Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rynki surowców mineralnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-306-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. zw. dr hab. inż. Magda Roman (magda@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student pozyskuje podstawową wiedzę o rynkach surowców mineralnych – podaży, popycie, cenach i funkcjonowaniu rynków.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna tematykę z zakresu surowców mineralnych występujących w Polsce i na świecie. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi opracować zadany temat z zakresu surowców mineralnych w formie prezentacji z wykorzystaniem danych i zaprezentować go na ćwiczeniach. IPZ1A_U02, IPZ1A_U04 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę samokształcenia i samorozwoju. IPZ1A_K01 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Student potrafi określić cel przygotowanej prezentacji oraz uzasadnić ścieżkę postępowania podczas realizacji poszczególnych etapów wyznaczonych zadań. IPZ1A_K01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_K003 Student rozumie istotę i zasady współpracy w gupie, potrafi organizować pracę. IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Prezentacja,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna tematykę z zakresu surowców mineralnych występujących w Polsce i na świecie. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opracować zadany temat z zakresu surowców mineralnych w formie prezentacji z wykorzystaniem danych i zaprezentować go na ćwiczeniach. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę samokształcenia i samorozwoju. + + - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi określić cel przygotowanej prezentacji oraz uzasadnić ścieżkę postępowania podczas realizacji poszczególnych etapów wyznaczonych zadań. - + - - - - - - - - -
M_K003 Student rozumie istotę i zasady współpracy w gupie, potrafi organizować pracę. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 7 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Produkcja górnicza surowców mineralnych na świecie i w Polsce.
2. Scentralizowane rynki surowców mineralnych.
3. Zasady zawierania transakcji na rynkach surowców mineralnych.
4. Londyńska Giełda Metali.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Przygotowanie i wygłoszenie referatów z zakresu:
1. Baza zasobowa i produkcja surowców mineralnych na świecie.
2. Baza zasobowa i produkcja surowców mineralnych w Europie.
3. Baza zasobowa i produkcja surowców mineralnych w Polsce.
4. Obrót surowcami mineralnymi na świecie.
5. Scentralizowane rynki surowców mineralnych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Pozytywna ocena ćwiczeń audytoryjnych.
Pozytywna ocena testu wiadomości z wykładów..

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią oceną arytmetyczną z kolokwium zaliczeniowego i z prezentacji z uwzględnieniem obecności na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe wskutek nieobecności na ćwiczeniach odrabiane indywidualnie w uzgodnieniu z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie ma wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polski i Świata
2.Magda R. „Międzynarodowe rynki metali i surowców mineralnych” – wydanie drugie uzupełnione, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2006
3.Stanienda-Pilecki K. “Produkcja górnicza podstawowych surowców mineralnych na świecie i w Polsce w 2016 roku.” Wiadomości Górnicze, 2018 zeszyt 1-2
4.Strony internetowe giełd surowców mineralnych

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Magda R. „Międzynarodowe rynki metali i surowców mineralnych” – wydanie drugie uzupełnione, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2006
2.Magda R. “Kontrakty terminowe w handlu węglem kamiennym na przykładzie nowojorskiej giełdy NYMEX” Przegląd Górniczy, 2010 t. 66 nr 9
3.Magda R. "Instrumenty inżynierii finansowej na rynku metali nieżelaznych na przykładzie Londyńskiej Giełdy Metali- Przegląd Górniczy, 2011 t. 67 nr 9

Informacje dodatkowe:

Szczegółowe warunki zaliczania ćwiczeń i wiadomości z wykładów prowadzący ustala na początku semestru.