Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-310-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kapusta Mariusz (kapustam@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Tematyka wykładu zawiera informacje z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach. Studenci zostaną zapoznani z wdrożonymi i funkcjonującymi systemami wybranych zakładów pracy. W trakcie ćwiczeń projektowych wykonają karty oceny ryzyka zawodowego dla przykładowych stanowisk pracy.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma podstawową wiedzę o systemach zarządzania bezpieczeństwem w zakładach pracy, a także zna zagrożenia w środowisku pracy IPZ1A_W05, IPZ1A_W02, IPZ1A_W01, IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Student ma wiedzę na temat polskich norm i przepisów prawa dotyczących problematyki bezpieczeństwa IPZ1A_W02, IPZ1A_W01, IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zarządzać poziomem bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, a także potrafi zidentyfikować zagrożenie IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U002 Student potrafi przeprowadzić pomiary zagrożeń fizycznych przyrządami pomiarowymi IPZ1A_U02, IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student zna przepisy i normy z zakresu bezpieczeństwa pracy, zna przyrządy do pomiaru czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy IPZ1A_K02, IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę o systemach zarządzania bezpieczeństwem w zakładach pracy, a także zna zagrożenia w środowisku pracy + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat polskich norm i przepisów prawa dotyczących problematyki bezpieczeństwa + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zarządzać poziomem bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, a także potrafi zidentyfikować zagrożenie + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przeprowadzić pomiary zagrożeń fizycznych przyrządami pomiarowymi - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zna przepisy i normy z zakresu bezpieczeństwa pracy, zna przyrządy do pomiaru czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 59 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 18 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Współczesna koncepcja zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, pojęcia podstawowe, definicje
2. Normalizacja krajowa i zagraniczna systemów zarządzania
3. Modele i systemy zarządzania wg polskich norm serii 18000
4. Standardy jakości wg norm ISO serii 9000 i 14000
5. Identyfikacja zagrożeń i ich interpretacja
6. Analiza ryzyka zawodowego w aspekcie bezpieczeństwa.
7. Procesy i metody oceny ryzyka zawodowego.
8. Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy.
9. Zasady wdrażania projektowania oraz ocena zgodności i certyfikacji systemów.
10. Audyt, monitoring oraz ekonomiczne aspekty wdrażanych systemów bezpieczeństwa

Ćwiczenia projektowe (15h):

W trakcie zajęć studenci wykonują projekt karty oceny ryzyka zawodowego który jest jednym z elementów stanowiący system zarządzania bezpieczeństwem. Projekt obejmuje wybór i charakterystykę stanowisk pracy, identyfikację zagrożeń, określenie dopuszczalności poziomu ryzyka zawodowego oraz dobór środków profilaktycznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładów w formie pisemnej – 5 pytań opisowych lub test wyboru (1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy)
Zaliczenie ćwiczeń projektowych na podstawie oddanego projektu karty oceny ryzyka zawodowego

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia wykładów i ćwiczeń projektowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach projektowych student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrabianie zajęć) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami i skonsultowanym z prowadzącym zajęci.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na pierwszym wykładzie, gdzie zgodnie z poniższymi informacjami dodatkowymi zostaną przypomniane warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J. Szlązak, N. Szlązak; “Bezpieczeństwo i higiena pracy” – Wyd. AGH, Kraków, 2012
2. T. Lis, K. Nowacki; “Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie przemysłowym” – Wyd. Pol.Śl., Gliwice 2005
3. T.Kaczmarek; “Ryzyko i zarządzanie ryzykiem” – Wyd. Centrum Doradztwa i Informacji, Warszawa 2005
4. B. Rączkowski; “BHP w praktyce” – ODDK, Gdańsk, 2018
5. J. Łunarski; “Zarządzanie jakością, standardy i zasady” – Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Rzeszów 2006
6. Z. Kwiecień, K. Mruk, J. Rydlewski, T. Szponder; “Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu bezpieczeństwo i higiena pracy w górnictwie” – skrypt uczelniany Nr 814, Kraków, 1986

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. M.Kapusta, D. Nowak-Senderowska, W. Andrusikiewicz.: Identyfikacja i ocena typowych zagrożeń na stanowisku pracy strażaka-ratownika — Bezpieczeństwo w środowisku pracy : postępy medycyny pracy, ratownictwa medycznego i inżynierii bezpieczeństwa pracy / red. nauk. Jerzy Konieczny. — Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza, 2011.

2. P.Bąk. M.Kapusta.: Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym z uwzględnieniem ryzyka zawodowego — Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8.

3. P.Bąk, M.Kapusta, M.Sukiennik.: Wybrane pryncypia zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie – Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 2450-7741. – Szczecin 2017 nr 5

4. M.Kapusta, M.Kraszewska, W.Kraszewski.: Strategiczne zasoby źródłem kształtowania sukcesu organizacji – Wrocław : Wydawnictwo Exante, 2018.

Informacje dodatkowe:

Obecność na wykładach jest zalecana.
Zaliczenie wykładów w formie pisemnej – 5 pytań opisowych lub test wyboru (1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy).