Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prawo gospodarcze
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-109-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Molis Janusz (jmolis@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

1. Stosunek prawno – gospodarczy
2. Podmioty prawa gospodarczego
3. Czynności prawne
4. Spółka jawna
5. Spółka cywilna
6. Spółka partnerska
7. Spółka komandytowa
8. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
9. Spółka akcyjna

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna kluczowe regulacje prawne dotyczące działalności podmiotów gospodarczych IPZ1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Zna prawne zasady funkcjonowania organizacji, które pozwalają na skuteczne zarządzanie w zmieniających się warunkach gospodarczych IPZ1A_W03, IPZ1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw IPZ1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi samodzielnie zakładać działalność gospodarczą IPZ1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna kluczowe regulacje prawne dotyczące działalności podmiotów gospodarczych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna prawne zasady funkcjonowania organizacji, które pozwalają na skuteczne zarządzanie w zmieniających się warunkach gospodarczych + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie zakładać działalność gospodarczą + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Prawo gospodarcze

Na wyładzie omawiane są zagadnienia dotyczące:
1. Stosunek prawno – gospodarczy
2. Podmioty prawa gospodarczego
3. Czynności prawne
4. Spółka jawna
5. Spółka cywilna
6. Spółka partnerska
7. Spółka komandytowa
8. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
9. Spółka akcyjna
10. Spółka komandytowo – akcyjna

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Praca pisemna, kolokwium zaliczeniowe

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z egzaminu i kolokwium. W przypadkach granicznych decydujące znacznie dla wyrównania oceny ma wynik z egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaliczenie pracy pisemnej

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

K. Czajkowska-Matosiuk, Prawo gospodarcze i spółek, Beck 2011
M. Etel, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia. 2011

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

brak