Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Arkusz kalkulacyjny w zarządzaniu i inżynierii produkcji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-406-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Sukiennik Marta (marta.sukiennik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu student doskonali podstawowe i zapoznaje się z zaawansowanymi funkcjami arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student rozumie zasadę i możliwości stosowania solverów do obliczeń z zakresu optymalizacji problemów wielokryterialnych. IPZ1A_W02 Kolokwium
M_W002 Student zna możliwości korzystania z zaawansowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego do obliczeń i ilustrowania wyników z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji IPZ1A_W02 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi tworzyć zaawansowane arkusze kalkulacyjne wykorzystujące funkcje finansowe do obliczania wskaźników ekonomicznych IPZ1A_U01 Kolokwium
M_U002 Student potrafi tworzyć arkusze kalkulacyjne wykorzystujące dodatek Solver do rozwiązywania problemów wielokryterialnych IPZ1A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość potrzeby aktualizowania swojej wiedzy IPZ1A_K02, IPZ1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student rozumie zasadę i możliwości stosowania solverów do obliczeń z zakresu optymalizacji problemów wielokryterialnych. - - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna możliwości korzystania z zaawansowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego do obliczeń i ilustrowania wyników z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi tworzyć zaawansowane arkusze kalkulacyjne wykorzystujące funkcje finansowe do obliczania wskaźników ekonomicznych - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi tworzyć arkusze kalkulacyjne wykorzystujące dodatek Solver do rozwiązywania problemów wielokryterialnych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość potrzeby aktualizowania swojej wiedzy - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Importowanie danych zewnętrznych do skoroszytu, łączenie danych z różnych źródeł, grupowanie scenariuszy.
2. Praktyczne wykorzystanie zdefiniowanych funkcji programu MS Excel
3. Tworzeni scenariuszy rozwiązań w MS Excel
4. Tworzenie macierzy marketingowych
5. Prowadzenie obliczeń regresyjnych
6. Analiza danych – wybrane metody

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie odbywa się poprzez sprawdzenie wiedzy studenta w ramach kolokwium przeprowadzonego na ćwiczeniach laboratoryjnych.
Zaliczenie zajęć laboratoryjnych powinno być uzyskane w terminie podstawowym.
Dopuszczalny jest jeden termin poprawkowy, pod warunkiem, że student nie opuścił więcej niż 20% zajęć laboratoryjnych.
Obecność na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa.
Ewentualna nieobecność na zajęciach laboratoryjnych może być odrobiona podczas zajęć z inną grupą, pod warunkiem, że na zajęciach realizowany jest ten sam zakres oraz jest miejsce przy stanowisku laboratoryjnym lub poprzez napisanie opracowania uzgodnionego z prowadzącym zajęcia.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceną końcową jest ocena uzyskana na zajęciach laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach laboratoryjnych, student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub samodzielnie przyswoić materiał realizowany na zajęciach.
Student może korzystać z konsultacji z prowadzącym przeprowadzanych w wyznaczonym terminie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość i posługiwanie się programem Excel
Wiedza podstawowa z zakresu zarządzania, ekonomiki i inżynierii produkcji

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Curtis Frye – „Microsoft Office Excel 2003” – Wyd. RM, Warszawa 2004
2. Bernard V. Liengme – „Microsoft Excel w nauce i technice” – Wyd. RM. Warszawa 2002
3. Bernard V. Liengme – „Microsoft Excel w biznesie i zarządzaniu” – Wyd. RM. Warszawa 2002
4. Michael R, Middleton – „Microsoft Excel w analizie danych” – Wyd. RM. Warszawa 2004

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Marta SUKIENNIK, Analiza dyskryminacyjna oraz miękkie techniki obliczeniowe w ocenie stanu finansowego polskich kopalń, Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński nr 760. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; 2013 nr 59
2. Marta SUKIENNIK, Analiza możliwości wykorzystania technologii ICT w kopalniach węgla kamiennego —Przegląd Górniczy, 2013 t. 69 nr 4,
3. Marta SUKIENNIK, Business Intelligence – szansa na poprawę kondycji polskiego przemysłu wydobywczego —Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński nr 802. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; 2014 nr 65
4. Marta SUKIENNIK, Wykorzystanie narzędzi klasy Business Intelligence do oceny kondycji finansowej polskich kopalń węgla kamiennego, Wiadomości Górnicze , Nr 4, 2014
5. Marta SUKIENNIK Wspomaganie planowania i optymalizacji procesu produkcyjnego w kopalniach węgla kamiennego narzędziami ICT, Przegląd Górniczy 2013 t. 69 nr 9
6. Edyta BRZYCHCZY, Marek KĘSEK, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK, The use of fuzzy systems in the designing of mining process in hard coal mines (Wykorzystanie systemów rozmytych w projektowaniu procesu wydobywczego w kopalniach węgla kamiennego) Archives of Mining Sciences 014 vol. 59 no. 3
7. Marek KĘSEK, Edyta BRZYCHCZY, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK, Modelowanie wydobycia zmianowego w wyrobisku ścianowym z wykorzystaniem skierowanych liczb rozmytych, Przegląd Górniczy 2014 t. 70 nr 9
8. Marta SUKIENNIK, Edyta BRZYCHCZY, Marek KĘSEK, Aneta NAPIERAJ, Metoda określania płynności bieżącej w kopalniach węgla kamiennego z wykorzystaniem systemu rozmytego, Przegląd Górniczy 2014 t. 70 nr 9

Informacje dodatkowe:

Brak informacji dodatkowych