Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rachunek kosztów dla inżynierów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-501-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Fuksa Dariusz (fuksa@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci na zajęciach poznają teoretyczną oraz praktyczną wiedzę dotyczącą rachunku kosztów w przedsiębiorstwie. Nabywają umiejętność podejmowania racjonalnych decyzji zarządczych

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą rachunku kosztów w przedsiębiorstwie. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Udział w dyskusji,
Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Student zna tradycyjne i nowoczesne systemy rachunku kosztów, właściwe wymagania procedur ewidencyjno-rozliczeniowych w modelach rachunku kosztów IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zdefiniować koszty oraz rozróżnić ich struktury i klasyfikacje, wyjaśnić ogólne zasady budżetowania, planowania i analizy kosztów, przeprowadzić uproszczone kalkulacje kosztów według typowych metod kalkulacji kosztów IPZ1A_U01, IPZ1A_U03, IPZ1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi wykorzystać wybrane narzędzia rachunkowości zarządczej do analizowania i kształtowania decyzji produkcyjnych IPZ1A_U01, IPZ1A_U03, IPZ1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U003 Student potrafi dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe między różnymi obszarami działalności przedsiębiorstwa i podejmować racjonalne decyzje zarządcze IPZ1A_U01, IPZ1A_U03, IPZ1A_U02 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi realizować zadania zespołowe, współpracować w grupie realizując swoją część zadania IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Ma świadomość z zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego Potrafi myśleć w sposób analityczny i kreatywny IPZ1A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą rachunku kosztów w przedsiębiorstwie. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna tradycyjne i nowoczesne systemy rachunku kosztów, właściwe wymagania procedur ewidencyjno-rozliczeniowych w modelach rachunku kosztów + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zdefiniować koszty oraz rozróżnić ich struktury i klasyfikacje, wyjaśnić ogólne zasady budżetowania, planowania i analizy kosztów, przeprowadzić uproszczone kalkulacje kosztów według typowych metod kalkulacji kosztów + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać wybrane narzędzia rachunkowości zarządczej do analizowania i kształtowania decyzji produkcyjnych + + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe między różnymi obszarami działalności przedsiębiorstwa i podejmować racjonalne decyzje zarządcze + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi realizować zadania zespołowe, współpracować w grupie realizując swoją część zadania + + - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość z zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego Potrafi myśleć w sposób analityczny i kreatywny + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

 1. Istota, funkcje i zadania rachunku kosztów, rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa – cele i zadania, rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza, rachunkowość zarządcza a rachunek kosztów.
 2. Istota kosztu, nakład, wydatek, klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych i zarządczych.
 3. Układy ewidencyjne kosztów.
 4. Rachunek kalkulacyjny kosztów.
 5. Zróżnicowanie modelowe i systemy rachunku kosztów oraz ich klasyfikacja.
 6. Procedury ewidencyjno-rozliczeniowe w różnych modelach rachunku kosztów.
 7. Ocena systemów rachunku kosztów.
 8. Wpływ rachunku kosztów na wyniki finansowe jednostki gospodarczej.
 9. Nowe systemy rachunku kosztów i metody zarządzania kosztami – rachunek kosztów docelowych (target costing), rachunek koszt ów ciągłego doskonalenia (kaizen costing), rachunek kosztów jakości, rachunek cyklu życia produktu.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

 1. Identyfikacja i wykorzystanie struktury kosztów, rozumianej jako zależność kosztów od rozmiarów produkcji.
 2. Metody szacowania kosztów przyszłych.
 3. System rachunku kosztów pełnych i zmiennych – zalety, wady, wykorzystanie.
 4. Wpływ systemu rachunku kosztów na kształtowanie wyniku finansowego.
 5. Próg rentowności produkcji jedno i wieloasortymentowej.
 6. Decyzje cenowe w przedsiębiorstwie.
 7. Budżetowanie kosztów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadania; prowadzą dyskusję, interpretują i podają rozwiązania do sygnalizowanych kwestii i problemów. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Szczegółowe warunki zaliczenia ogłasza prowadzący na pierwszych zajęciach.
Wykład: egzamin pisemny.
Ćwiczenia: dwa sprawdziany w trakcie semestru – zadania rachunkowe z zakresu omawianych zagadnień.
Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch sprawdzianów.
Student ma możliwość zaliczyć ćwiczenia przystępując dodatkowo do jednego kolokwium poprawkowego.
Student zachowuje podstawowy termin zaliczenia pod warunkiem usprawiedliwienia nieobecności.
Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium zaliczeniowym lub egzaminie powoduje utratę danego terminu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zagadnień). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z egzaminu oraz oceny z ćwiczeń rachunkowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który nie mógł uczestniczyć w zajęciach swojej grupy z ważnych i udokumentowanych przyczyn, może je uzupełnić uczestnicząc w zajęciach innej grupy lub opracować zagadnienie samodzielnie (uzgodnione z prowadzącym) i zaliczyć w terminie konsultacji prowadzącego zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych lub dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Dobija M.: Rachunkowość zarządcza. PWN, Warszawa 1996
 2. Drury C.: Rachunek kosztów. PWE, Warszawa 1997
 3. Gabrusewicz W., Kamela Sowińska A., Poetschke H.: Rachunkowość zarządcza. PWE, Warszawa
 4. Karmańska A.: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2007
 5. Nowak E.: Decyzyjne rachunki kosztów. PWN, Warszawa 1994
 6. Nowak E., Gabrusewicz W., Czubakowska K.: Podstawy rachunkowości zarządczej.PWE, Warszawa 2005
 7. Sierpińska M., Niedbała B.: Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2004
 8. Warnecka H.J. i inni: Rachunek kosztów dla inżynierów. WNT, Warszawa 1993.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Fuksa D., Jabłońska-Firek B., Duda J. T.: Wykorzystanie metody Monte Carlo do analizy wrażliwości planów produkcji i sprzedaży węgla na zmiany zapotrzebowania. Górnictwo i Geoinżynieria /Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. 2004, R. 28, z. 4/2, s. 95–107.
 2. Fuksa D.: Próg rentowności a optymalny plan produkcji i sprzedaży węgla. W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2005: Krynica 14–16 września 2005, s. 147–152.
 3. Fuksa D.: Utilization of the Monte Carlo method to analize the influence of demand on changes in profitability of mines. W: Systemy informatyczne i metody obliczeniowe w zarządzaniu. Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005, s. 202–211.
 4. Fuksa D.: Metoda analizy wrażliwości ilościowo-jakościowej struktury produkcji kopalń na zmiany wielkości zapotrzebowania. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005, s. 326–333.
 5. Fuksa D.: Wpływ zmian zapotrzebowania na poziom zapasów węgla w spółce i w kopalniach. W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2005: Krynica 14–16 września 2005, s. 139–146.
 6. Fuksa D.: Utilization of the Monte Carlo Method to analyze sensitivity of assortment structure of mines production on changes in demand. W: Mine Planning and Equipment Selection 2006 : MPES: proceedings of the fifteenth international symposium on Mine planning and equipment selection. Torino, Italy, 20–22 September 2006. Vol. 1, Italy: FIORDO S. r. I., 2006, s. 419–424.
 7. Fuksa D.: Wpływ uwarunkowań rynkowych na politykę cenową przedsiębiorstwa W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2006: Krynica 13–15 września 2006, s. 127–132.
 8. Fuksa D.: Analiza wpływu zmiennego zapotrzebowania na stopień wykorzystania zdolności produkcyjnej spółki węglowej. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2006, s. 376–384.
 9. Fuksa D.: Analiza wieloasortymentowego progu rentowności na przykładzie kopalni węgla kamiennego. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1, Opole. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2008. s. 314–319.
 10. Fuksa D.: Optymalizacja poziomu gotówki w przedsiębiorstwie wydobywczym z wykorzystaniem modelu Millera-Orra. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2008, t. 24 z. 3/3, s. 105–113.
 11. Fuksa D.: Strategie zarządzania cenami i kosztami na przykładzie producentów skalnych surowców drogowych Przegląd Górniczy, 2008, t. 64, nr 11–12, s. 69–77.
 12. Fuksa D., Trzaskuś-Żak B.: Badanie kosztów stałych i zmiennych kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2008, t. 24 z. 1/1, s. 45–78.
 13. Trzaskuś-Żak B., Fuksa D.: Wielkości graniczne parametrów ekonomicznych, marginesy bezpieczeństwa w działalności gospodarczej producentów skalnych surowców drogowych. Przegląd Górniczy, 2008, t. 64, nr 3, s. 33–43.
 14. Fuksa D.: Koncepcja opustów cenowych jako element polityki kredytowej przedsiębiorstwa górniczego. Przegląd Górniczy, 2009, t. 65, nr 9, s. 36–39.
 15. Fuksa D.: Zarządzanie środkami pieniężnymi na przykładzie przedsiębiorstwa górniczego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2009, t. 25 z. 1, s. 119–135.
 16. Analiza możliwości poprawy efektywności ekonomiczno-finansowej kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowych. Prac. Zbiorowa -red. nauk. Zdzisław GAŁAŚ. Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009.
 17. Fuksa D.: Polityka opustów cenowych na przykładzie przedsiębiorstwa górniczego. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1, Opole. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010. s. 440–445.
 18. Fuksa D.: Wykorzystanie opustów cenowych w polityce kredytowej przedsiębiorstwa górniczego. Przegląd Górniczy. 2010, t. 66, nr 9, s. 81–83.
 19. Fuksa D.: Koncepcja wyznaczania wieloasortymentowego progu rentowności dla kopalń węgla kamiennego. Przegląd Górniczy, 2011, t. 67, nr 9, s. 46–48.
 20. Fuksa D.: Analysis of the breakeven point mining company in terms of a variable level of demand for coal. W: 22 World Mining Congress & Expo: 11–16 September 2011, Ístanbul, Vol. 2. /ed. Şinasi Eskikaya; UCTEA The Chamber of Mining Engineers of Turkey. Ankara, 2011. s. 93–99.
 21. Fuksa D.: Analysis of the impact of demand changes on the profit and the degree of operating leverage of a mining company. W: Information systems in management X, Computer aided logistics. Warsaw University of Life Sciences – SGGW. WULS Press, 2011, s. 7–16.
 22. Fuksa D.: The concept analysis of the break-even point mining company under a variable level of demand for coal. W: Information systems in management XV, eLogistics and computer aided logistics. Warsaw University of Life Sciences – SGGW. WULS Press, 2011, s. 28–38.
 23. Fuksa D.: The concept of determination and analysis of the break-even point of a mining enterprise in the conditions of variable demand of coal consumers. W: Aspects of production engineering and management /ed. Piotr Łebkowski/. Kraków: AGH University of Science and Technology Press, 2011, s. 139–153.
 24. Fuksa D., Kęsek M.: Komputerowe wspomaganie zarządzania rentownością przedsiębiorstwa górniczego. Przegląd Górniczy, 2011, t. 67, nr 9, s. 70–73.
 25. Fuksa D.: Metoda oceny wpływu zmiennego zapotrzebowania odbiorców węgla kamiennego na efektywność funkcjonowania wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego. Kraków: Wydawnictwo AGH, 2012. (Rozprawy Monografie /Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 26. Fuksa D., Bator A., Ślósarz M.: Metody szacowania kosztów stałych i zmiennych – dokładność i przydatność w podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Przegląd Górniczy, 2012, t. 68, nr 9, s. 18–21.
 27. Fuksa D.: Analiza wpływu zmiennego zapotrzebowania odbiorców węgla kamiennego na stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych kopalń wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego. Przegląd Górniczy, 2013, t. 69, nr 9, s. 56–59.
 28. Fuksa D.: Concept of determination and analysis of the break-even point for a mining enterprise. Archives of Mining Sciences. 2013, vol. 58, no. 2, s. 395–410.
 29. Fuksa D.: Wpływ zmiennego poziomu zapotrzebowania odbiorców węgla na próg rentowności przedsiębiorstwa górniczego. Wiadomości Górnicze, 2014, R. 65, nr 1, s. 41–46.
Informacje dodatkowe:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych.