Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyka I
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-202-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Obłąkowska-Mucha Agnieszka (amucha@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podstawowa wiedza z zakresu mechaniki ruchów postępowego, obrotowego i drgajacego. Prawo powszechnego ciążenia. Wybrane zagadnienia z hydro- i termodynamiki. Umiejętność zastosowania tej wiedzy do rozwiązywania typowych zadań

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma podstawową wiedzę, w zakresie fizyki klasycznej, na temat ogólnych praw i zasad fizyki, wielkości fizycznych, oddziaływań fundamentalnych. IPZ1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę z mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, ruchu drgającego, praw powszechnego ciążenia i Keplera. IPZ1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań z mechaniki, ruchu drgającego, praw powszechnego ciążenia i Keplera. IPZ1A_U02, IPZ1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Potrafi myśleć w sposób analityczny i kreatywny. IPZ1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę, w zakresie fizyki klasycznej, na temat ogólnych praw i zasad fizyki, wielkości fizycznych, oddziaływań fundamentalnych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, ruchu drgającego, praw powszechnego ciążenia i Keplera. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań z mechaniki, ruchu drgającego, praw powszechnego ciążenia i Keplera. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Potrafi myśleć w sposób analityczny i kreatywny. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Mechanika (15h)

• Kinetyka punktu materialnego (2h)
• Dynamika punktu materialnego (3h)
• Siły tarcia (1h)
• Praca i energia (2h)
• Zasada zachowania energii i pędu (2h)
• Kinematyka ruchu obrotowego (1h)
• Dynamika ruchu obrotowego (1h)
• Prawo powszechnego ciążenia (1h)
• Elementy hydrodynamiki (1h)
• Elementy termodynamiki (1h)

Ćwiczenia audytoryjne (15h):
Mechanika (15h)

Rozwiązywanie problemów adekwatnych do:
• Wektory i analiza wektorowa (1h)
• Ruch postępowy (2h)
• Dynamika (3h)
• Energia kinetyczna i potencjalna (2h)
• Zasada zachowania energii (2h)
• Zasada zachowania pędu (1h)
• Ruch obrotowy i prawo ciążenia (2h)
• Hydro- i termodynamika (2h)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia ćwiczeń (w tym zaliczeń poprawkowych) jest obecność na 75% godzinach zajęć.
Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze.
Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania z ćwiczeń audytoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z ćwiczeń rachunkowych © obliczana jest następująco: procent uzyskanych punktów na ćwiczeniach przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Ocena końcowa (OK) OK = C

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na ćwiczeniach rachunkowych:
- Nieobecność na jednych zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału.
- Nieobecność na więcej niż jednych zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału i jego zaliczenia w formie ustnej/pisemnej w wyznaczonym przez prowadzącego terminie lecz nie później jak dwa tygodni po nieobecności.
- Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż dwa zajęcia i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości wyrównania zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

• Znajomość podstaw algebry liniowej (operacje na wektorach)
• Znajomość rachunku różniczkowego i całkowego w zakresie podstawowym

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 D. Holiday, R. Resnick, Fizyka t. 1-2, PWN, Warszawa, 1999
2 I. W. Sawieliew, Wykłady z Fizyki 1, PWN, Warszawa, 1998

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Agnieszka Obłąkowska-Mucha, et al (LHCb VELO group), Radiation Damage Effects and Operation of the LHCb Vertex Locator, IEEE Transactions on Nuclear Science, Volume: 65, Issue: 5, 2018,
A Oblakowska-Mucha, T. Szumlak Tracking system of the upgraded LHCb, Nucl. Instr. Meth. A 824, (2016) 62-63
A.Obłąkowska-Mucha (on behalf of RD50 Collaboration), Radiation Hard Silicon Particle Detectors for Phase-II LHC Trackers, JINST 12 (2017) C02054, 1-12,
A.Obłąkowska-Mucha et. al., (LHCb Collaboration), Measurement of the CKM angle γ from a combination of LHCb results, JHEP 12 (2016) 087, 1-59,

Informacje dodatkowe:

Obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach. Nieusprawiedliwiona absencja w =>20% zajęć skutkuje brakiem zaliczenia. Materiał przerabiany na ćwiczeniach, na których student był nieobecny, musi zostać “odrobiony” w formie podanej przez prowadzącego ćwiczenia audytoryjne.