Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy zarządzania energią
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-409-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pomykała Radosław (rpomyk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podczas zajęć z tego przedmiotu omawiane będą podstawowe informacje dotyczące zarządzania energią w różnej skali, z wykorzystaniem różnych źródeł energii wykorzystywanej przez różnego typu odbiorców, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.
Poruszane będą takie zagadnienia jak rynek energii, mix energetyczny, klaster energetyczny, energochłonność, efektywność energetyczna, systemy zarządzania energią.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę na temat systemów wytwarzania, przesyłu i konwersji energii, a także bilansu energetycznego oraz rynków energii IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student posiada wiedzę na temat podstaw zarządzania energią, znaczenia jej kosztów, energochłonności, efektywności energetycznej oraz systemu zarządzania energią IPZ1A_W03, IPZ1A_W01
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przeprowadzić prostą analizę zarządzania energią w gminie lub przedsiębiorstwie; wskazać aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, a także zaproponować możliwości ograniczenia jej zużycia. IPZ1A_U01, IPZ1A_U03, IPZ1A_U02 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość wagi zagadnień dotyczących wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii oraz związanych z nimi aspektów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych IPZ1A_K02, IPZ1A_K01 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę na temat systemów wytwarzania, przesyłu i konwersji energii, a także bilansu energetycznego oraz rynków energii + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat podstaw zarządzania energią, znaczenia jej kosztów, energochłonności, efektywności energetycznej oraz systemu zarządzania energią + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić prostą analizę zarządzania energią w gminie lub przedsiębiorstwie; wskazać aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, a także zaproponować możliwości ograniczenia jej zużycia. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość wagi zagadnień dotyczących wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii oraz związanych z nimi aspektów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Wytwarzanie energii oraz jej odbiorcy w Polsce i innych krajach,
Bilans energetyczny, system energetyczny, przesył i konwersja energii.
Aspekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne wytwarzania energii z różnych źródeł.
Rynek energii i w skali kraju, regionu, gminy.
Koszty energii, ich źródła i rodzaje.
Gospodarowanie energią w skali lokalnej, pojęcie klastra energii, smart grid.
Metody ograniczenia zużycia energii, energochłonność, efektywność energetyczna.
Systemy zarządzania energią wg normy ISO 50001

Ćwiczenia projektowe (15h):

Praca w grupach. Do realizacji dwa zadania:
1. Prezentacja zadanego problemu opracowanego na podstawie wskazanych źródeł.

2. Projekt gospodarki energią w gminie lub firmie:
Bilansa energetyczny – obecne i perspektywiczne źródła energii,
Analiza wykorzystania energii, energochłonność,
Analiza aspektów środowiskowych, ekonomicznych i społecznych,
Propozycja poprawy systemu gospodarki energią.
Prezentacja rezultatów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Praca w grupach przygotowanie projektu oraz jego prezentacja.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Przedmiotem zajęć projektowych są dwa ćwiczenia. Pierwszy obejmuje analizę i prezentację aktualnego problemu dotyczącego zarządzania energia w oparciu o literaturę. Drugie ćwiczenie to uproszczony projekt gospodarki energią w gminie lub firmie.
Ocena ćwiczeń uwzględnia: wartości merytoryczną, w tym wnioski, jakość analizy i jakość prezentacji, a także: aktywność podczas ćwiczeń, postęp realizacji i terminowe przygotowanie.

Ocena wykładu dotyczy oceny stanu wiedzy w zakresie omawianych zagadnień, prezentowych podczas wykładów oraz omawianych we wskazanych źródłach. Sprawdzenie wiedzy zostanie przeprowadzone na podstawie odpowiedzi na zadane pytania.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: zajęcia obowiązkowe,
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest określana jako średnia arytmetyczna odpowiedzi na pytania (40%) i ćwiczeń audytoryjnych (60%). Dla obu tych elementów wymagane jest uzyskanie oceny pozytywnej.
Podczas wyliczania oceny końcowej możliwe jest uwzględniania aktywności podczas zajęć.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się nie więcej niż 20% nieobecności na ćwiczeniach. Nieobecności na ćwiczeniach można nadrobić podczas zajęć z inną grupą, z zastrzeżeniem zgodności treści. Jeżeli jest to niemożliwe, student jest zobowiązany uzupełnić zaległości z ćwiczeń w zakresie ustalonym z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kit Oung; Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
2. Małgorzata Lechwar, Grzegorz Wisz; Zarządzanie energią w jednostkach samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa 2017.
3. Góralczyk I., Tytko R.; Racjonalna gospodarka energią : wybrane zagadnienia, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków 2013.
4. Norma ISO 50001 “Systemy zarządzania energią”

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
— Pomykała R., Kuczyńska I., 2012, Biogaz z odpadów paliwem dla transportu – bariery i perspektywy. Energetyka Gazowa nr 1, s. 34–39.

— Kuczyńska I., Mazurkiewicz M., Pomykała R., 2011, „Perspektywiczne rozwiązania: gospodarka odpadami biodegradowalnymi w gminie (Perspectivesolutions: bio-waste management in municipality), Przegląd Komunalny: Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, nr 10, s. 38–39.
— Pomykała R., Łyko P., 2013, Biogaz z odpadów (bio)paliwem dla transportu – bariery i perspektywy. Chemik : nauka-technika-rynek, R. 67 nr 5, s. 454–457
— Mazurkiewicz M., Uliasz -Bocheńczyk A., Mokrzycki E., Piotrowski Z., Pomykała R.,: Metody seperacji i wychwytywania CO2. Polityka energetyczna. Tom 8, Zeszyt Specjalny. Kraków 2005

Informacje dodatkowe:

brak