Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Arkusz kalkulacyjny w inżynierii środowiska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-324-ZS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie w inżynierii środowiska
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Sukiennik Marta (marta.sukiennik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach modułu student poznaje wiedzę i nabywa umiejętności wykorzystania MS Excel w inżynierii środowiska. Samodzielnie potrafi zbudować arkusz i model w MS Excel.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student rozumie zasadę i możliwości stosowania solverów do obliczeń z zakresu optymalizacji problemów wielokryterialnych w inżynierii środowiska. IPZ2A_W02, IPZ2A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna możliwości korzystania z zaawansowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego do obliczeń i ilustrowania wyników z zakresu inżynierii środowiska. IPZ2A_W02, IPZ2A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi tworzyć zaawansowane arkusze kalkulacyjne wykorzystujące funkcje IPZ2A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość potrzeby aktualizowania swojej wiedzy IPZ2A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student rozumie zasadę i możliwości stosowania solverów do obliczeń z zakresu optymalizacji problemów wielokryterialnych w inżynierii środowiska. - - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna możliwości korzystania z zaawansowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego do obliczeń i ilustrowania wyników z zakresu inżynierii środowiska. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi tworzyć zaawansowane arkusze kalkulacyjne wykorzystujące funkcje - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość potrzeby aktualizowania swojej wiedzy - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 62 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Praktyczne wykorzystanie funkcji finansowych programu MS Excel.
Modelowanie i prognozowanie zjawisk ekonomicznych w środowisku MS Excel
Wybrane przykłady modelowania decyzyjnych problemów ekonomicznych z zastosowaniem dodatku Solvera
Importowanie zewnętrznych danych do skoroszytu, łączenie danych z różnych źródeł, grupowanie list danych.
Korzystanie z funkcji Analizy i filtrowania danych z wykorzystaniem tabel przestawnych.
Prowadzenie obliczeń regresyjnych za pomocą dodatku “Analiza danych”

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie odbywa się poprzez sprawdzenie wiedzy studenta w ramach kolokwium przeprowadzonego na ćwiczeniach laboratoryjnych.
Zaliczenie odbywa się w jednym termin podstawowym i jednym poprawkowym.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Ćwiczenia laboratoryjne: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową stanowi ocena uzyskana z ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach laboratoryjnych, student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub samodzielnie przyswoić materiał realizowany na zajęciach.
Student może korzystać z konsultacji z prowadzącym przeprowadzanych w wyznaczonym terminie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa znajomość programu Excel

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Curtis Frye – „Microsoft Office Excel 2003” – Wyd. RM, Warszawa 2004
2. Bernard V. Liengme – „Microsoft Excel w nauce i technice” – Wyd. RM. Warszawa 2002
3. Bernard V. Liengme – „Microsoft Excel w biznesie i zarządzaniu” – Wyd. RM. Warszawa 2002
4. Michael R, Middleton – „Microsoft Excel w analizie danych” – Wyd. RM. Warszawa 2004

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Snopkowski, Ryszard; Sukiennik, Marta , Selection Of The Longwall Face Crew With Respect To Stochastic Character Of The Production Process – Part 1-Procedural Description , Archives Of Mining Sciences Volume: 57 Issue: 4 Pages: 1071-1088 Published: 2012
2. Sukiennik Marta, Analiza dyskryminacyjna w ocenie kondycji finansowej kopalń węgla kamiennego — The discriminant analysis as a tool of financial audit Polish mines, Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2007 t. 23 z. spec. 2, s. 265–271. Kraków
3. Sukiennik Marta, Analiza możliwości wykorzystania technologii ICT w kopalniach węgla kamiennego — Analysis of the possibility of ICT technology application in hard coal mines, Przegląd Górniczy; 2013 t. 69 nr 4, s. 108–112.

Informacje dodatkowe:

Odrabianie nieobecności może być zrealizowane poprzez uczestnictwo w zajęciach z inną grupą ćwiczeniową.
Zaliczenie odbywa się w jednym termin podstawowym i jednym poprawkowym.
W przypadku poprawiania zaliczenia ocena jest równa średniej arytmetycznej z terminu podstawowego i poprawkowego.