Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Logistyka w przedsiębiorstwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-503-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Mieszaniec Jerzy (mieszan@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie z systemem logistycznym przedsiębiorstwa przemysłowego: podsystemami logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji oraz ich infrastrukturą strukturalną i rzeczową, jak i zależnościami zachodzącymi pomiędzy decyzjami dotyczącymi sterowania procesem przepływu surowców, półproduktów, wyrobów gotowych i odpadów w systemie. Przeprowadzanie obliczeń pozwalających na optymalizacja kosztów całkowitych zaopatrzenia przedsiębiorstwa przemysłu surowcowego, energetycznego i innych branż.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie budowy i funkcjonowania systemu logistycznego przedsiębiorstwa. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Kolokwium,
Egzamin,
Projekt
M_W002 Student zna zadania poszczególnych podsystemów logistycznych i realizowane przez nie funkcje. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Kolokwium,
Egzamin,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Student zna elementy infrastruktury procesów logistycznych oraz istniejące możliwości technologiczne usprawniające ich przebieg. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W02 Kolokwium,
Egzamin,
Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przeprowadzić obliczenia optymalizujące koszty występujące w systemie logistycznym przedsiębiorstwa. IPZ1A_U01 Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi zaprojektować elementy systemu logistycznego przedsiębiorstwa dobierając odpowiednie urządzenia i środki techniczne zapewniające ich sprawne funkcjonowanie. IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01 Projekt
M_U003 Student potrafi przygotowywać i podejmować decyzje dotyczące powiązanych przepływów surowców i wyrobów gotowych w logistycznym łańcuchu dostaw, zapewniając nieprzerwaną realizację zadań symulowanego systemu logistycznego. IPZ1A_U02, IPZ1A_U01 Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student umie dochodzić do porozumienia w kreatywnej pracy zespołowej i brać współodpowiedzialność za jej wyniki. IPZ1A_K02, IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
M_K002 Student umie prowadzić merytoryczną dyskusję i akceptować odmienność poglądów. IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
M_K003 Student ma świadomość i wyraża gotowość ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy i doskonalenia umiejętności. IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Egzamin,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie budowy i funkcjonowania systemu logistycznego przedsiębiorstwa. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna zadania poszczególnych podsystemów logistycznych i realizowane przez nie funkcje. + + - + - - - - - - -
M_W003 Student zna elementy infrastruktury procesów logistycznych oraz istniejące możliwości technologiczne usprawniające ich przebieg. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić obliczenia optymalizujące koszty występujące w systemie logistycznym przedsiębiorstwa. - + - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować elementy systemu logistycznego przedsiębiorstwa dobierając odpowiednie urządzenia i środki techniczne zapewniające ich sprawne funkcjonowanie. - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi przygotowywać i podejmować decyzje dotyczące powiązanych przepływów surowców i wyrobów gotowych w logistycznym łańcuchu dostaw, zapewniając nieprzerwaną realizację zadań symulowanego systemu logistycznego. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student umie dochodzić do porozumienia w kreatywnej pracy zespołowej i brać współodpowiedzialność za jej wyniki. - + - + - - - - - - -
M_K002 Student umie prowadzić merytoryczną dyskusję i akceptować odmienność poglądów. - + - + - - - - - - -
M_K003 Student ma świadomość i wyraża gotowość ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy i doskonalenia umiejętności. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 112 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Inne 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Geneza i pojęcia logistyki.
System logistyczny.
Logistyka zaopatrzenia. Logistyka produkcji. Logistyka dystrybucji.
Funkcje i zadania logistyki w przedsiębiorstwie.
Gałęzie transportu. Decyzje dotyczące zagadnień transportowych. Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania transportem.
Proces magazynowy i rodzaje magazynów.
Dystrybucja. Kanały dystrybucji.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Wykonanie ćwiczenia projektowego zaznajamiającego z:
*kosztami utrzymywania zapasów,
*optymalizacją wielkości dostawy,
*planowaniem zakupów,
*formowaniem jednostek ładunkowych,
*organizacją przestrzeni magazynowej.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Przygotowywanie i podejmowanie decyzji w komputerowej grze symulacyjnej odwzorowującej powiązania występujące w logistycznym łańcuchu dostaw.
Zapoznanie z infrastrukturą procesów logistycznych:
*urządzeniami do składowania towarów,
*urządzeniami do transportu i manipulacji materiałami,
*rodzajami jednostek ładunkowych;
Opakowania. Funkcje opakowania. Oznakowanie opakowań.
Systemy kodów kreskowych. Rozwiązania w zakresie automatycznej identyfikacji towarów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie przeprowadzając omawiane wcześniej wyliczenia optymalizacyjne oraz konsultując na bieżąco pojawiające się problemy. Pracując w zespołach wykształcają poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych zapoznają się na prezentacji multimedialnej z elementami infrastruktury procesów logistycznych. W ramach pracy własnej przygotowują i podejmują decyzje sterujące wirtualnym systemem logistycznym.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena ćwiczeń audytoryjnych uzależniona jest w 50% od oceny zaangażowania i umiejętności weryfikowanych przez symulacyjną grę decyzyjną, a w 50% od oceny kolokwium sprawdzającego znajomość elementów infrastruktury rzeczowej systemu logistycznego. W przypadku nie uzyskania pozytywnej oceny student, który uczęszczał na zajęcia i uczestniczył w grze logistycznej ma prawo do jednokrotnego przystąpienia do kolokwium poprawkowego obejmującego weryfikację opanowania obu części zajęć.

Ocena ćwiczeń projektowych wynika z poziomu i terminowości zrealizowanego projektu. Projekt oddany w terminie i oceniony negatywnie może być jednokrotnie poprawiony.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń audytoryjnych i projektowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują obliczenie i rysunki oraz pozyskują niezbędne materiały, co winno prowadzić do uzyskania kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega systematyczność i terminowość wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestnicząc w zajęciach poznają elementy infrastruktury systemu logistycznego, a podejmując w formie pracy własnej decyzje sterujące wirtualnym systemem logistycznym poznają występujące zależności. Ocena pracy studenta bazuje na weryfikacji pozyskanej wiedzy w formie kolokwium oraz ocenie systematyczności, terminowości i poprawności podejmowanych decyzji.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z egzaminu z wagą 50%, oceny z ćwiczeń projektowych z wagą 20% oraz oceny z ćwiczeń audytoryjnych z wagą 30%. Wszystkie oceny muszą być pozytywne.

Jeżeli student otrzymał z I lub I i II terminu egzaminu ocenę niedostateczną to do wyliczenia oceny końcowej jako ocena z egzaminu przyjmowana jest średnia ważona wszystkich ocen z egzaminu z wagami 20% i 80% lub 20%, 20% i 60%, przy czym ocena końcowa przy zaliczeniu wszystkich form zajęć nie może być negatywna.

OCENA KOŃCOWA = 30% * OCENA ĆWICZEŃ AUDYTORYJNYCH + 20% * OCENA ĆWICZEŃ PROJEKTOWYCH + 50% * ŚREDNIA WAŻONA OCEN Z EGZAMINU

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który nie mógł uczestniczyć w zajęciach swojej grupy, może je uzupełnić uczestnicząc w zajęciach innej grupy lub opracować zagadnienie samodzielnie i skonsultować w terminie konsultacji prowadzącego zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych.
Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych i projektowych jest obowiązkowa.
Przygotowywanie i podejmowanie decyzje w prowadzonej w ramach ćwiczeń audytoryjnych symulacyjnej grze decyzyjnej realizowane w formie zadań domowych jest obowiązkowe.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Abt Stefan: Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa
 2. Blaik Piotr: Logistyka. PWE, Warszawa
 3. Coyle John, Bardi Edward, Langley Jr. John: Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa
 4. Gołembska Elżbieta: Logistyka jako zarządzanie łańcuchem dostaw. AE w Poznaniu, Poznań
 5. Pisz Iwona, Sęk Tadeusz, Zielecki Władysław: Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa
 6. Szczepankiewicz Władysław: Logistyka marketingowa. AE W Krakowie, Kraków
 7. Szpon Jakub, Dembińska-Cyran Izabela, Wiktorowska-Jasik Anna: Podstawy logistyki. SNIGiR, Szczecin
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Mieszaniec J., Olejarz-Mieszaniec E.: Zastosowanie symulacji procesów logistycznych w kształceniu kadr [w:] Kwartalnik Edukacja: studia, badania, innowacje. Dodatek do nr 2, 2010

Mieszaniec J.: Kształcenie na odległość metodą symulacyjnej gry decyzyjnej w aspekcie pracy grupowej. e-mentor nr 5/2010

Mieszaniec J., Ogrodnik M.: Innowacyjne rozwiązania dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania transportem [w:] Knosala R. (red.): Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2010

Informacje dodatkowe:

Ćwiczenie projektowe realizuje się w zespołach dwuosobowych i konsultuje zrealizowane jego części na bieżąco.
Decyzje w prowadzonej w ramach ćwiczeń audytoryjnych symulacyjnej grze decyzyjnej przygotowuje się i podejmuje w zespołach dwuosobowych w formie zadań domowych. Brak uczestnictwa w grze skutkuje brakiem zaliczenia ćwiczeń.