Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy projektowania inżynierskiego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-204-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. zw. dr hab. inż. Magda Roman (magda@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student pozyskuje podstawową wiedzę o strukturach procesu projektowania, formułowaniu, koncypowaniu i optymalizacji rozwiązań oraz integracji projektowania i wytwarzania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę z podstaw teoretycznych projektowania inżynierskiego, struktur procesu projektowania, rodzajów projektowania spotykanych w praktyce. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W02 Kolokwium,
Egzamin
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu formułowania zadania projektowego, poszukiwania jego rozwiązań, zasad wyboru i optymalizacji w projektowaniu inżynierskim. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W02 Kolokwium,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie formułować zadanie projektowe, poszukiwać jego rozwiązania oraz dokonywać właściwego wyboru dla potrzeb praktycznych. IPZ1A_U03, IPZ1A_U02, IPZ1A_U01 Projekt
M_U002 Student posiada umiejętność poszukiwania rozwiązań projektowych na podstawie literatury z zakresu przedmiotu, analizy wymagań projektowych, korzystania z baz danych i technik CAx. IPZ1A_U03, IPZ1A_U02, IPZ1A_U01 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania i aktualizowania wiedzy z zakresu projektowania inżynierskiego. IPZ1A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student potrafi myśleć w sposób analityczny i realizować zadania projektowe indywidualnie i zespołowo. IPZ1A_K03 Projekt,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę z podstaw teoretycznych projektowania inżynierskiego, struktur procesu projektowania, rodzajów projektowania spotykanych w praktyce. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu formułowania zadania projektowego, poszukiwania jego rozwiązań, zasad wyboru i optymalizacji w projektowaniu inżynierskim. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie formułować zadanie projektowe, poszukiwać jego rozwiązania oraz dokonywać właściwego wyboru dla potrzeb praktycznych. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność poszukiwania rozwiązań projektowych na podstawie literatury z zakresu przedmiotu, analizy wymagań projektowych, korzystania z baz danych i technik CAx. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania i aktualizowania wiedzy z zakresu projektowania inżynierskiego. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi myśleć w sposób analityczny i realizować zadania projektowe indywidualnie i zespołowo. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 128 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 22 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Podstawowe wiadomości o projektowaniu.
Systemy jako przedmioty projektowania, modelowanie w projektowaniu, cechy ogólne procesu projektowania – cykl projektowania, zasady projektowania.
Rodzaje projektowania spotykane w praktyce.
Podstawy teoretyczne projektowania – klasyfikacja zadań projektowych, rodzaje zmiennych stanu, struktura procesu projektowania, makrostruktura, mikrostruktura, dekompozycja. Formułowanie zadania projektowego i wymagania projektowe – metody wspomagające określanie wymagań projektowych, optymalizacja wymagań projektowych.
Poszukiwanie rozwiązań zadania projektowego – koncypowanie, metody heurystyczne, metody systematyczno-heurystyczne. Wybór i optymalizacja w projektowaniu – cel i zakres procesu wyboru, system wartości i jego formułowanie, kryteria oceny i ocena, optymalizacja, polioptymalizacja.
Metody organizacji procesu projektowego – synektyka i inne metody.
Bazy danych w projektowaniu – podstawowe wiadomości.
Metody CAx w projektowaniu inżynierskim.

Ćwiczenia projektowe (15h):

1.Wybór obiektu/procesu do zaprojektowania.
2.Opracowanie makrostruktury procesu projektowania (schemat i opis).
3.Opracowanie mikrostruktury dla wybranej fazy makrostruktury (schemat i opis).
4.Wybór metod koncypowania.
5.Przeprowadzenie procesu projektowego – opis kolejnych kroków (wykonania).
6.Opracowanie dokumentacji projektowej – opis techniczny, rysunki.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Pozytywna ocena projektu stanowi warunek dopuszczenia do egzaminu.
Egzamin zgodnie z Regulaminem studiów w AGH.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena średnia z egzaminu (waga 0,6) i ćwiczeń projektowych (waga 0,4).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe wskutek nieobecności na ćwiczeniach odrabiane indywidualnie w uzgodnieniu z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowy kurs matematyki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Tarnowski W.: Podstawy projektowania technicznego. WNT Warszawa 1997
2.Chlebus E.: Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji. WNT Warszawa 2000
3.Gąsiorek E.: Podstawy projektowania inżynierskiego. Wydawnictwo AE we Wrocławiu. Wrocław 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Magda R.: Zastosowanie modelowania matematycznego i techniki komputerowej w projektowaniu robót górniczych w kopalni węgla kamiennego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management — 2004 t. 20 z. 3
Magda R., Głodzik S., Jasiewicz J., Woźny T.: Wspomaganie procesu uczenia się w projektowaniu produkcji górniczej //W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2007. AGH Kraków, 2007
Magda R., Woźny T., Głodzik S., Jasiewicz J.: Data management for the mine production planning and design. Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management — 2008 t. 24 z. 4/2
Magda R., Głodzik S., Jasiewicz J., Woźny T.:: Modelowanie i optymalizacja w projektowaniu inżynierskim dla potrzeb przemysłu. Przegląd Górniczy, 2008 t. 64 nr 11–12
Magda R., Franik T.: Planning and design of rational parameters of longwall panels in underground hard coal. Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management — 2008 t. 24 z. 4/2
Magda R.: Inference problems in the expert system supporting planning and designing the development and exploitation workings in the hard coal mine // W: Innovations in management and production engineering — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013

Informacje dodatkowe:

Nie ma informacji dodatkowych