Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekologia
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-318-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Śliwka Małgorzata (sliwka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Program zajęć pozwala na zapoznanie się funkcjonowaniem ekosystemów, wpływem działalności człowieka (przedsiębiorstw) na składowego abiotyczne i biotyczne ekosystemów, ograniczeniem negatywnego wpływu człowieka na środowisko.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę na temat wpływu zanieczyszczeń antropogenicznych na organizmy żywe. IPZ1A_W03, IPZ1A_W01 Odpowiedź ustna
M_W002 Student zna zależności między organizmami żywymi a środowiskiem IPZ1A_W03, IPZ1A_W01 Wykonanie projektu
M_W003 Student zna zależności rządzące ekosystemami IPZ1A_W03, IPZ1A_W01 Wykonanie projektu
M_W004 Student potrafi ocenić wpływ antropopresji na organizmy żywe i środowisko IPZ1A_W03, IPZ1A_W01 Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zidentyfikować łańcuchy zależności w ekosystemach IPZ1A_U03, IPZ1A_U02, IPZ1A_U01 Sprawozdanie
M_U002 Student potrafi określić wpływ działalności gospodarczej na składowe biotyczne i abiotyczne środowiska IPZ1A_U03, IPZ1A_U02, IPZ1A_U01 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość zmian zachodzących w środowisku w wyniku działalności człowieka IPZ1A_K02, IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Esej
M_K002 Student potrafi pracować w grupie IPZ1A_K02, IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Referat,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat wpływu zanieczyszczeń antropogenicznych na organizmy żywe. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna zależności między organizmami żywymi a środowiskiem + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna zależności rządzące ekosystemami + - - + - - - - - - -
M_W004 Student potrafi ocenić wpływ antropopresji na organizmy żywe i środowisko + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zidentyfikować łańcuchy zależności w ekosystemach - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi określić wpływ działalności gospodarczej na składowe biotyczne i abiotyczne środowiska - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość zmian zachodzących w środowisku w wyniku działalności człowieka - - - + - - - - - - -
M_K002 Student potrafi pracować w grupie - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Podstawowe zagadnienia. Czynniki ograniczające. Zanieczyszczenia antropogeniczne.Czynniki fizyczne (środowiskowe). Zasoby. Zasada tolerancji. Zakresy tolerancji. Wąski i szeroki zakres tolerancji. Prawo minimum J. Liebiega. Prawo tolerancji V.E. Shelforda. Prawo minimum dla zjawisk ekologicznych w małej i wielkiej skali. Zasada malejących efektów. Nisza ekologiczna możliwa i rzeczywista. Pojęcia związane z populacją /czynniki ograniczające, śmiertelność, strategie rozrodcze. Pojemność środowiska. Śmiertelność populacji. Biocenoza. Formy współżycia organizmów. Struktura, funkcjonowanie i dynamika ekosystemów. Składowe ekosystemów. Łańcuchy pokarmowe i poziomy troficzne. Piramida życia. Produkcja ekosystemów. Podstawy ekotoksykologii. Reakcje roślin na czynniki abiotyczne.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Ocena wpływu działalności człowieka na środowisko (biocenozę, biotop), wykonanie projektu.
Wykonanie zdjęcia fitosocjologicznego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Prezentacja audiowizualna, dyskusja dotycząca tematyki projektu, ćwiczenie terenowe /ocena wpływu antropopresji na ekosystem/
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładu – sprawdzian z treści wykładów.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych – wykonanie i zaliczenie projektu oraz poprawne wykonanie zdjęcia fitosocjologicznego. Obecność na zajęciach projektowych obowiązkowa.
Na ocenę z poszczególnych zajęć ma wpływ także aktywność studenta.
Przysługuje 1 termin poprawkowy zaliczenia sprawdzianu z wykładów. Poprawić można tylko ocenę niedostateczną.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Udział w zajęciach projektowych obowiązkowy. Studenci wykonują ocenę wpływu działalności gospodarczej składowe biotyczne i abiotyczne ekosystemu
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest jako średnia arytmetyczne na podstawie ocen z zaliczenia kolokwium z wykładów (50%) oraz zaliczenia z ćwiczeń projektowych (zaliczony projekt oraz zdjęcie fitosocjologiczne).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
Nieobecność na zajęciach projektowych student może odrobić z inną grupą (realizująca ten sam temat) za zgodą prowadzącego.
Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie ma wymagań wstępnych lub dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Pyłka-Gutowska E. 1996. Ekologia z ochroną środowiska. Wyd. Oświata Warszawa.
2. Zimny H. 2002. Ekologia ogólna. Wyd. Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk.Warszawa
3. Falińska K., 2004. Ekologia roślin. Wyd. PWN. Warszawa.
4. Faliński J. B., 2001. Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych. Vademecum Geobotanicum 1. Wyd. PWN, Warszawa.
5. Kozłowski S. 1991. Gospodarka a środowisko przyrodnicze. Wyd. PWN, Warszawa.
6. Krebs C, J., 1996. Ekologia. Wyd. PWN, Warszawa.
7. Odum E.,1982. Podstawy ekologii. Wyd. PWRiL. Warszawa.
8. Pullin A.S., 2004. Biologiczne podstawy ochrony przyrody, PWN, Warszawa
9. Sobczyk W. (red.nauk.), 2014. Wybrane zagadnienia ochrony i inżynierii środowiska. Wyd. Naukowe AGH, Kraków, ss. 323.
10. Symonides E., 2007. Ochrona przyrody. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Sobczyk W.(red. nauk.): Wybrane zagadnienia ochrony i inżynierii środowiska. Wyd. Naukowe AGH, Kraków 2014, ss. 323.
2. Śliwka M., Mazur R.:Rola biotestów w monitoringu wód powierzchniowych. Inżynieria Środowiska. 2004 t. 9 z. 1 s. 101–106, Wyd. Naukowe AGH
3. Baran A., Śliwka M., Lis M.: Selected properties of flotation tailings wastes deposited in the Gilów and Żelazny Most waste reservoirs regarding their potential environmental. Archives of Mining Sciences. ISSN 0860-7001.2013 vol. 58 no. 3, s. 969–978
4. Śliwka M. Baran A. Wieczorek J.: Evaluation of toxic metal bioaccumulation in a reservoir of flotation tailings. Polish Journal of Environmental Studies.ISSN 1230-1485. 2013 vol. 22 no. 3, s. 909–914.

Informacje dodatkowe:

Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.