Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Matematyka II
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-201-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Niedoba Wiesław (niedoba@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W tym module student zapoznaje się z rachunkiem całkowym i jego zastosowaniami, rachunkiem różniczkowym funkcji wielu zmiennych i metodami optymalizacyjnymi oraz równaniami różniczkowymi.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna metody obliczania całek nieoznaczonych i oznaczonych IPZ1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Zna metody wyznaczania wartości optymalnych funkcji wielu zmiennych IPZ1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Posiada podstawową wiedzę z równań różniczkowych zwyczajnych IPZ1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W004 Zna interpretację całek geometryczną i fizyczną całek podwójnych IPZ1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi obliczać całki nieoznaczone i oznaczone i stosować je w geometrii i fizyce IPZ1A_U01, IPZ1A_U02, IPZ1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_U002 Umie obliczać pochodne cząskowe oraz potrafi wykorzystać dowyznaczania wartości optymalnych funkcji IPZ1A_U01, IPZ1A_U02, IPZ1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_U003 Potrafi rozwiązywać podstawowe typy równań różniczkowych zwyczajnych IPZ1A_U01, IPZ1A_U02, IPZ1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_U004 Umie oliczać całki podwójne przy użyciu współrzędnych kartezjańskich i biegunowych IPZ1A_U01, IPZ1A_U02, IPZ1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi jasno fomułować wypowiedzi i wyciągać logiczne wnioski IPZ1A_K01 Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna metody obliczania całek nieoznaczonych i oznaczonych + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna metody wyznaczania wartości optymalnych funkcji wielu zmiennych + + - - - - - - - - -
M_W003 Posiada podstawową wiedzę z równań różniczkowych zwyczajnych + + - - - - - - - - -
M_W004 Zna interpretację całek geometryczną i fizyczną całek podwójnych + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi obliczać całki nieoznaczone i oznaczone i stosować je w geometrii i fizyce + + - - - - - - - - -
M_U002 Umie obliczać pochodne cząskowe oraz potrafi wykorzystać dowyznaczania wartości optymalnych funkcji + + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi rozwiązywać podstawowe typy równań różniczkowych zwyczajnych + + - - - - - - - - -
M_U004 Umie oliczać całki podwójne przy użyciu współrzędnych kartezjańskich i biegunowych + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi jasno fomułować wypowiedzi i wyciągać logiczne wnioski + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 153 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1.Całki nieoznaczone,całka oznaczona i jej zastosowania.
2.Rachunek różniczkowy funkcji dwu i trzech zmiennych,pochodne cząstkowe, ekstrema lokalne i warunkowe, funkcje uwikłane, pochodne i ekstrema funkcji uwikłanej
3.Liczby zespolone, działania na liczbach zespolonych, postać trygonometryczna liczby zespolonej
4.Równania różniczkowe zwyczajne rzędu I i II, równania o rozdzielonych zmiennych, zupełne, liniowe%.Całka podwójna i jej zastosowania geometryczne i fizyczne
5. Szeregi liczbowe i potęgowe

Ćwiczenia audytoryjne (30h):

Na ćwiczeniach audytoryjnych rozwiązywane są zadania zgodnie z programem wykładów:
1.Całki nieoznaczone, całka oznaczona i jej zastosowania
2.Rachunek różniczkowy funkcji dwu i trzech zmiennych,ekstrema lokalne i warunkowe, funkce uwikłane, pochodne i eksrema funkcji uwikłanej
3.Liczby zespolone, działania na liczbach zespolonych, postać trygonometryczna liczby zespolonej
4.Równania różniczkowe zwyczajne rzędu I iII, równania o rozdzielonych zmiennych, zupełne i liniowe
5. Całka podwójna i jej zastosowanie geometryczne i fizyczne
6.Szergi liczbowe i potęgowe

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest uczestniczenie w zajęciach ( dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione) oraz pozytywne zaliczenie kolokwiów. Do kolokwium poprawkowego dopuszczani są studenci ,którzy uczęszczali na zajęcia ale nie zaliczyli kolokwium. Do egzaminu są dopuszczani studenci, którzy uzyskali pozytywną ocenę z ćwiczeń.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa OK jest średnią ważoną oceny z egzaminu OE i oceny zaliczenia ćwiczeń OC
OK=0.7 OE + 0.3 OC

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student może uczestniczyć w zajęciach z inną grupą ,oraz napisać kolokwium w dodatkowym terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Program wykładany w module Matematyka I

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.W.Krysicki,L.Włodarski Analiza matematyczna w zadaniach cz.IiII PWN Warszawa 2002
2.W Stankiewicz Zadania z matematyki dla wyższych uczelni cz.IiII PWN Warszawa 2001
3.J.Niedoba,W.Niedoba Równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe AGH Kraków 2005
4.H.Gurgul Matematyka dla studentów zarządzania AGH. Kraków 2010
5.W.Żakowski,W.Kołodziej Matematyka cz.II WNT Warszawa 2000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.W Niedoba. A.Gonet; Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej PWSz Krosno 2003
2.W Niedoba . Matematyka wyższa dla licencjatów WSZiB 2010
3.J.Niedoba.W Niedoba ;Równania różniczkowe i cząstkowe AGH.Kraków 2005

Informacje dodatkowe:

Program modułu i sposób zaliczania są przedstawiane na pierwszych zajęciach.