Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody zarządzania produkcją
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-414-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Bator Artur (abator@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji zarządzania i zarządzania produkcją.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę inżynierską w zakresie technologii produkcji, zarządzania działalnością produkcyjną. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie zarządzania produkcją oraz z zakresu organizacji i zarządzania, w tym m.in.: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi łączyć wiedzę inżynierską w zakresie technologii produkcji z wiedzą z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. IPZ1A_U03, IPZ1A_U02, IPZ1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Student potrafi gospodarować zasobami przedsiębiorstwa dla potrzeb jego działalności, w szczególności dla potrzeb procesu produkcyjnego. IPZ1A_U03, IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania i aktualizowania wiedzy z zakresu zarządzania produkcją. IPZ1A_K02, IPZ1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę inżynierską w zakresie technologii produkcji, zarządzania działalnością produkcyjną. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie zarządzania produkcją oraz z zakresu organizacji i zarządzania, w tym m.in.: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi łączyć wiedzę inżynierską w zakresie technologii produkcji z wiedzą z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. - + + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi gospodarować zasobami przedsiębiorstwa dla potrzeb jego działalności, w szczególności dla potrzeb procesu produkcyjnego. - + + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania i aktualizowania wiedzy z zakresu zarządzania produkcją. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 148 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 35 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Istota zarządzania produkcją.
2. Produkt: projektowanie, jakość, niezawodność, konkurencja, prognozowanie popytu, wybór i projektowanie procesu technologicznego.
3. Proces: rozmieszczenie urządzeń (przedmiotowe, technologiczne, mieszane).
4. TPS, Lean Manufacturing
5. Zarządzanie produkcją w oparciu o Teorię Ograniczeń
6. Kaizen i metody poprawy produktywności
7. TQM
8. Poka-yoke
9. SMED
10. Mapowanie strumienia wartości
11. Zarządzanie procesami

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Pogłębienie i rozszerzenie problematyki wykładu poprzez zadania obliczeniowe, studium przypadku oraz referaty.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Student wykona symulację zadanego procesu produkcyjnego przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Na podstawie otrzymanych danych student dokona racjonalizacji przebiegu procesu z uwzględnieniem wybranych kryteriów. Przedstawi koncepcje usprawnień procesu oraz wnioski.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń w formie kolokwium może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Jeżeli student opuścił więcej niż 1 ćwiczenie może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego. Nieobecność na kolokwium zaliczeniowym nie uprawnia do dodatkowego terminu zaliczenia. Wyjątek stanowi nieobecność usprawiedliwiona na wszystkich dwóch terminach. Egzamin odbędzie się formie testu obejmującego pytania otwarte i zamknięte o charakterze wielokrotnego wyboru. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z wszystkich form zajęć i egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwiona nieobecność może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą osoby prowadzącej i pod warunkiem, że realizowany jest ten sam temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na pierwszym wykładzie, gdzie zgodnie z powyższymi informacjami zostaną przypomniane warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Babalska D., Brzeziński A., Czołba M., Krużycka L., Leszczyk – Kabacińska M., Łazicki A., Matejczyk M., Nowacki M., Samsel D., 2011: Systemy zarządzania przedsiębiorstwem. Techniki Lean Management i Kaizen. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o., Warszawa;
2. Borkowski S., Ulewicz R., 2009: Instrumenty doskonalenia procesów produkcyjnych. Wydawnictwo PTM, Warszawa;
3. Czerska J., 2009: Doskonalenie strumienia wartości. Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN Sp. z o.o., Warszawa;
4. Kochański T., 2000: Nowoczesne koncepcje w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Informatycznej w Warszawie, Warszawa;
5. Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G., 2001: Zarządzanie produkcją i usługami. Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa;
6. Lewandowski J., Plinta D., Skoduł B., 2014: Organizacja systemów produkcyjnych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
7. Michna J., 2003: Zarządzanie produkcją. Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, Katowice;
8. Szatkowski K., 2014: Nowoczesne zarządzanie produkcją. Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa;

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Bator A., Fuksa D., Ślósarz M.: Metody szacowania kosztów stałych i zmiennych – dokładność i przydatność w podejmowaniu decyzji ekonomicznych, Przegląd Górniczy. — 2012 t. 68 nr 9, s. 18–21.
 2. Bator A., Ogrodnik R.: Metoda określenia rentowności przedsiębiorstw wydobywczych w zintegrowanym systemie zarządzania, W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, Zbiór prac / pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. S. 62–67.
Informacje dodatkowe:

Aktywność na wykładach może być premiowana.
Szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń ustala prowadzący na początku semestru.