Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ocena oddziaływania na środowisko
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-206-ZS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie w inżynierii środowiska
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Biegańska Jolanta (biega@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zagadnienia dotyczą aspektów związanych z procedura pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna wytyczne formalno-prawne dotyczące przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko. IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna etapy przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Posiada wiedze z zakresu ocen: na obszary Natura 2000, oddziaływania transgranicznego. IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Zna schemat postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zidentyfikować oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko. IPZ2A_U02, IPZ2A_U03 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi napisać ogólny i szczegółowy raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. IPZ2A_U02, IPZ2A_U03 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu
M_U003 Potrafi przewidywać skutki i rekompensować oddziaływania przedsięwzięcia. IPZ2A_U02, IPZ2A_U03 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U004 Potrafi przeprowadzić ocenę jakościową i ilościową skutków środowiskowych. IPZ2A_U02, IPZ2A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie wpływ czynników antropogenicznych na komponenty środowiska. IPZ2A_K01, IPZ2A_K02, IPZ2A_K03 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna wytyczne formalno-prawne dotyczące przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko. + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna etapy przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. + - + + - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedze z zakresu ocen: na obszary Natura 2000, oddziaływania transgranicznego. + - + + - - - - - - -
M_W004 Zna schemat postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zidentyfikować oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi napisać ogólny i szczegółowy raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. + - + + - - - - - - -
M_U003 Potrafi przewidywać skutki i rekompensować oddziaływania przedsięwzięcia. + - + + - - - - - - -
M_U004 Potrafi przeprowadzić ocenę jakościową i ilościową skutków środowiskowych. - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie wpływ czynników antropogenicznych na komponenty środowiska. + - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 101 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. OOŚ jako synteza rozumienia procesów przemysłowych zachodzących w środowisku i wymagań formalno-prawnych – 2 godz.

 2. Podstawy prawne (międzynarodowe i krajowe) i merytoryczne w procedurze OOŚ – 2 godz.

 3. Założenia do przeprowadzenia OOŚ – 2 godz.

 4. Kwalifikacje i rodzaje przedsięwzięć wymagających opracowanie raportu. Zakres raportu OOŚ. Schematy postępowania – 3 godz.

 5. Strategiczne Oceny Oddziaływania na środowisko. Pozwolenia Zintegrowane – 2 godz.

 6. Charakterystyka sozologiczna technologii w procesie OOŚ. Cechy powiązań przemysłu ze środowiskiem – 2 godz.

 7. Wymagania i wytyczne w procedurach OOŚ, udział społeczeństwa – 2 godz.

 8. OOŚ jako synteza rozumienia procesów przemysłowych zachodzących w środowisku i wymagań formalno-prawnych – 2 godz.

 9. Podstawy prawne (międzynarodowe i krajowe) i merytoryczne w procedurze OOŚ – 2 godz.

 10. Założenia do przeprowadzenia OOŚ – 2 godz.

 11. Kwalifikacje i rodzaje przedsięwzięć wymagających opracowanie raportu. Zakres raportu OOŚ. Schematy postępowania – 3 godz.

 12. Strategiczne Oceny Oddziaływania na środowisko. Pozwolenia Zintegrowane – 2 godz.

 13. Charakterystyka sozologiczna technologii w procesie OOŚ. Cechy powiązań przemysłu ze środowiskiem – 2 godz.

 14. Wymagania i wytyczne w procedurach OOŚ, udział społeczeństwa – 2 godz.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):
 1. Państwowe układy współrzędnych geodezyjnych – 2 godz.

  Wprowadzenie tj. jakie układy istnieją w Polsce, czym się charakteryzują oraz które aktualnie obowiązują.

 2. Lokalizacja przedsięwzięcia względem Państwowego Rejestru Granic oraz danych o charakterze katastralnym – 2 godz.

  Określenie: województwa, powiatu, gminy, działek ewidencyjnych, obliczenia powierzchni.

 3. Inwentaryzacja infrastruktury na powierzchni przewidzianego przedsięwzięcia – 2 godz.

  Inwentaryzacja powierzchni: budynki, infrastruktura liniowa: drogi, koleje, linie energetyczne, zabytki itp. na podstawie danych ortofotomapy, map topograficznych, danych obiektów. Przygotowanie raportu w formie tabelarycznej.

 4. Analiza rzeźby terenu z wykorzystaniem NMT oraz map sytuacyjno-wysokościowych – 2 godz.

  Darmowe dane dla wszystkich województw w CODGiK o interwale siatki co najmniej 100 m.

 5. Analiza uwarunkowań środowiskowych – 2 godz.

  Inwentaryzacja obszarów chronionych GDOŚ, charakterystyka zakazów w rozporządzeniach je ustanawiających, identyfikacja czy istnieją gatunki i siedliska z listy priorytetowej, wyszukiwanie informacji o istniejących formach ochrony przyrody na terenie i w pobliżu lokalizacji przedsięwzięcia w Studiach, Miejscowych Planach i zasobach internetowych.

 6. Analiza warunków hydrograficznych – 2 godz.

  Inwentaryzacja cieków wodnych na mapach hydrograficznych, analiza terenów zalewowych, GZWP na mapach hydrologicznych, Jednolite Części Wód Podziemnych – JCWPD, Jednolite Części Wód Powierzchniowych – JCWP wraz z oceną stanu wód.

 7. Analiza innych czynników – 2 godz.

  Studenci rozpatrują inne wcześniej nie uwzględnione analizy, np. mapy bezrobocia, dzięki której będzie można poznać argumenty przemawiające ZA lub PRZECIW powstaniu inwestycji.

 8. Państwowe układy współrzędnych geodezyjnych – 2 godz.

  Wprowadzenie tj. jakie układy istnieją w Polsce, czym się charakteryzują oraz które aktualnie obowiązują.

 9. Lokalizacja przedsięwzięcia względem Państwowego Rejestru Granic oraz danych o charakterze katastralnym – 2 godz.

  Określenie: województwa, powiatu, gminy, działek ewidencyjnych, obliczenia powierzchni.

 10. Inwentaryzacja infrastruktury na powierzchni przewidzianego przedsięwzięcia – 2 godz.

  Inwentaryzacja powierzchni: budynki, infrastruktura liniowa: drogi, koleje, linie energetyczne, zabytki itp. na podstawie danych ortofotomapy, map topograficznych, danych obiektów. Przygotowanie raportu w formie tabelarycznej.

 11. Analiza rzeźby terenu z wykorzystaniem NMT oraz map sytuacyjno-wysokościowych – 2 godz.

  Darmowe dane dla wszystkich województw w CODGiK o interwale siatki co najmniej 100 m.

 12. Analiza uwarunkowań środowiskowych – 2 godz.

  Inwentaryzacja obszarów chronionych GDOŚ, charakterystyka zakazów w rozporządzeniach je ustanawiających, identyfikacja czy istnieją gatunki i siedliska z listy priorytetowej, wyszukiwanie informacji o istniejących formach ochrony przyrody na terenie i w pobliżu lokalizacji przedsięwzięcia w Studiach, Miejscowych Planach i zasobach internetowych.

 13. Analiza warunków hydrograficznych – 2 godz.

  Inwentaryzacja cieków wodnych na mapach hydrograficznych, analiza terenów zalewowych, GZWP na mapach hydrologicznych, Jednolite Części Wód Podziemnych – JCWPD, Jednolite Części Wód Powierzchniowych – JCWP wraz z oceną stanu wód.

 14. Analiza innych czynników – 2 godz.

  Studenci rozpatrują inne wcześniej nie uwzględnione analizy, np. mapy bezrobocia, dzięki której będzie można poznać argumenty przemawiające ZA lub PRZECIW powstaniu inwestycji.

Ćwiczenia projektowe (15h):
 1. Procedura postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 2 godz.

  Przedstawienie i omówienie podstawowych procedur istotnych w postępowaniu OOŚ.

 2. Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia – 4 godz.

  Wykonanie karty informacyjnej dla wybranego przedsięwzięcia.

 3. Wykonanie skróconego raportu OOŚ – 8 godz.

  Sporządzenie skróconego raportu, w którym znajdą się następujące zagadnienia:
  1) Charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem oceny oddziaływania.
  2) Identyfikacja wpływów na środowisko z oceną jakościową i ilościową, w tym próba hierarchizacji (które wpływy są znaczące, które mniej).
  3) Ocena wrażliwości otoczenia przedsięwzięcia:
  a. stan zagospodarowania i zaludnienie
  b. gleby
  c. wody powierzchniowe i podziemne
  d. obszary chronione
  e. przyroda.
  4) Dyskusja wariantów.
  5) Propozycja działań minimalizujących oddziaływania na środowisko.
  6) Propozycja sposobów monitorowania wpływu na wszystkie komponenty środowiska.
  7) Streszczenie w języku niespecjalistycznym.

 4. Prezentacja raportu na zajęciach – 1 godz.

  Prezentacja wyników prac w ramach prowadzonych ćwiczeń.

 5. Procedura postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 2 godz.

  Przedstawienie i omówienie podstawowych procedur istotnych w postępowaniu OOŚ.

 6. Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia – 4 godz.

  Wykonanie karty informacyjnej dla wybranego przedsięwzięcia.

 7. Wykonanie skróconego raportu OOŚ – 8 godz.

  Sporządzenie skróconego raportu, w którym znajdą się następujące zagadnienia:
  1) Charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem oceny oddziaływania.
  2) Identyfikacja wpływów na środowisko z oceną jakościową i ilościową, w tym próba hierarchizacji (które wpływy są znaczące, które mniej).
  3) Ocena wrażliwości otoczenia przedsięwzięcia:
  a. stan zagospodarowania i zaludnienie
  b. gleby
  c. wody powierzchniowe i podziemne
  d. obszary chronione
  e. przyroda.
  4) Dyskusja wariantów.
  5) Propozycja działań minimalizujących oddziaływania na środowisko.
  6) Propozycja sposobów monitorowania wpływu na wszystkie komponenty środowiska.
  7) Streszczenie w języku niespecjalistycznym.

 8. Prezentacja raportu na zajęciach – 1 godz.

  Prezentacja wyników prac w ramach prowadzonych ćwiczeń.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Prezentacja multimedialna, studia przypadku, dyskusja.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych na podstawie wykonanego projektu.
Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych na podstawie wykonanych ćwiczeń.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Uczestnictwo w wykładach, dyskusja na temat przedstawianych treści oraz bieżące wyjaśnianie wątpliwości.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) = 0.5 oceny z laboratorium (L) + 0.5 oceny z projektu (P)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach musi być nadrobiona samodzielnym uzupełnieniem wiedzy w przypadku ćwiczeń audytoryjnych oraz odrobieniem laboratorium z inna grupą.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
3. Zeszyty metodyczne Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – Postępowania administracyjne w sprawach określonych ustawą (patrz pkt. 1)
4. I. Grudzińska, J. Zarzecka, 2011, Zmiany w postępowaniach administracyjnych w sprawach ocen oddziaływania na środowisko, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa
5. T. Wilżak, 2011, Przedsięwzięcia mogące znaczące oddziaływać na środowisko – przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów (patrz pkt. 2), Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa
6.M. Pchałek, M. Behnke, 2009, Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim i UE, Wyd. C.H. Beck, Warszawa
7. Problemy ocen środowiskowych, Kwartalnik, Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT, Gdańsk

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

1. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych i z ćwiczeń laboratoryjnych.
2. Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych i projektowych jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecność, którą należy odrobić na zajęciach dodatkowych w terminie ustalonym przez prowadzącego, przy realizacji tego samego materiału.
3. Zajęcia laboratoryjne odbywają się w sali komputerowej.