Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-211-ZS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie w inżynierii środowiska
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Ranosz Robert (rranosz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podstawowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego, metod jego identyfikacji, zarządzania i minimalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w sektorze odnawialnych źródeł energii.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę dotyczącą ryzyka inwestycyjnego , sposobów jego identyfikacji, zarządzania, a także specyfiki inwestycji w sektorze energetyki odnawialnej. IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W03 Udział w dyskusji,
Projekt,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student posiada wiedzę na temat metod zarządzania ryzykiem inwestycyjnym oraz sposoby jego minimalizacji z również uwzględnieniem aspektów środowiskowych i społecznych inwestycji IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Projekt,
Odpowiedź ustna,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Metody identyfikacji ryzyk Student potrafi przeprowadzić analizę ryzyka inwestycyjnego, zaplanować etapy zarządzania ryzykiem, w tym dla inwestycji z sektora odnawialnych źródeł energii IPZ2A_U02, IPZ2A_U04, IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Projekt,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość wagi zarządzania ryzykiem inwestycyjnym, rozumie potrzebę jego ograniczenia, a także uwarunkowania społeczne i środowiskowe inwestycji, w tym w sektorze energetyki odnawialnej IPZ2A_K01, IPZ2A_K02 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę dotyczącą ryzyka inwestycyjnego , sposobów jego identyfikacji, zarządzania, a także specyfiki inwestycji w sektorze energetyki odnawialnej. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat metod zarządzania ryzykiem inwestycyjnym oraz sposoby jego minimalizacji z również uwzględnieniem aspektów środowiskowych i społecznych inwestycji + + - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Metody identyfikacji ryzyk Student potrafi przeprowadzić analizę ryzyka inwestycyjnego, zaplanować etapy zarządzania ryzykiem, w tym dla inwestycji z sektora odnawialnych źródeł energii - + - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość wagi zarządzania ryzykiem inwestycyjnym, rozumie potrzebę jego ograniczenia, a także uwarunkowania społeczne i środowiskowe inwestycji, w tym w sektorze energetyki odnawialnej - + - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 103 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Definicja ryzyka i niepewności, zarządzania ryzykiem
Inwestycje i rodzaje przedsięwzięć inwestycyjnych.
Główne ryzyka w procesie inwestycyjnym
Projekty inwestycyjne w sektorze energetyki odnawialnej.
Metody identyfikacji ryzyk
Etapy zarządzania ryzykiem
Wpływ rodzajów ryzyka inwestycyjnego na projekty inwestycyjne w sektorze energetyki odnawialnej
Sposoby minimalizacji ryzyka inwestycji
Pojęcie efektywności (opłacalności) ekonomicznej i środowiskowej inwestycji

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Identyfikacja ryzyka w procesach inwestycyjnych
Metody analizy i oceny ryzyka inwestycyjnego,

Ćwiczenia projektowe (15h):

Opracowanie projektu analizy ryzyka inwestycyjnego dla zadanych warunków

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Wykład: Wykład w formie klasycznego wykładu tablicowego mocno wspomagany prezentacją komputerową. Mile widziana aktywność studentów w formie zadawania pytań oraz dyskusja.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń projektowych jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu.
Ocena z ćwiczeń audytoryjnych określana jest na podstawie odpowiedzi na zadane pytania lub realizację zadań.
Ocena wykładu dotyczy oceny stanu wiedzy w zakresie omawianych zagadnień, prezentowych podczas wykładów oraz omawianych we wskazanych źródłach. Sprawdzenie wiedzy zostanie przeprowadzone na podstawie odpowiedzi na zadane pytania.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Wykład: – Obecność obowiązkowa: Nie – Zasady udziału w zajęciach: Obecność nieobowiązkowa. Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Ćwiczenia audytoryjne: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wyznaczana jako średnia ważona ocen z egzaminu (40%), z projektu (35%) oraz ćwiczeń audytoryjnych.

Na ocenę projektu będą składały jego walory merytoryczne, w tym wnioski, jakość obliczeń, dokładność i estetyka rysunków. Ponadto pod uwagę będzie brana również aktywność na zajęciach, systematyczność w realizacji projektu oraz terminowość jego oddania.

Przy określaniu ocen może być uwzględniona aktywność na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się nie więcej niż 20% nieobecności na ćwiczeniach. Nieobecności na ćwiczeniach można nadrobić podczas zajęć z inną grupą, z zastrzeżeniem zgodności treści. Jeżeli jest to niemożliwe, student jest zobowiązany uzupełnić zaległości z ćwiczeń w zakresie ustalonym z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2008.
Kaczmarek T., Zarządzanie ryzykiem, DIFIN, Warszawa 2010.
Kasiewicz S., Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Bernstein P.L., Damodaran A., Zarządzanie inwestycjami. Liber, Warszawa 1999.
Chapman Ch., Ward S., Project Risk Management. Process, techniques and insights. John Wiley and Sons Ltd., Chichester 1997.
Gostkowska T. (red.), Projekty inwestycyjne: finansowanie, metody i procedury oceny. Ośrodek Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1996.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Proposal for recording bonds convertible to raw materials / Robert RANOSZ // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 193
2. Application of the selected derivatives to estimate the mining investment projects / Robert RANOSZ, Barbara KOWAL // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 88
3. Controlling procesów produkcyjnych wspierających budowanie wartości przedsiębiorstwa — Controlling production processes supporting the building of the company’s value / Barbara KOWAL, Robert RANOSZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 51–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

Informacje dodatkowe:

brak