Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie zasobami środowiska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-210-ZS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie w inżynierii środowiska
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Ogrodnik Romuald (rogrod@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot “Zarządzanie zasobami środowiska” ma na celu przybliżyć studentom możliwe działania, jakie mogą być podejmowane w celu kształtowania, ochrony i użytkowania środowiska, zarówno na szczeblu centralnym, jak również w podmiotach gospodarczych. Szczególną uwagę poświęcono gospodarowaniu zasobami naturalnymi.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie procesów i działań dotyczących kształtowania, użytkowania zasobów środowiska. IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03 Wykonanie projektu,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie procesów i działań dotyczących ochrony zasobów środowiska. IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03 Wykonanie projektu,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi określić narzędzia prawne i instrumenty ekonomiczne służące kształtowaniu efektywności zużycia i ochrony zasobów środowiska. IPZ2A_U04 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi wyróżnić i scharakteryzować przyczyny i skutki gospodarowania poszczególnymi zasobami środowiska. IPZ2A_U04 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w zespole ćwiczeniowym, rozumie istotę i zasady współpracy w grupie, potrafi organizować pracę. IPZ2A_K01, IPZ2A_K03 Wykonanie ćwiczeń,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Student ma świadomość ciągłego kształcenia i poszerzania wiedzy IPZ2A_K01, IPZ2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie procesów i działań dotyczących kształtowania, użytkowania zasobów środowiska. + + - + - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie procesów i działań dotyczących ochrony zasobów środowiska. + + - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi określić narzędzia prawne i instrumenty ekonomiczne służące kształtowaniu efektywności zużycia i ochrony zasobów środowiska. + + - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wyróżnić i scharakteryzować przyczyny i skutki gospodarowania poszczególnymi zasobami środowiska. + + - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole ćwiczeniowym, rozumie istotę i zasady współpracy w grupie, potrafi organizować pracę. - + - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość ciągłego kształcenia i poszerzania wiedzy + + - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 101 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 18 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Podstawowe pojęcia nauki o zarządzaniu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju. Makrosystem: środowisko-społeczeństwo-gospodarka. Polityka ekologiczna. Zasoby środowiska. Gospodarowanie zasobami naturalnymi. Instrumenty prawno-administracyjne i ekonomiczne w zarządzaniu zasobami środowiska. Społeczne aspekty ochrony środowiska. Finansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska. Systemy zarządzania środowiskiem

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Polityka w zakresie gospodarowania zasobami odnawialnymi. Identyfikacja aspektów środowiskowych na przykładzie przedsiębiorstw wydobywczych.Obciążenia finansowe przedsiębiorstw związane z korzystaniem z zasobów środowiska. Opłaty i kary środowiskowe. Metody wyceny zasobów naturalnych. Aspekty społeczne korzystania z zasobów środowiska.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Samodzielne lub w dwuosobowej grupie przygotowanie projektu na temat dotyczący korzystania z zasobów środowiska przed przedsiębiorstwo. Tematy przydzielane będą na pierwszych zajęciach.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze.
Wykład:
Wykład zakończony jest egzaminem, do którego mogą przystąpić studenci mający zaliczenie z pozostałych form zajęć.

Ćwiczenia audytoryjne:
Warunkiem zaliczenia jest pozytywne wykonanie zadań podsumowujących ćwiczenia. W czasie sesji możliwe są dwa terminy zaliczeń poprawkowych.

Ćwiczenia projektowe:
Ocena ćwiczeń projektowych wynika z poziomu i terminowości zrealizowanego projektu. Projekt oddany w terminie i oceniony negatywnie może być jednokrotnie poprawiony.

Szczegółowe warunki zaliczenia ogłasza prowadzący na pierwszych zajęciach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z egzaminu (0,6) ćwiczeń audytoryjnych (waga 0,2) i zaliczenia projektu (waga 0,2).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który nie mógł uczestniczyć w zajęciach swojej grupy, może je uzupełnić uczestnicząc w zajęciach innej grupy lub opracować zagadnienie samodzielnie i skonsultować w terminie konsultacji prowadzącego zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie określono wymagań wstępnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Adamczyk J., Nitkiewicz T.: Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Adamczyk J.: Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
Poskrobko B.: Zarządzanie środowiskiem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Nierzwicki W.: Zarządzanie środowiskowe. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
Łaguna T.: Ekonomiczne podstawy zarządzania środowiskiem i zasobami naturalnymi. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005.
Urbaniak M.: Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem. Difin, Warszawa 2007.
Łaguna T.: Zarządzanie zasobami środowiska. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok-Olsztyn 2010.
Małachowski K.: Gospodarka a środowisko i ekologia. Cedewu, Warszawa 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Romuald OGRODNIK: Analiza wielkości nakładów inwestycyjnych służących ochronie środowiska. Przegląd Górniczy. Katowice 2017
Romuald OGRODNIK: Wskaźniki efektywności działalności środowiskowej kopalń węgla kamiennego. Ekonomika ochrony środowiska i ekoinnowacje. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016
Ogrodnik R.: OCHRONA ŚRODOWISKA. Część 1. Planowanie ekoinnowacji jako element społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw górniczych. Wiadomości Górnicze, nr 1/2015
Ogrodnik R.: Mining Companies’ Activities in the Context of a Sustainable Development Policy [w:] Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 23, No. 3A, 2014 – Olsztyn
Ogrodnik R.: Innowacje ekologiczne w przedsiębiorstwach górniczych. Wiadomości Górnicze, nr 3/2014
Ogrodnik R.: Procedura planowania innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwie górniczym Przegląd Górniczy, nr 9/2013
Mieszaniec J., Ogrodnik R.: Zakres działalności innowacyjnej przynoszący korzyści dla środowiska w przedsiębiorstwach górniczych. [w:] Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania. Wrocław 2013
Ogrodnik R.: Zarządzanie przedsiębiorstwem górniczym w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju. [w:] Szanse i bariery rozwoju przemysłu górniczego : monografia. Katowice “Śląsk” 2013
Ogrodnik. R.: Identyfikacja aspektów środowiskowych jako podstawa opracowania systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie górniczym [w:] Knosala R. (red.): Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Tom II. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2011
Ogrodnik. R.: Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska w Polsce i w krajach Unii Europejskiej jako element makrootoczenia górnictwa węgla kamiennego [w:] Materiały konferencyjne “Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2000”, Kraków 2000
Ogrodnik. R.: Opłaty ekologiczne jako element kosztów wynikających z przepisów prawnych w procesie zarządzania kopalnią [w:] Materiały konferencyjne “Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 1999”, Kraków 1999

Informacje dodatkowe:

Egzamin w formie pisemnej – 5 pytań opisowych (1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy).
Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowa. Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.
W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na ćwiczeniach – student zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć)lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.