Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy socjologii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-212-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Mamak-Zdanecka Marzena (mamak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wiedza o zachowaniach społecznych i uwarunkowaniach we współczesnym świecie cyfrowym. Nabywanie kompetencji indywidualnych i społecznych inżyniera specjalisty. Rozumienie ról zawodowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Potrafi definiować cele i zakres socjologii IPZ1A_W03, IPZ1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W002 Potrafi omówić instytucje społeczne i grupy społeczne IPZ1A_W03, IPZ1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat,
Udział w dyskusji
M_W003 Potarfi określić role społeczne i mechanizmy kontroli społecznej IPZ1A_W03, IPZ1A_W05 Studium przypadków
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przedstawić analizę wybranego zjawiska społecznego IPZ1A_U03, IPZ1A_U04 Studium przypadków
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu socjologii w życiu codziennym i w przyszłej pracy zawodowej IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Studium przypadków
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Potrafi definiować cele i zakres socjologii + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi omówić instytucje społeczne i grupy społeczne + - - - - - - - - - -
M_W003 Potarfi określić role społeczne i mechanizmy kontroli społecznej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przedstawić analizę wybranego zjawiska społecznego + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu socjologii w życiu codziennym i w przyszłej pracy zawodowej + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 22 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Wstępnie o socjologii, socjologach i społeczeństwie.
2. Kultura – definicje, elementy (symbole, wartości, normy), formy zróżnicowania.
3. Socjalizacja, role społeczne, tożsamości, kontrola społeczna, dewiacja.
4. Instytucje społeczne. Religia jako przykład instytucji społecznej.
5. Grupy społeczne. Rodzina jako przykład grupy społecznej.
6. Kolokwium zaliczeniowe.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć: uczestnictwo w 5 formach zajęć.
1. Obecność na wykładach
2. Uczestnictwo w pracy grupowej z zastosowaniem metody przypadków
3. Aktywne uczestnictwo w dyskusji związanej z wykładem
4. Aktywne uczestnictwo w analizie zespołowej/indywidualnej studium przypadku
5. Przygotowanie przez studenta indywidualnie lub zespołowo prezentacji tematycznej i dyskusja nad nią.
Zaliczenia poprawkowe:
II i IIII termin: poprawa i ponowne przedstawienie nie zaliczonej/źle przygotowanej prezentacji.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Udział w wykładach Udział w pracy w grupach z wykorzystaniem metody przypadków przygotowanie prezentacji
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składa się:
1. Przygotowanie przez studenta indywidualnie lub zespołowo prezentacji tematycznej 70%
2. Przygotowanie analizy w zespole lub indywidualnie studium przypadku 30%
3. obecność na wykładach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Jeżeli student nie może być obecny na zajęciach lub sprawdzianie końcowym, uzgadnia z prowadzącym tryb i czas odrobienia.
Przygotowanie samodzielnego/ indywidualnego opracowania z tematów zajęć, w których student nie uczestniczył.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bauman Zygmunt. 1996. Socjologia, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
Berger Peter L.. 2004. Zaproszenie do socjologii, Warszawa: WN PWN.
Giddens Anthony. 2004. Socjologia, Warszawa: WN PWN.
Goodman Norman. 1997. Wstęp do socjologii, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
Nowicka Ewa. 2007. Świat człowieka – świat kultury. Wydanie nowe, Warszawa: WN PWN.
Olechnicki Krzysztof i Paweł Załęcki. 1998. Słownik socjologiczny, Toruń: Graffiti BC.
Szacka Barbara. 2003. Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa.
Szczepański Jan. 1970. Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa: PWN.
Sztompka Piotr. 2005. Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo ZNAK.
Turner Jonathan H.. 1998. Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy, B. Gąciarz , M. Mamak-Zdanecka M. (red.nauk. ) Printpap, Łódź 2011, ss. 288.
Absolwent krakowskich wyższych uczelni na rynku pracy. Atuty i ograniczenia, w: D. Walczak-Duraj(red.) Wartości i postawy młodzieży polskiej T. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 115-129
Platforma SEIPA jako e-technologia w nauczaniu przedsiębiorczości na studiach inżynierskich, „Eduakcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej” nr 2 (12) 2016 (współautor Kapralska Ł.)

Informacje dodatkowe:

brak