Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Instrumenty ekonomiczne w ochronie powietrza
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-412-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Pawul Małgorzata (pawul@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy dotyczącej m.in. rodzajów zanieczyszczeń powietrza, ich źródeł i wpływu na środowisko, sposobów ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Na zajęciach zostaną poruszone także zagadnienia związane z rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, monitoringiem jakości powietrza oraz wykorzystaniem instrumentów ekonomicznych w ochronie powietrza, w tym opłat za korzystanie ze środowiska, opłat emisyjnych i administracyjnych kar pieniężnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony powietrza IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Kolokwium,
Referat,
Udział w dyskusji
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą rodzajów zanieczyszczeń emitowanych do powietrza i skutków emisji tych zanieczyszczeń IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Kolokwium,
Referat,
Udział w dyskusji
M_W003 Zna środki finansowo-prawne stosowane w ochronie powietrza IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Kolokwium,
Referat,
Udział w dyskusji
M_W004 Posiada wiedzę w zakresie regulacji prawnych dotyczących ochrony powietrza IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Kolokwium,
Referat,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przygotować zarys wniosku o udzielenie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozowlenia zintegrowanego IPZ1A_U02, IPZ1A_U04 Referat,
Udział w dyskusji
M_U002 Potrafi obliczyć wysokość opłat za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza IPZ1A_U04 Kolokwium,
Referat,
Udział w dyskusji
M_U003 Potrafi obliczyć wyskość administracyjnych kar pienieżnych IPZ1A_U04 Referat,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_U004 Potrafi korzystać ze źródeł literaturowych do rozwijania swojej wiedzy oraz prawidłowo cytować źródła literaturowe w przygotowywanych opracowaniach IPZ1A_U04 Referat
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świdomość skutków emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz konieczności ograniczania emisji zanieczyszczeń IPZ1A_K02 Kolokwium,
Referat,
Udział w dyskusji
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego śledzenia zmian w zaresie regulacji prawnych oraz samokształcenia w zakresie nowych technologii IPZ1A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony powietrza + + - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą rodzajów zanieczyszczeń emitowanych do powietrza i skutków emisji tych zanieczyszczeń + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna środki finansowo-prawne stosowane w ochronie powietrza + + - - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę w zakresie regulacji prawnych dotyczących ochrony powietrza + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować zarys wniosku o udzielenie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozowlenia zintegrowanego + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi obliczyć wysokość opłat za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza + + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi obliczyć wyskość administracyjnych kar pienieżnych + + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi korzystać ze źródeł literaturowych do rozwijania swojej wiedzy oraz prawidłowo cytować źródła literaturowe w przygotowywanych opracowaniach - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świdomość skutków emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz konieczności ograniczania emisji zanieczyszczeń + + - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego śledzenia zmian w zaresie regulacji prawnych oraz samokształcenia w zakresie nowych technologii + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Pojęcia podstawowe w zakresie ochrony powietrza. Charakterystyka zanieczyszczeń emitowanych do powietrza ze źródeł naturalnych i antropogenicznych. Skutki zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Metody ograniczania emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze. Monitoring emisji i imisji zanieczyszczeń. Regulacje prawne dotyczące ochrony powietrza. Pozwolenia zintegrowane. Środki finansowo-prawne w ochronie środowiska (opłata za korzystanie ze środowiska; administracyjna kara pieniężna; opłata emisyjna). Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Skutki emisji zanieczyszczeń do atmosfery ze źródeł przemysłowych. Standardy emisyjne. Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenia zintegrowane. Obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza. Administracyjne kary pieniężne za przekroczenie określonych w pozwoleniach ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza – wysokość opłat i tryb postępowania. Handel emisjami.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci prezentują przygotowane tematy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Aby uzyskać ocenę z ćwiczeń audytoryjnych student przygotowuje prezentację na dany temat. Ocena z ćwiczeń jest określana wg. algorytmu: 0.5 x ocena z prezentacji + 0.3 x ocena odpowiedzi na pytania do prezentacji + 0.2 x obecności.

Obecności:
- wszystkie obecności – 5.0
- jedna nieusprawiedliwiona nieobecność – 4,0
- dwie nieusprawiedliwione nieobecności – 3,0

Trzy lub więcej nieusprawiedliwonych nieobecności na ćwiczeniach powodują brak zaliczenia z przedmiotu.

Aby uzyskać ocenę pozytywną z wykładów student musi poprawnie odpowiedzieć na pytania kolokwium zaliczeniowego z treści wykładów.
Studentowi przysługuje jeden termin poprawkowy zaliczenia kolokwium. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z zajęć audytoryjnych i kolokwium z treści wykładów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach audytoryjnych student może uzupełnić z inną grupą ćwiczeniową realizującą ten sam temat. Termin zajęć, podczas których student nadrobi zaległości, powinien zostać uzgodniony z prowadzącym. Jeśli nie ma możliwości uczestniczenia w takich zajęciach student ustala z prowadzącym indywidualny sposób nadrobienia zaległości, w zależności od tematyki zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie ma wymagań wstępnych i dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Juda-Rezler K.: Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko, Oficyna wyd. PW, Warszawa 2006.
Juraszka B., Dąbrowski T.: Podstawy ochrony atmosfery, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2011.
Mazur M.: Systemy ochrony powietrza, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2004.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 poz. 627) wraz z późniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. 2009 poz. 1070)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Deja J., Uliasz-Bocheńczyk A., Mokrzycki E., 2010 – CO2 emissions from Polish cement industry. International Journal of Greenhouse Gas Control, vol. 4, 2010, p. 583-588.
Mazurkiewicz M., Uliasz-Bocheńczyk A., Mokrzycki E., Piotrowski Z., Pomykała R., Mokrzycki E., 2005 – Metody separacji i wychwytywania CO2. Polityka Energetyczna, t. 8, z. specjalny, s. 527-538.
Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2004 – Możliwości ograniczenia emisji CO2 z przemysłu cementowego. Polityka Energetyczna t. 7, z. specjalny, s. 555-565.
Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2006 – Elektrownia bez emisji? Polityka Energetyczna t. 9, z. specjalny, s. 611-620.
Pawul M., Śliwka M., Application of artificial neural networks for prediction of air pollution levels in environmental monitoring, Journal of Ecological Engineering, 2016, vol. 17, iss. 4.
Uliasz-Bocheńczyk A., 2009 – Mineralna sekwestracja CO2 w wybranych odpadach. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2009, 139 s.
Uliasz-Bocheńczyk A., Mokrzycki E., 2007 – Emissions from the Polish power industry. Energy, vol. 34, p. 2370-2375.
Tarkowski R., Uliasz-Misiak B., Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2006 – Geologiczna sekwestracja CO2 – mit czy rzeczywistość?. Przegląd Górniczy, nr 4, s. 66-71.

Informacje dodatkowe:

Nie ma informacji dodatkowych