Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komunikacja i stosunki interpersonalne w przedsiębiorstwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-513-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Ślósarz Mieczysław (slosarz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot będący kontynuacją przedmiotu Zarządzanie personelem. Obejmuje rozszerzenie zagadnień związanych z autoprezentacją, rozmową kwalifikacyjną, tworzeniem i rozwojem kanałów komunikacji w zespołach ludzkich. Przyczyny konfliktów i sposoby ich rozwiązywania. Rola lidera, coacha i mentora w zespołach ludzkich.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe kanały komunikacji międzyludzkiej IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W05 Kolokwium
M_W002 Student zna przyczyny powstawania konfliktów w przedsiębiorstwie oraz sposoby ich rozwiązywania IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W05 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi roziązywać zagadnienia typu Case Study dla zagadnień związanych z negocjacjami, rozwiązywaniem problemów między pracownikami IPZ1A_U03, IPZ1A_U02, IPZ1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_U002 Student potrafi zaprojektować systemy komunikacji międzyludzkiej w przedsiębiorstwie, dobrać kanał komunikacyjny dla typowych sytuacji w firmie IPZ1A_U01, IPZ1A_U03, IPZ1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi reagować na sytuacje kryzysowe wśród pracowników, zna metody ich rozwiązywania IPZ1A_U02, IPZ1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe kanały komunikacji międzyludzkiej + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna przyczyny powstawania konfliktów w przedsiębiorstwie oraz sposoby ich rozwiązywania + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi roziązywać zagadnienia typu Case Study dla zagadnień związanych z negocjacjami, rozwiązywaniem problemów między pracownikami - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować systemy komunikacji międzyludzkiej w przedsiębiorstwie, dobrać kanał komunikacyjny dla typowych sytuacji w firmie - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi reagować na sytuacje kryzysowe wśród pracowników, zna metody ich rozwiązywania + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Rola i znaczenie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie.
Rodzaje kanałów komunikacji
Autoprezentacja, podstawy wystąpień publicznych
Komuinikacja niewerbalna i wwerbalna
Przyczyny powstawania konfliktów, metody ich rozwiązywania
Techniki negocjacji pracowniczych
Tworzenie się grup nieformalnych wśród pracowników
Rola lidera w grupie pracowniczej, metody kreowania liderów
ROzwój zasobów ludzkich, planowanie kariery

Ćwiczenia projektowe (15h):

W ramach zajęć studenci dla otrzymanego typu przedsiębiorstwa projektują system przepływu informacji. Dobierają kanały komunikacji, przygotowują prezentacje dla kontrahentów przedsiębiorstwa oraz określają role i zadania liderów w grupie pracowniczej

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Treści wykładowe podlegają ocenie w formie sprawdzianu pisemnego w terminie ustalonym ze studentami.
Weryfikacja wiadomości z zakresu projektu podlegają zaliczeniu na podstawie wykonanego ćwiczenia projektowego oraz ustnej weryfikacji wiedzy studenta podczas rozmowy zaliczeniowej projektu.
Studentowi przysługują jeden termin poprawkowy kolkwium oraz jeden termin poprawkowey zaliczenia projektu

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ewentualne nieobecności podczas zajęć projektowych – konsultacji powinny być nadrobione przez studenta podczas konsultacji w następnym tygodniu. W razie wystąpienia większej liczby nieobecności w wyjątkowych przypadkach forma nadrobienia zaległości zostanie ustalona indywidualnie

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wskazana wiedza zakresu podstaw zarządzania oraz zarządzania personelem.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Pocztowski A. „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, PWE Warszawa 2003
2. Adamiec M, Kożusznik B. „Zarządzanie zasobami ludzkimi Aktor – Kreator – Inspirator”, Wyd. ARKADA 2000
3. Stoner J. A. F. Wankel Ch. „Kierowanie”. PWE, Warszawa1992
4. Griffin R. W. „Podstawy zarządzania organizacjami”. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2003
5. Koźmiński A.: „Zarządzanie. Teoria i praktyka”, 1996
6. Armstrong M.,: „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Jerzy MIESZANIEC, Mieczysław ŚLÓSARZ : Leadership i jego znaczenie w pracy sieciowej — Leadership and its meaning in network / // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1723. Organizacja i Zarządzanie ; ISSN 1641-3466. — 2006 z. 36
2. Katarzyna Stryszowska, Mieczysław ŚLÓSARZ: E-learning, coaching i mentoring w rozwoju kadry pracowniczej — E-learning, coaching and mentoring in management staff develop / // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2006
3. Artur BATOR, Mieczysław ŚLÓSARZ: Nowoczesne formy szkoleń pracowników zakładów górniczych — Modern forms of mining workers training / // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 9

Informacje dodatkowe:

Przedmiot stanowi rozszerzenie przedmiotu Zarządzanie personelem. Podczas przedmiotu mogą być wykonywane autoprezentacje grupowe.