Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rachunkowość
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-413-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Ranosz Robert (rranosz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami rachunkowości. Na zajęciach uwaga jest koncentrowana na ewidencji operacji gospodarczych oraz sporządzeniu bilansu oraz rachunku zysków i strat w wersji kalkulacyjnej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma poszerzona wiedzę związaną z ekonomicznymi uwarunkowaniami działalności inżynierskiej. Rozumie podstawowe kategorie finansowe i zna zależności pomiędzy zasobami, strumieniami i przepływami kształtującymi gospodarke finansowa przedsiębiorstwa IPZ1A_W04 Egzamin
M_W002 Student posiada wiedzę w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i potrafi identyfikować efekty tej działalności w postaci sprawozdania finansowego obejmującegoo bilans, rachunek zysków i strat oraz przeplywy pieniężne IPZ1A_W04 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi ewidencjonować podstawowe operacje gospodarcze na kontach księgowych. IPZ1A_U03, IPZ1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Student zna zależności pozwalające na stworzenie bilansu, rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych. IPZ1A_U01, IPZ1A_U03, IPZ1A_U02 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę dalszego dokształcania w kierunku poszerzania wiedzy finansowej dotyczącej działalności gospodarczej. Zapewnienie podstaw finansowych jest zadaniem rachunkowości IPZ1A_K02, IPZ1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma poszerzona wiedzę związaną z ekonomicznymi uwarunkowaniami działalności inżynierskiej. Rozumie podstawowe kategorie finansowe i zna zależności pomiędzy zasobami, strumieniami i przepływami kształtującymi gospodarke finansowa przedsiębiorstwa + + - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i potrafi identyfikować efekty tej działalności w postaci sprawozdania finansowego obejmującegoo bilans, rachunek zysków i strat oraz przeplywy pieniężne + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi ewidencjonować podstawowe operacje gospodarcze na kontach księgowych. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student zna zależności pozwalające na stworzenie bilansu, rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę dalszego dokształcania w kierunku poszerzania wiedzy finansowej dotyczącej działalności gospodarczej. Zapewnienie podstaw finansowych jest zadaniem rachunkowości + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 86 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Wykład
1. System rachunkowości w przedsiębiorstwie – opis systemu rachunkowości jako systemu informacyjnego, rodzaje i zadania rachunkowości zasady rachunkowości, regulacje prawne rachunkowości
2. Zadania rachunkowości i zakres prac realizowanych –
Ewidencja i funkcjonowanie kont księgowych, Rodzaje kont księgowych, rachunki kosztów wspierające kalkulację, sprawozdawczość jako efekt rachunkowości, opis bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych
3. Wartości niematerialne i prawne – opis wartości niematerialnych i prawnych, rodzaje , wycena i ewidencja księgowa
4. Rzeczowe aktywa trwałe – opis rzeczowych aktywów trwałych, rodzaje , wycena i ewidencja księgowa
5. Inwestycje – opis inwestycji, rodzaje , wycena i ewidencja księgowa
6. Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy – rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne, rozliczenia międzyokresowe przychodów, rezerwy – opis rozliczeń, rodzaje , wycena i ewidencja księgowa
7. Zapasy w przedsiębiorstwie – opis zapasów, rodzaje , wycena i ewidencja księgowa
8. Rozrachunki w postaci należności i zobowiązań opis rozrachunków, rodzaje , wycena i ewidencja księgowa
9. Kapitały własne w przedsiębiorstwie opis kapitałów własnych , rodzaje , wycena i ewidencja księgowa
10. Ustalanie wyniku finansowego w rachunku kalkulacyjnym i porównawczym zaksięgowanie i ustalenie przepływów kosztów na kontach w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym, ustalenie wyniku.
10. Przykład całościowy identyfikujący kategorie zasobowe i wynikowe w sprawozdaniu finansowym

Ćwiczenia audytoryjne (30h):

Ćwiczenia audytoryjne
1. Konta księgowe- funkcjonowanie kont i ustalanie zmian, plan kont, zasady rachunkowe
2. Ewidencja księgowa procesów zakupów- księgowe ujęcie procesów zakupowych dla działalności inwestycyjnej i operacyjnej
3. Ewidencja kosztów w przedsiębiorstwie – prowadzenie kont w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym
4. Ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych, towarów i materiałów
5. Ustalenie wyniku na działalności operacyjnej w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym
6. Ewidencja pozostałej działalności operacyjnej – identyfikacja przychodów i kosztów pozostałej działalności
7. Ewidencja działalności finansowej – identyfikacja przychodów i kosztów finansowych
8. Ewidencja działalności nadzwyczajnej – powstawanie zysków i strat nadzwyczajnych.
9. Ustalenie wyniku brutto i ewidencja podatku dochodowego
10. Ustalenie wyniku netto i rozliczenie wyniku w kontekście jego podziału i zatrzymania w przedsiębiorstwie

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z wykładu:
Aby otrzymać zaliczenie z wykładu student musi wypełnić test i uzyskać co najmniej 51% punktów – student w razie niezaliczenia testu ma jeszcze dwa dodatkowe podejścia
Zaliczenie ćwiczenia:
W ramach ćwiczeń student otrzymuje bilans otwarcia oraz polecenie zaksięgowania operacji gospodarczych w ilości ustalonej przez prowadzącego – aby uzyskać zaliczenie z ćwiczeń student musi poprawnie zaksięgować wszystkie operacje oraz poprawnie sporządzić rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej oraz bilans

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0.2*ocena z testu + 0.8*ocena z ćwiczeń

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student ma możliwość odrobienia zajęć z inną grupą.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw ekonomiki przedsiębiorstwa

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Gierusz Barbara : Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK – Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Warszawa 2011
2. Karmańska Anna: Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo Difin, warszawa 2010
3. Nowak Edward: Rachunkowośc – kurs podstawowy – Wydawnictwo PWE, Warszawa 2011
4. Walińska Ewa: Rachunkowośc finansowa, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Proposal for recording bonds convertible to raw materials / Robert RANOSZ // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 193

Informacje dodatkowe:

Student ma trzy podejścia do zaliczenia przedmiotu zarówno w ramach wiedzy merytorycznej jak i kolokwium w ramach ćwiczeń