Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-205-ZS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie w inżynierii środowiska
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kustra Arkadiusz (kustra@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu zostaną omówione aspekty formalno prawne i finansowe funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych. Przedstawione zostaną cele działalności oraz modele organizacyjne i biznesowe podmiotów gospodarczych. Jednocześnie zidentyfikowane zostaną funkcje zarządzania związane z budżetowaniem i kontrolą organizacji jaką jest przedsiębiorstwo komunalne.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student rozumie podstawowe determinanty zarządzania przedsiębiorstwem i identyfikuje obszary podejmowania decyzji. IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W03 Kolokwium
M_W002 Student identyfikuje podstawowe funkcje zarządzania realizowane w zdecentralizowanym modelu przedsiębiorstwa opartym na ośrodkach odpowiedzialności IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi stworzyć biznes plan podmiotu komunalnego uwzględniający zagadnienia operacyjne, inwestycyjne i finansowe. IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w grupie rozwiązując złożone problemy decyzyjne o charakterze finansowym. Jednocześnie widzi cały czas potrzebę ciągłego doskonalenia IPZ2A_K01, IPZ2A_K02, IPZ2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student rozumie podstawowe determinanty zarządzania przedsiębiorstwem i identyfikuje obszary podejmowania decyzji. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student identyfikuje podstawowe funkcje zarządzania realizowane w zdecentralizowanym modelu przedsiębiorstwa opartym na ośrodkach odpowiedzialności + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi stworzyć biznes plan podmiotu komunalnego uwzględniający zagadnienia operacyjne, inwestycyjne i finansowe. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w grupie rozwiązując złożone problemy decyzyjne o charakterze finansowym. Jednocześnie widzi cały czas potrzebę ciągłego doskonalenia + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Wykład:
1. Omówienie specyfiki i przedmiotu działalności przedsiębiorstw komunalnych.
2. Aspekty formalno prawne związane z przedsiębiorstwami komunalnymi.
3. Cele finansowe działalności podmiotów komunalnych w ujęciu operacyjnym i strategicznym.
4. Modele organizacyjne i biznesowe działalności
5. Obszary podejmowania decyzji związane z działalnością operacyjną, inwestycyjną i finansową .
6.Funkcje zarządzania realizowane w działalności komunalnej
7. Planowanie działalności i tworzenie budżetów
8. Kontrola i ocena
9. Kreowanie wartości przedsiębiorstw komunalnych

Ćwiczenia projektowe (15h):

Ćwiczenia audytoryjne:
1. Biznes plan przedsiębiorstwa komunalnego
2. Planowanie działalności operacyjnej – budżet operacyjny
3. Planowanie działalności inwestycyjnej – budżet inwestycyjny
4. Planowanie źródeł finansowania – budżet finansowy
5. Konstruowanie sprawozdania finansowego pro-forma
6. Ocena finansowe budżetu ca.ościowego opartego na sprawozdaniu pro-forma
7. Ocena rentowności i płynności w ujęciu zarządczym
8. Model finansowy oparty na wartości przedsiębiorstwa komunalnego

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zgodnie z regulaminem studiów wykład jest formą nieobowiązkową , natomiast ćwiczenia audytoryjne będą zaliczane na podstawie kolokwium zaliczeniowego

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie pochodną zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych. Dodatkowo ocena może zostać podwyższona z uwagi na uczęszczanie na wykłady. Dotyczy to pełnej obecności na wykładach co stanowi bonus dla studentów aktywnych i chętnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia mogą być odrabiane na innych grupach ćwiczeniowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Studenci uczęszczający na wykłady i ćwiczenia powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki i finansów przedsiębiorstw.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Sierpińska M. Jachna T.: Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2004
2.Trocki M, Organizacja projektowa, PWE Warszawa 2014
3. Koźmiński A., Piotrowski Wł.(red.): Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa
4. Porter M.E.: Strategie konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Sierpińska Maria, Kustra Arkadiusz: Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Vizja Press & IT, Warszawa, 2007
2. Sposoby redukcji kosztów w warunkach kryzysu gospodarczego — [The ways of cost reduction in the conditions of economic crisis] / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz KUSTRA // W: Zarządzanie kosztami podmiotów gospodarczych w okresie dekoniunktury / red. nauk. Wiesława Caputa, Danuta Szwajca. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2009. — ISBN 978-83-7556-240-8. — S. 81–91. — Bibliogr. s. 91. — Brak afiliacji AGH

Informacje dodatkowe:

brak