 2012
Ogrodnik R.: Społeczna odpowiedzialność w procesie zarządzania przedsiębiorstwem górniczym. [w:] Materiały konferencyjne konferencji “Zarządzanie strategiczne, strategie w zarządzaniu”. Gliwice 2011
Ogrodnik R.: Rola interesariuszy w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym. Wiadomości Górnicze, nr 1/2011
Ogrodnik. R., Bator A.: Metoda określania istotnych czynników oddziaływania otoczenia globalnego jako podstawa budowy scenariuszy strategicznych przedsiębiorstw wydobywczych [w:] Knosala R. (red.): Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Tom II. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003

Informacje dodatkowe:

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji modułu będą przekazane na pierwszych zajęciach.