Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowy zapis konstrukcji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-311-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Ogrodnik Romuald (rogrod@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach 15 godzin ćwiczeń przewiduje się wykonanie zadań z wykorzystaniem oprogramowania AutoCAD. Studenci na pracowni komputerowej poznają praktyczne sposoby zapisu konstrukcji w przestrzeni 2D, 3D

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna zasady tworzenia rysunków w środowisku CAD IPZ1A_W02, IPZ1A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student zna i rozumie graficzne odwzorowanie konstrukcji poprzez rzutowanie prostokątne IPZ1A_W02, IPZ1A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Student zna i rozumie graficzne odwzorowanie konstrukcji poprzez rzutowanie aksonometryczne IPZ1A_W02, IPZ1A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przy pomocy programu komputerowego CAD wykonać poprawnie zapis konstrukcji elementów 2D i 3D IPZ1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi poprawnie dokonać zapisu konstrukcji bryły obrotowej, powstałej w wyniku obrotu figury płaskiej IPZ1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student potrafi poprawnie dokonać zapisu konstrukcji w rzucie izometrycznym IPZ1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Student potrafi poprawnie dokonać zapisu konstrukcji w rzucie dimetrii ukośnej IPZ1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie wymóg związany z koniecznością śledzenia rozwoju metod CAD IPZ1A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna zasady tworzenia rysunków w środowisku CAD - - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie graficzne odwzorowanie konstrukcji poprzez rzutowanie prostokątne - - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie graficzne odwzorowanie konstrukcji poprzez rzutowanie aksonometryczne - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przy pomocy programu komputerowego CAD wykonać poprawnie zapis konstrukcji elementów 2D i 3D - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi poprawnie dokonać zapisu konstrukcji bryły obrotowej, powstałej w wyniku obrotu figury płaskiej - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi poprawnie dokonać zapisu konstrukcji w rzucie izometrycznym - - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi poprawnie dokonać zapisu konstrukcji w rzucie dimetrii ukośnej - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie wymóg związany z koniecznością śledzenia rozwoju metod CAD - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Zapis konstrukcji bryły obrotowej, powstałej w wyniku obrotu figury płaskiej.
Zapis konstrukcji części maszynowej podanej w rzucie aksonometrycznym.
Zapis konstrukcji części maszynowej podanej w rzutach prostokątnych.
Modelowanie w przestrzeni 2D elementu konstrukcyjnego.
Zapis konstrukcji z zastosowaniem przekrojów prostych i złożonych, widoków wraz z układem wymiarów.
Modelowanie w przestrzeni 3D elementu konstrukcyjnego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Warunkiem zaliczenia jest pozytywne wykonanie zadań podsumowujących ćwiczenia. W czasie sesji możliwe są dwa terminy zaliczeń poprawkowych. Szczegółowe warunki zaliczenia ogłasza prowadzący ćwiczenia audytoryjne na pierwszych zajęciach.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena z ćwiczeń laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.
Student, w przypadku nieobecności na zajęciach ze swoją grupą ma możliwość odrobienia tych zajęć z inną grupą. Każda nieobecność na zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego wówczas materiału.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Pozytywna ocena z przedmiotu:
- Geometria i grafika inżynierska
- Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Licencja studencka na oprogramowanie AutoCad.
2. Skupnik D., Markiewicz R.: Rysunek techniczny maszynowy i komputerowy zapis konstrukcji. Wydawnictwo Nauka i Technika, Warszawa 2013.
2. Skorek G.: Grafika inżynierska. Komputerowy zapis konstrukcji na przykładzie AutoCAD-a. Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji modułu będą przekazane na pierwszych zajęciach.