Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Symulacja stochastyczna w modelowaniu procesów inżynierskich
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-514-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Snopkowski Ryszard (snopkows@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia w ramach modułu przekazują wiedzę z zakresu modelowania procesów inżynierskich z wykorzystaniem symulacji stochastycznej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu symulacji stochastycznej. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W02 Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu metod modelowania procesów inżynierskich z wykorzystaniem symulacji stochastycznej. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykorzystać symulacje stochastyczną do modelowania procesów inżynierskich. IPZ1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi wykonać symulację wybranego procesu inżynierskiego. IPZ1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz potrafi myśleć w sposób analityczny i kreatywny. IPZ1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu symulacji stochastycznej. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu metod modelowania procesów inżynierskich z wykorzystaniem symulacji stochastycznej. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać symulacje stochastyczną do modelowania procesów inżynierskich. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać symulację wybranego procesu inżynierskiego. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz potrafi myśleć w sposób analityczny i kreatywny. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 19 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1.Symulacja-przegląd definicji, model dyskretny, model ciągły.
2.Metodologia symulacji procesów dyskretnych.
3.Metody generowania liczb losowych dyskretnych.
4.Przykłady symulacji procesów dyskretnych.
5.Metodologia symulacji procesów ciągłych.
6.Metody generowania liczb losowych ciągłych.
7.Przykłady symulacji procesów ciągłych.
8.Zagadnienie symulacji procesów mieszanych.
9.Zagadnienie oceny wiarygodności modeli, analiza wyników eksperymentu symulacyjnego.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Charakterystyki zmiennych losowych w modelach stochastycznych
2. Generowanie liczb losowych
3. Przykłady modeli analizowanych metodą symulacji stochastycznej
4. Funkcje zmiennych losowych w redukcji modelu stochastycznego
5. Analiza wyników symulacji
6. Liczba eksperymentów symulacyjnych (liczebność próby)
5. Możliwości weryfikacji wyników symulacji
6. Błędy symulacji
7. Wykonanie symulacji wybranego procesu inżynierskiego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z ćwiczeń może być uzyskane w terminie podstawowym i dwóch poprawkowych. Kolokwium zaliczeniowe obejmuje cały zakres materiału omawiany na zajęciach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z kolokwium zaliczeniowego z laboratorium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student samodzielnie wyrównuje zaległości powstałe na skutek opuszczenia zajęć. Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach może być odrobiona z inną grupą pod warunkiem, że jest wolne stanowisko i omawiany jest ten sam temat ewentualnie poprzez napisanie referatu/opracowania na temat ustalony z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość zagadnień z zakresu przedmiotów: MATEMATYKA I (semestr I), MATEMATYKA II (semestr II)

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Fishman G.: Symulacja komputerowa, pojęcia i metody. PWE, Warszawa 1981
Kondratowicz L.: Modelowanie symulacyjne systemów. WNT, Warszawa 1978
Snopkowski R.: Symulacja stochastyczna. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2007
Wieczorkowski R., Zieliński R.: Komputerowe generatory liczb losowych. WNT, Warszawa 1997

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Ryszard SNOPKOWSKI, Stochastyczne metody analizy procesu produkcyjnego realizowanego w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego, Wydawnictwa AGH, Kraków 2012.
Ryszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ, Method of the production cycle duration time modeling within hard coal longwall faces, Archives of Mining Sciences, 2012 vol. 57 no. 1, s. 121–138.
Ryszard SNOPKOWSKI, Błędy i niedokładności w symulacji stochastycznej procesów – możliwości ich weryfikacji, Górnictwo i Geoinżynieria, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2009.
Ryszard SNOPKOWSKI, Generator liczb losowych o rozkładzie Gaussa w symulacji stochastycznej procesów, Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2006, publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 2006.
Ryszard SNOPKOWSKI, Liczba eksperymentów w symulacji stochastycznej, Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2007, publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 2007.
Ryszard SNOPKOWSKI, Modelowanie wydobycia z przodka ścianowego dla niestabilnej prędkości posuwu kombajnu w technologii jednokierunkowego urabiania, Przegląd Górniczy 2009 t. 65 nr 9 s. 114–118.
Ryszard SNOPKOWSKI, Postać rozkładu zmiennej opisującej czas trwania cyklu produkcyjnego na podstawie badań modelowych, Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2001, Kraków 2001
Ryszard SNOPKOWSKI , Stochastyczny model wydobycia z przodka ścianowego dla jednokierunkowej technologii urabiania kombajnem, Przegląd Górniczy 2010 t. 66 nr 9, s. 84–87.

Informacje dodatkowe:

brak