Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Organizacja gospodarka odpadami
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-202-ZS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie w inżynierii środowiska
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Uliasz-Bocheńczyk Alicja (aub@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot dotyczy zagadnień w zakresie gospodarki odpadami w gminie i przedsiębiorstwie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Wie jak funkcjonuje gospodarka odpadami w gminie. IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03 Kolokwium
M_W002 Student posiada wiedzę dotyczącą obowiązującego prawa w zakresie gospodarki odpadami. IPZ2A_K01, IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W03 Sprawozdanie,
Kolokwium
M_W003 Wie na czym polega rola gospodarki odpadami w gospodarce w obiegu zamkniętym. IPZ2A_K01, IPZ2A_W04, IPZ2A_K02, IPZ2A_W02, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03 Sprawozdanie,
Kolokwium
M_W004 Zna zasady gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie. IPZ2A_K01, IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_K03, IPZ2A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi aplanować logistycznie funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami w gminie. IPZ2A_K01, IPZ2A_U04, IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Projekt
M_U002 Potrafi zaplanować gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwie. IPZ2A_U04, IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość roli gospodarki odpadami w gminie. IPZ2A_K01, IPZ2A_K02, IPZ2A_K03 Aktywność na zajęciach
M_K002 Ma świadomość roli gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie. IPZ2A_K01, IPZ2A_K02, IPZ2A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Wie jak funkcjonuje gospodarka odpadami w gminie. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę dotyczącą obowiązującego prawa w zakresie gospodarki odpadami. + - - - - - - - - - -
M_W003 Wie na czym polega rola gospodarki odpadami w gospodarce w obiegu zamkniętym. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna zasady gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi aplanować logistycznie funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami w gminie. + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaplanować gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwie. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość roli gospodarki odpadami w gminie. + - - + - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość roli gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 103 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Planowanie i logistyka gospodarki odpadami w gminie.
Uwarunkowania ekonomiczne gospodarki odpadami w gminie.
Gospodarka o obiegu zamkniętym – idea, zakres, możliwości wdrażania
Racjonalna gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie, aspekty technologiczne, prawne, środowiskowe i społeczne

Ćwiczenia projektowe (30h):

Projekt organizacji gospodarki odpadami w wybranej firmie lub gminie, uwzględniający problemy ograniczenie ilości odpadów, możliwości zbiórki, transportu i przetwarzania, odzysku oraz unieszkodliwiania.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
Obecność obowiązkowa: zgodnie z Regulaminem Studiów.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie
z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Zaliczenie: na podstawie kolokwium.
Ćwiczenia projektowe:
Obecność obowiązkowa: Tak. W przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie każdą
nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie albo
poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć (z
możliwością wykorzystania godzin konsultacji). Student, który opuścił więcej niż 3 zajęcia i są one
nieusprawiedliwione jest traktowany jak student, który nie uczęszczał na zajęcia.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w
zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego.
Zaliczenie: zaliczenie z ćwiczeń na podstawie projektu.
Dla kolokwium przewidziany jest jeden termin podstawowy oraz jeden poprawkowy.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa na podstawie oceny z kolokwium (40%) i zaliczenia z ćwiczeń projektowych (60%). W ocenie końcowej może być uwzględniana aktywność podczas zajęć

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia
zaległości. Nieobecności na ćwiczeniach można odrobić na innych grupach pod warunkiem zgodności tematyki zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie przedmiotu Podstawy gospodarki odpadami.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Rosik-Dulewska Cz.: “Podstawy gospodarki odpadami” Wyd. nauk. PWN. Warszawa (wydanie aktualne)
2.Żygadło M.: “Gospodarka odpadami komunalnymi” Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce (wydanie aktualne)
3.Żygadło M.: " Strategia gospodarki odpadami komunalnymi". Wyd. Polskie Zrzesz. Inż. i Techn. Sanitarnych, Poznań 2001
4.Bilitewski B., Hardtle G., Klaus M.: “Podręcznik gospodarki odpadami”. Wyd. Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Warszawa
5.Ustawa o odpadach z 2012 r. z późniejszymi zmianami oraz akty wykonawcze.
6. Ustawa o odpadach wydobywczych oraz akty wykonawcze.
7. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktyw wykonawcze.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Mazurkiewicz M., Malata G., Uliasz-Bocheńczyk A., 2013 – Characteristics of selected wastes from carbon gasification. Gospodarka Surowcami Mineralnymi/Mineral Resources Management, t. 29 z. 4, s. 119–128.
Mazurkiewicz M., Tkaczewska E., Pomykała R., Uliasz-Bocheńczyk A., 2012 – Preliminary determination of the suitability of slags resulting from coal gasification as a pozzolanic raw material. Gospodarka Surowcami Mineralnymi/Mineral Resources Management, t. 28 z. 4, s. 5–14.
Czajka K. (red.), Bąk Z., Kaleta R., Kulczycka J., Makoudi S., Sitarz W., Skoczek A., Szlugaj J., Uliasz-Bocheńczyk A., Wdowiarz A., Wójcik A., 2000 – Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Powiatu Myślenickiego. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków, 150 s.
Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2009 – Alternative fuels derived from waste for the cement industry. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków, 128 s.
Uliasz-Bocheńczyk A., Mokrzycki E., 2006 – Fly Ashes from Polish Power Plants and Combined Heat and Power Plants and Conditions of their Application for Carbon Dioxide Utilization. Chemical Engineering Research and Design, vol. 84, 2006, p. 837-842.
Piotrowski Z., Uliasz-Bocheńczyk A., 2008 – Możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów z kotłów fluidalnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24, z. 2/1, s. 73–86.
Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2001 – Wybrane technologie utylizacji odpadów niebezpiecznych. Czasopismo Techniczne nr 72-77, Kraków, s. 59-67.
Galos K., Uliasz-Bocheńczyk A., 2005 – Źródła i użytkowanie popiołów lotnych ze spalania węgli w Polsce. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 21, z. 1, s. 23-42.
Uliasz-Bocheńczyk A., 1999 – Zastosowanie odpadów do utylizacji w betonie. Materiały konferencyjne: Szkoła Gospodarki Odpadami99. Rytro, s. 449-456.
Galos K., Uliasz-Bocheńczyk A., 2004 – Popioły lotne ze spalania węgli jako pełnowartościowy surowiec mineralny dla przemysłu materiałów budowlanych. Materiały XIV Konferencji z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki Surowcami Mineralnymi. Zakopane, s. 109-130.
STEMPKOWSKA A., KĘPYS W., PIETRZYK J., 2015 – Wpływ właściwości fizykochemicznych stałych pozostałości z termicznego przekształcania osadów ściekowych na możliwość ich wykorzystania w ceramice czerwonej. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management, vol. 31 iss. 2, s. 109–121.
TRYBALSKI K., KĘPYS W., KRAWCZYKOWSKA A., KRAWCZYKOWSKI D., SZPONDER D., 2014 – Co-combustion of coal and biomass – chemical properties of ash. Polish Journal of Environmental Studies; vol. 23 no. 4, s. 1427–1431.
TRYBALSKI K., KĘPYS W., KRAWCZYKOWSKA A., KRAWCZYKOWSKI D., SZPONDER D., 2014 – Physical properties of ash from co-combustion of coal and biomass. Polish Journal of Environmental Studies; vol. 23 no. 4, s. 1433–1436.
SOBCZYK W. (red.), 2014 – Wybrane zagadnienie ochrony i inżynierii środowiska. Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
KĘPYS W., POMYKAŁA R., PIETRZYK J., 2013 – Properties of fly ash from thermal conversion of municipal sewage sludge. Journal of the Polish Mineral Engineering Society; R. 14 nr 1, s. 11–18.
KĘPYS W., 2012 – Management of fly ash from municipal solid waste incineration. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 21 no. 5A, s. 164–169.
KĘPYS W., 2011 – Analiza możliwości odzysku popiołów i żużla ze spalarni odpadów w świetle badań laboratoryjnych, Wydawnictwa AGH.

Informacje dodatkowe:

Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.