Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-205-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kęsek Marek (kesek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Programowanie VBA dla Autocad. Rozwiązywanie problemów inżynierskich technikami komputerowymi. Wykorzytywanie dedykowanego oprogramowania. Systemy komputerowego wspomagania: projektowania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student rozumie funkcjonalność programu AutoCad oraz zna zasady tworzenia rysunków w tym programie IPZ1A_W02, IPZ1A_W01 Kolokwium
M_W002 Student zna podstawowe funkcje programowania użytkowego ze szczególnym uwzględnieniem programów typu CAD. IPZ1A_W02, IPZ1A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykorzystywać podstawową funkcjonalność graficznego oprogramowania wspomagającego projektowanie. IPZ1A_U01 Kolokwium
M_U002 Student potrafi tworzyć rysunki techniczne z użyciem programu AutoCad IPZ1A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi ocenić przydatność technik komputerowych i rozumie konieczność podążania za rozwojem technologii informatycznych. IPZ1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student rozumie funkcjonalność programu AutoCad oraz zna zasady tworzenia rysunków w tym programie + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe funkcje programowania użytkowego ze szczególnym uwzględnieniem programów typu CAD. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystywać podstawową funkcjonalność graficznego oprogramowania wspomagającego projektowanie. - - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi tworzyć rysunki techniczne z użyciem programu AutoCad - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi ocenić przydatność technik komputerowych i rozumie konieczność podążania za rozwojem technologii informatycznych. + - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 119 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Programowanie VBA dla Autocad. Rozwiązywanie problemów inżynierskich technikami komputerowymi. Wykorzytywanie dedykowanego oprogramowania.Środowisko LabView. Systemy komputerowego wspomagania: projektowania – CAD (Computer Aided Design), wytwarzania – CAM (Computer Aided Manufacturing), projektowania materiałowego – CAMD (Computer Aided Materials Desing). Komputerowe wspomaganie badań inżynierskich.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Nauka posługiwania się programem AutoCad.
Podstawy tworzenia rysunków, posługiwanie się podstawowymi kształtami, modyfikacje kształtów, rysowanie precyzyjne, warstwy, bloki, wymiarowanie, szyki, przekroje, aksonometria, siatki, powierzchnie obiekty 3D, wydruki

Ćwiczenia projektowe (15h):

Tworzenie programu przy użyciu środowiska VBA dla AutoCad, generującego model przestrzenny zadanej klasy obiektów oraz wymagane rzuty 2D z wymiarowaniem..
Tworzenie aksonometrii wybranego obiektu.
Tworzenie interfejsu do programu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych odbywa się poprzez sprawdzenie wiedzy studenta poprzez wykonanie zadanych zadań na jednym z ostatnich ćwiczeń laboratoryjnych.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych odbywa się poprzez złożenie zadanego projektu i odpowiedzi na pytania sprawdzające samodzielność jego wykonania.
Zaliczenie odbywa się w jednym termin podstawowym i jednym poprawkowym.
W przypadku poprawiania zaliczenia ocena jest równa średniej arytmetycznej z terminu podstawowego i poprawkowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową stanowi ocena wyliczona jako 60% oceny uzyskanej w ramach ćwiczeń laboratoryjnych oraz 40% oceny uzyskanej w ramach ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach projektowych – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie ma wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Andrzej Pikoń, AutoCAD 2014 PL Pierwsze kroki, Helion
2. Andrzej Jaskulski, AutoCAD 2015/LT2015/360+, PWN
3. Mirosław Babiuch , AutoCAD 2012 i 2012 PL. Ćwiczenia praktyczne, Helion

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Marek Kęsek: Numeryczny model złoża w zintegrowanym systemie zarządzania przedsiębiorstwem górniczym; Komputerowo zintegrowane zarządzanie; Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010
2. Marek Kęsek, Fuksa Dariusz: Komputerowe wspomaganie wybranych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem górniczym; Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją

Informacje dodatkowe:

Student może jednokrotnie poprawiać zaliczenie z ćwiczeń.