Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekonometria
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-505-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kowal Barbara (bkowal@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł umożliwi studentowi poznanie metod i technik modelowania ekonometrycznego. Student pozna etapy budowy modelu ekonometrycznego z uwzględnieniem różnych metod doboru zmiennych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student umie scharakteryzować etapy budowy modelu ekonometrycznego. Posiada wiedzę o metodach doboru zmiennych do modelu. IPZ1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student zna metody i techniki modelowania ekonometrycznego. IPZ1A_W02, IPZ1A_W01 Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przeprowadzić selekcję zmiennych do modelu ekonometrycznego. Umie zastosować metody doboru zmiennych do modelu. IPZ1A_U01, IPZ1A_U02 Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U002 Student potrafi wyznaczyć model ekonometryczny dla podanego zagadnienia IPZ1A_U01, IPZ1A_U02, IPZ1A_U04 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w grupie nad zadanym problemem obliczeniowym. IPZ1A_K03 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_K002 Student samodzielnie potrafi zbudować model ekonometryczny. IPZ1A_K01 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student umie scharakteryzować etapy budowy modelu ekonometrycznego. Posiada wiedzę o metodach doboru zmiennych do modelu. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna metody i techniki modelowania ekonometrycznego. + + + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić selekcję zmiennych do modelu ekonometrycznego. Umie zastosować metody doboru zmiennych do modelu. - + + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wyznaczyć model ekonometryczny dla podanego zagadnienia - + + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w grupie nad zadanym problemem obliczeniowym. - + + - - - - - - - -
M_K002 Student samodzielnie potrafi zbudować model ekonometryczny. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 35 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Wprowadzenie w zagadnienia ekonometrii. Przedmiot badań ekonometrycznych. Modele ekonometryczne. Pojęcie modelu ekonometrycznego, jego struktura. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych. Etapy budowy modeli ekonometrycznych. Wybrane metody estymacji i weryfikacji liniowych i nieliniowych modeli ekonometrycznych. Zastosowanie wybranych modeli ekonometrycznych.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Klasyczny model regresji liniowej. Szacowanie parametrów linii regresji II rodzaju. Estymacja i test istotności dla współczynników regresji i korelacji. Metoda najmniejszych kwadratów. Test istotności – współczynnik Pearsona. Analiza współczynników korelacji. Metoda wskaźników pojemności informacji. Metoda grafowa. Nieliniowe modele regresji. Miary dokładności dopasowania modeli regresyjnych. Badanie dokładności dopasowania i trafności prognozy. Weryfikacja modelu.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Studenci samodzielnie wyszukają dane do projektu, zbadają zmienność każdej zmiennej objaśniającej, przeprowadzą indywidualnie lub w zespołach co najmniej 2 metody wyboru zmiennych do modelu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie materiału wykładowego – test jednokrotnego wyboru oraz uzupełnień
Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych: 1 lub 2 kolokwia
Zaliczenie ćwiczeń projektowych: ocena wykonania indywidualnego/zespołowego projektu (60%) oraz ocena z prezentacji i obrony projektu (40%).

Przewidywany jest jeden termin podstawowy i jeden termin poprawkowy uzyskania zaliczeń.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składa się: pisemne zaliczenie wykładów (TEST), ćwiczeń (1 lub 2 kolokwia) oraz wykonanie i obrona projektu.
Ocena końcowa = średnia arytmetyczna z poszczególnych zaliczeń wykładów, ćwiczeń audytoryjnych oraz projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa.
Sposób odrobienia przez studenta ewentualnych nieobecności na ćwiczeniach audytoryjnych: student ma możliwość odrobienia zajęć z inną grupą lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.
Sposób odrobienia przez studenta ewentualnych nieobecności na ćwiczeniach projektowych: student ma możliwość odrobienia zajęć z inną grupą, w sytuacji braku większej liczby nieobecności student może nie uzyskać zaliczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagana wiedza z zakresu statystyki opisowej (parametry opisowe zbiorowości statystycznej, analiza współzależności zjawisk), matematyki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W., Ekonometria, wybrane zagadnienia. WN PWN Warszawa 2003
2.Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, pr. zbior. pod red. J. Dziechciarza, Wyd. AE we Wrocławiu,Wrocław 2002
3.Gruszczyński M., Podgórska M., Ekonometria. SGH Warszawa 2007
4.Kukuła K., Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach. WN PWN Warszawa 1996
5.Nowak E., Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań. WN PWN Warszawa 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

B. Kowal, Aspekty metodologiczne oceny istotności celów w procesie zarządzania przedsiębiorstwami górniczymi, W: Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu : praca naukowa : praca zbiorowa / pod red. nauk. Alojzego Czecha i Andrzeja Szplita, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie materiału wykładowego odbywać się będzie w formie pisemnej – test jednokrotnego wyboru oraz uzupełnień (1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy).
Zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej – 2 kolokwia (terminy podstawowe oraz jeden poprawkowy). Jeżeli student opuścił więcej niż 20% ćwiczeń audytoryjnych może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.
Zaliczenie z projektu może być uzyskane przy systematycznym prezentowaniu zaawansowania realizowanego projektu oraz jego ustnej obronie (wszystkie osoby będące w zespole).