Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modelowanie produkcji przemysłowej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-510-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Brzychczy Edyta (brzych3@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W trakcie zajęć student zapoznaje się z podstawami modelowania procesów przemysłowych oraz zaawansowanymi metodami analizy procesów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe zasady i metody modelowania produkcji przemysłowej na przykładzie przemysłu wydobywczego. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W02 Kolokwium
M_W002 Student zna techniki drążenia procesów i ich wykorzystanie w analizie procesów przemysłowych. IPZ1A_W03, IPZ1A_W02 Projekt,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi porozumiewać się językiem technicznym i językiem ekonomicznym w zakresie modelowania produkcji przemysłowej. IPZ1A_U04 Wykonanie projektu,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi wykorzystać metody analityczne i symulacyjne do modelowania procesów przemysłowych. IPZ1A_U01 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w grupie nad zadanym zadaniem projektowym i ma świadomość odpowiedzialności za powierzone zadania. IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe zasady i metody modelowania produkcji przemysłowej na przykładzie przemysłu wydobywczego. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna techniki drążenia procesów i ich wykorzystanie w analizie procesów przemysłowych. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi porozumiewać się językiem technicznym i językiem ekonomicznym w zakresie modelowania produkcji przemysłowej. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać metody analityczne i symulacyjne do modelowania procesów przemysłowych. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w grupie nad zadanym zadaniem projektowym i ma świadomość odpowiedzialności za powierzone zadania. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 23 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 4 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Pojęcia wstępne z zakresu modelowania (pojęcie modelu, sens modelowania, podział modeli na graficzne, fizyczne i matematyczno-ekonomiczne, kryteria stosowane przy modelowaniu produkcji przemysłowej).
Techniki sieciowe – sieci stochastyczne
Modelowanie procesów – przykłady notacji (sieci Petriego, drzewa procesów, BPMN).
Drążenie procesów (Process Mining).
Modelowanie procesów w przemyśle górniczym – wybrane przykłady

Ćwiczenia projektowe (15h):

Wykonanie projektu dot. modelowania i analizy wybranego procesu w przedsiębiorstwie.
1. Identyfikacja i opis wybranego procesu.
2. Budowa modelu procesu w wybranej notacji.
3. Modelowanie i analiza procesu z zastosowaniem wybranych programów
komputerowych (wspierających process mining).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena końcowa wyznaczana jest na podstawie oceny z pisemnego zaliczenia wykładów oraz oceny z projektu.
Zaliczenie wykładów oraz ćwiczeń projektowych – 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) obliczana jest według algorytmu:
1) w przypadku uzyskania zaliczenia z wykładów w I terminie: OK = (2*Z+P)/3
2) w przypadku uzyskania zaliczenia z wykładów w II terminie (niezdania I terminu): OK = (2+Z+P)/3
gdzie: Z – ocena pozytywna z zaliczenia wykładów, P – ocena pozytywna z projektu (liczona jako średnia ze wszystkich terminów).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach obowiązkowych – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

znajomość treści programowych z przedmiotów Matematyka I, Matematyka II, Statystyka

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Magda R.: Modelowanie i optymalizacja elementów kopalń. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków
Trocki i in.: Zarządzanie projektami. PWE, Warszawa 2003
Wil van der Aalst: Process Mining. Data Science in Action. Springer, 2016
Drejewicz S: Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych. Wyd. Helion, 2016

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Brzychczy E., 2006: Metoda modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Część 1. Podstawowe definicje i założenia. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Wyd. IGSMiE PAN, t.22, z.1
Brzychczy E., 2007: O możliwościach wykorzystania techniki VERT w modelowaniu robót górniczych . Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Wyd. IGSMiE PAN, t.23, z.3
Brzychczy E., 2007: Propozycja modułu eksperckiego dla potrzeb systemu projektowania robót górniczych w kopalniach węgla kamiennego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1764, seria Górnictwo z.279, Gliwice
Brzychczy E., 2011: Proces modelowania produkcji górniczej w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem systemu doradczego. Wiadomości Górnicze, R.62, nr 7-8
Brzychczy E., 2012: Metoda modelowania i optymalizacji robót eksploatacyjnych w wielozakładowym przedsiębiorstwie górniczym. Wydawnictwa AGH. Seria Rozprawy i Monografie, nr 245. Kraków
Brzychczy E., 2017: Wykorzystanie eksploracji procesów w przedsiębiorstwie. Inżynieria Mineralna, R. 18 nr 2, s. 237-244
Sukiennik M., Brzychczy E., Napieraj A., 2017: Analiza pracy zespołów w organizacji z wykorzystaniem technik eksploracji procesów. Przegląd Organizacji ; nr 11, s. 46-52
Brzychczy E., Napieraj A., Sukiennik M., 2018: Modelling of processes with use of process mining techniques. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, vol. 116, no. 1995, s. 23-36
Trzcionkowska A., Brzychczy E., 2018: Practical aspects of event logs creation for industrial process modelling. W: MAPE 2018 : XV international conference Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, Zawiercie, Poland, Vol. 1 iss. 1. Wydawnictwo PANOVA, pp. 77-83
Brzychczy E., Trzcionkowska A., 2019: Process-oriented approach for analysis of sensor data from longwall monitoring system. W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance [ISPEM 2018], eds. Anna Burduk [et al.].Advances in Intelligent Systems and Computing. Cham : Springer Nature Switzerland AG, pp. 611-621
Brzychczy E., 2019: Probabilistic modeling of mining production in an underground coal mine. W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance [ISPEM 2018], eds. Anna Burduk [et al.]. Advances in Intelligent Systems and Computing. Cham : Springer Nature Switzerland AG, pp. 655-667

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie wykładów w formie pisemnej – 5 pytań opisowych.