Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Eksploracja podwodna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-220-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Broda Krzysztof (broda@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W module przedstawiono historię podboju głębin poprzez zaprezentowanie rozwoju metod nurkownia, sprzetu i pojazdów podwodnych oraz rozwój archeologii podwodnej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu znajomości problemów związanych z rozwojem metod eksploracji głębin oraz specyfiki środowiska wodnego. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W02 Kolokwium
M_W002 Student zna historię rozwoju archeologii podwodnej oraz jej najsłynniejszych odkryć IPZ1A_W02 Kolokwium
M_W003 Student zna historię oraz perspektywy rozwoju pozyskiwania surowców mineralnych z dna mórz i oceanów IPZ1A_W03, IPZ1A_W02 Kolokwium
M_W004 Student zna historię rozwoju urządzeń do nurkowania oraz pojazdów podwodnych IPZ1A_W02, IPZ1A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zidentyfikować trudności techniczne wynikające ze specyfiki środowiska morskiego oraz wpływ środowiska wodnego na organizm nurka IPZ1A_U03, IPZ1A_U04 Kolokwium
M_U002 Student potrafi ocenić ryzyko związane z prowadzeniem eksploracji podwodnej IPZ1A_U03 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość dynamicznego rozwoju eksploracji mórz i oceanów oraz wynikającej z niej konieczności uaktualniania swojej wiedzy IPZ1A_K02, IPZ1A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student prezentuje postawę człowieka wykształconego oraz docenia rolę morza w historii cywilizacji IPZ1A_K02, IPZ1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu znajomości problemów związanych z rozwojem metod eksploracji głębin oraz specyfiki środowiska wodnego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna historię rozwoju archeologii podwodnej oraz jej najsłynniejszych odkryć + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna historię oraz perspektywy rozwoju pozyskiwania surowców mineralnych z dna mórz i oceanów + - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna historię rozwoju urządzeń do nurkowania oraz pojazdów podwodnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zidentyfikować trudności techniczne wynikające ze specyfiki środowiska morskiego oraz wpływ środowiska wodnego na organizm nurka + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić ryzyko związane z prowadzeniem eksploracji podwodnej + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość dynamicznego rozwoju eksploracji mórz i oceanów oraz wynikającej z niej konieczności uaktualniania swojej wiedzy + - - - - - - - - - -
M_K002 Student prezentuje postawę człowieka wykształconego oraz docenia rolę morza w historii cywilizacji + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Wybrane mity i legendy morskie. Środowisko wodne i jego wpływ na organizm nurka. Nurkowanie w starożytności. Historia i rozwój pierwszych urządzeń do nurkowania. Dzwony nurkowe. Skafandry klasyczne i ADS. Rozwój nurkowania swobodnego. Homo aquaticus – habitaty czyli domki podwodne. Wybrane zagadnienia z historii medycyny hiperbarycznej. Historia, rozwój konstrukcji pojazdów podwodnych. Eksploatacja podwodna zasobów naturalnych, historia górnictwa morskiego. W służbie Marsa – okręty podwodne. Zarys historii freedivingu. Eksploatacja podwodna miejsc i obiektów historycznych – archeologia podwodna: historia, rozwój, stosowane metody. Wydobywanie zabytków na powierzchnię i konserwacja. Wybrane osiągnięcia archeologii podwodnej. Najsłynniejsi łowcy skarbów i archeologowie amatorzy. Archeologia podwodna w Polsce – najważniejsze akcje. Polskie dokonania w badaniach i dokumentowaniu historii morskiej – zaproszenie do Centralnego Muzeum Morskiego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Dwa terminy kolokwiów (1 podstawowy i 1 poprawkowy). Możliwość 1 raz poprawienia oceny pozytywnej z terminu podstawowego na terminie poprawkowym.
Wymagana obecność na 80% wykładów.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na podstawie kolokwium zaliczeniowego. Brane będą również pod uwagę dodatkowe formy aktywności studenta (np. opracowanie wybranego tematu z problematyki wykładu).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej jak i nieusprawiedliwionej nieobecności studenta na wykładach wymagane jest samodzielne uzupełnienie zaległości i zaliczenie pytań na kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1) Stanisław Depowski, Ryszard Kotliński, Edward Rühle, Krzysztof Szamałek „Surowce mineralne mórz i oceanów”. Wydawnictwo Naukowe „SCHOLAR”, Warszawa 1998.
2) Stanisław Karlic „Zarys górnictwa morskiego”. Wydawnictwa „Śląsk”, Katowice 1983
3) B.Mazurkiewicz „Encyklopedia inżynierii morskiej”. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1986
4) Włodzimierz Mizerski, Krzysztof Szamałek „Surowce mineralne na dnie oceanu”. Seria Nauka dla Wszystkich, Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie 1992
5) Zofia Drapella „Mity i legendy morskie”, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1978
6) Zofia Drapella „Od Lewiatana do Jormugandra”, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1976
7) Zdzisław Skrok „Archeologia mórz”, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1982
8) Zdzisław Skrok „Archeologia podwodna”, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1991
9) Zdzisław Skrok „Odkrywcy oceanów”, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1990
10) Aleksander Grobicki „Skarby na dnie mórz”, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1990
11) Jacek Gussmann „Człowiek zdobywa głębiny”, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1984
12) „Historia nurkowania” (książka magazynu Tauchen), Wydawnictwo „Alma-Press” 2003
13) „Wraki Bałtyku” pod redakcją Stanisława Poleszaka, Gdynia 2005
14) Małgorzata Orlewicz-Musiał „Polskie nurkowanie swobodne”, Sekcja Nurkowania Swobodnego Krakowskiego Oddziału PTPNoZ, Kraków 2003.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Scuba diving activities for scientific research in the Tatra National Park, focus on the Tatra lakes /
Małgorzata Orlewicz-Musiał, Krzysztof BRODA // W: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem
: materiały IV konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek : Zakopane, 14–16
października 2010. T. 3, Człowiek i środowisko / red. Zbigniew Krzan ; Tatrzański Park Narodowy, Polskie
Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi. Oddział Krakowski. — Zakopane : Wydawnictwo Tatrzańskiego
Parku Narodowego, 2010. — ISBN: 978-83-61788-37-9. — S. 133–138. — Bibliogr. s. 137–138, Summ.
Zarys historii nurkowania w Tatrach (1953-2006)/ Małgorzata Orlewicz-Musiał, Krzysztof BRODA // W:
Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych : materiały III konferencji
Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek : Zakopane, 13–15 października 2005. T. 3,
Człowiek i środowisko / red. Zbigniew Krzan ; Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół
Nauk o Ziemi. Oddział Krakowski. — Zakopane : Wydawnictwo Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2006.
— ISBN: 83-85832-96-3. — S. 143–159. — Bibliogr. s. 158–159
oraz publikacje popularyzujące problematykę nurkową.

Informacje dodatkowe:

Student ma obowiązek uczestniczenia w minimum 80% wykładów.