Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Niezawodność systemów inżynierskich
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-421-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Snopkowski Ryszard (snopkows@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia w ramach modułu przekazują wiedzę z zakresu oceny niezawodności systemów inżynierskich przy wykorzystaniu metod komputerowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu oceny niezawodności systemów inżynierskich z wykorzystaniem metod komputerowych. IPZ1A_W02 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie wykonywać ocenę systemów inżynierskich z wykorzystaniem metod komputerowych. IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student dokonuje wyboru wskaźników niezawodności w celu oceny działania systemów inżynierii środowiska IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Potrafi myśleć w sposób analityczny i kreatywny oraz pracować w zespole. IPZ1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu oceny niezawodności systemów inżynierskich z wykorzystaniem metod komputerowych. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie wykonywać ocenę systemów inżynierskich z wykorzystaniem metod komputerowych. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student dokonuje wyboru wskaźników niezawodności w celu oceny działania systemów inżynierii środowiska + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Potrafi myśleć w sposób analityczny i kreatywny oraz pracować w zespole. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 9 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Systemy inżynierskie, pojęcie i metody oceny sprawności.
2. Ogólne pojęcia z zakresu niezawodności. Istota i zasady prowadzenia badań niezawodnościowych.
3. Wskaźniki niezawodności – ich wybór w ocenie działania systemów inżynierskich.
4. Niezawodność strukturalna układów technicznych.
5. Analiza awaryjności systemów z zastosowaniem metod numerycznych oraz analiza niezawodności obiektów z uwzględnieniem wymagań na etapie projektowania i eksploatacji.
6. Kryteria oceny niezawodności systemów.
7. Pojęcie, metody szacowania i zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Systemy inżynierskie, pojęcie i metody oceny sprawności.
2. Niezawodność systemów inżynierskich, istota, metody badania.
3. Modelowanie komputerowe wybranych przykłady systemów inżynierskich oraz oceny ich niezawodności.
4. Wykorzystanie metod numerycznych w badaniu niezawodności systemów inżynierskich.
5. Analiza wyników z wykorzystaniem rachunku prawdopodobieństwa.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie modułu uzyskiwane jest na podstawie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych. Student ma prawo poprawić kolokwium dwukrotnie.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z kolokwium zaliczeniowego z laboratorium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student wyrównuje zaległości we własnym zakresie. Zalecane jest odrobienie zajęć z inną grupą pod warunkiem, że jest miejsce przy stanowisku i omawiany jest ten sam temat. W szczególnych przypadkach sposobem odrobienia usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach może być napisanie referatu/opracowania na temat uzgodniony z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość zagadnień z zakresu przedmiotów MATEMATYKA I (semestr I), MATEMATYKA II (semestr II)

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bobrowski D.: Modele i metody matematyczne teorii niezawodności. WNT, W-wa 1985.
Brandt S.: Analiza danych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 1998
Plucińska A., Pluciński E.: Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna. Procesy stochastyczne. Warszawa, WNT 2000
Jaźwiński J., Borgoń J.: Niezawodność eksploatacyjna i bezpieczeństwo. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa, 1989 r.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Ryszard SNOPKOWSKI, Stochastyczne metody analizy procesu produkcyjnego realizowanego w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego, Wydawnictwa AGH, Kraków 2012.
Ryszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ, Czynniki wpływające na niestabilność czasu trwania cyklu produkcyjnego realizowanego w przodku ścianowym kopalń węgla kamiennego, Przegląd Górniczy 2011 t. 67 nr 9, s. 142–145.
Ryszard SNOPKOWSKI, Od modelu zdeterminowanego do stochastycznego – przykłady metod analizy procesu produkcyjnego w przodkach ścianowych, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi, 2007 t. 23 z. spec. 2 s. 239–254.
Aneta NAPIERAJ, Symulacyjny opis czasu trwania czynności cyklu produkcyjnego realizowanego w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego, Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, Kraków 2007.

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i dwóch poprawkowych. Kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń laboratoryjnych obejmuje cały zakres materiału omawiany na zajęciach.
Obecność na wykładach jest zalecana. Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach laboratoryjnych może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą prowadzącego i pod warunkiem, że realizowany jest ten sam temat i jest wolne miejsce przy stanowisku. W szczególnych przypadkach sposobem odrobienia usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach może być napisanie referatu/opracowania na temat uzgodniony z prowadzącym zajęcia.