Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy górnictwa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-518-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Andrusikiewicz Wacław (andrus@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Rola i niezbędność surowców mineralnych i górnictwa w gospodarce. Podstawowe cechy geologiczne złóż decydujące o wyborze najlepszej technologii eksploatacji. Typy i rodzaje działalności górniczej. Przykłady zastosowanej technologie eksploatacji złóż w zależności od form złożowych. Sposoby i techniki pozyskiwania surowców. Maszyny i urządzenia stosowane w górnictwie. Kierunki rozwoju górnictwa.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawową terminologię górniczą, rodzaje górnictwa i ich specyfikacje. IPZ1A_W03, IPZ1A_W01, IPZ1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Student zna kryteria podziału złoża ze względu na potrzeby górnictwa. Zna podstawowe metody i systemy eksploatacji, metody szacowania zasobów kopalin użytecznych i udostępniania złóż IPZ1A_W03, IPZ1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W003 Student wie, jakie są zagrożenia naturalne wynikające z eksploatacji górniczej. IPZ1A_W03, IPZ1A_W01, IPZ1A_W04 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wymienić i scharakteryzować formy występowania złóż, określić parametry ich zalegania, wymienić zaburzenia w zaleganiu złóż, jak również podzielić złoża ze względu na potrzeby górnictwa. IPZ1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_U002 Potrafi wyróżnić i scharakteryzować poszczególne rodzaje górnictwa tj. podziemne, odkrywkowe, otworowe. Potrafi wymienić i scharakteryzować podstawowe metody i systemy eksploatacji złóż. IPZ1A_U02, IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_U003 Potrafi wymienić rodzaje obudów stosowanych w górnictwie podziemnym oraz rodzaje transportu urobku. IPZ1A_U04, IPZ1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_U004 Potrafi zidentyfikować zagrożenia naturalne związane z eksploatacją, a także potrafi określić sposoby prewencji, jak również sposoby ich zwalczania. IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w zespole, a także współorganizuje prace i wspiera ją swoimi osobistymi umiejętnościami. IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawową terminologię górniczą, rodzaje górnictwa i ich specyfikacje. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna kryteria podziału złoża ze względu na potrzeby górnictwa. Zna podstawowe metody i systemy eksploatacji, metody szacowania zasobów kopalin użytecznych i udostępniania złóż + + - - - - - - - - -
M_W003 Student wie, jakie są zagrożenia naturalne wynikające z eksploatacji górniczej. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wymienić i scharakteryzować formy występowania złóż, określić parametry ich zalegania, wymienić zaburzenia w zaleganiu złóż, jak również podzielić złoża ze względu na potrzeby górnictwa. + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wyróżnić i scharakteryzować poszczególne rodzaje górnictwa tj. podziemne, odkrywkowe, otworowe. Potrafi wymienić i scharakteryzować podstawowe metody i systemy eksploatacji złóż. + + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wymienić rodzaje obudów stosowanych w górnictwie podziemnym oraz rodzaje transportu urobku. + + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi zidentyfikować zagrożenia naturalne związane z eksploatacją, a także potrafi określić sposoby prewencji, jak również sposoby ich zwalczania. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole, a także współorganizuje prace i wspiera ją swoimi osobistymi umiejętnościami. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 27 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

 1. Terminologia górnicza.
 2. Formy i budowa złóż.
 3. Zaburzenia w zaleganiu złóż.
 4. Podział złóż i zasobów kopalin użytecznych.
 5. Podstawowe parametry determinujące dobór metod eksploatacji z podziałem na metodę odkrywkową, podziemną, otworową.
 6. Przykładowe metody urabiania skał.
 7. Podstawowe procesy technologiczne w górnictwie.
 8. Zagrożenia naturalne występujące w górnictwie, profilaktyka i sposoby ich zwalczania.
 9. Repetytorium.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

 1. Poszukiwanie złóż.
 2. Metody szacowania zasobów kopalin użytecznych.
 3. Udostępnianie złóż.
 4. Struktury udostępniania kopalń podziemnych.
 5. Podstawowe parametry determinujące dobór metod eksploatacji z podziałem na metodę odkrywkową, podziemną, otworową i podwodną.
 6. Charakterystyka i klasyfikacja systemów eksploatacji złóż.
 7. Rodzaje obudów stosowanych w kopalniach podziemnych.
 8. Rodzaje transportu urobku.
 9. Repetytorium.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Praca zaliczeniowa w ramach ćwiczeń obejmująca treści wykładów i ćwiczeń. Student ma możliwość zaliczyć przedmiot przystępując dodatkowo do jednego kolokwium poprawkowego. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium powoduje utratę danego terminu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena z kolokwium zaliczeniowe na końcu semestru

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Odrobienie zajęć lub indywidualny sposób uzupełnienia ustalony z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Adonak R., Ptak J.: “Górnictwo cz. I : Górnictwo surowców skalnych”, skrypt uczelniany Pol. Śl., 1984
2. Burta J.; “Ewolucja technologii eksploatacji złóż rud miedzi w polskich kopalniach”
3. Krupiński B.; “Zasady projektowania kopalń – cz. 1”
4. Piechota S.; “Technika podziemnej eksploatacji złóż i likwidacji kopalń”
5. Staroń T.: “Górnictwo ogólne”, WU Pol. Lubelskiej, Lublin, 1995
6. Leksykon górniczy, Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 1989
7. Zwolan S., Czapliński A.; “Górnictwo”
8. Poradnik górnika, tom 1-5
9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981)
10. Materiały pomocnicze do ćwiczeń

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Fuksa D., Ciszyńska E.: Analiza i prognoza zanieczyszczeń powietrza na przykładzie aglomeracji miejskiej Krakowa. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1, Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010. s. 446–455.
 2. Fuksa D.: Wierzba energetyczna jako alternatywna forma energii cieplnej dla gospodarstw domowych. W: Czysta energia, czyste środowisko 2008 /pod red. Ireneusza Solińskiego/. Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii. Kraków. 2008, s. 107–113.
 3. Fuksa D., Kipczak P., Ciszyńska E.: Efektywne technologie eksploatacji cienkich pokładów węgla kamiennego. W: KOMTECH 2014: innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa : bezpieczeństwo – efektywność – niezawodność: praca zbiorowa: monografia /red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. Gliwice: Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2014, s. 83–99.
 4. Ciszyńska E., Fuksa D.: Analiz urovnâ zagrâzneniâ vozduha na primere gorodskoj aglomeracii Katowic. W: Problemy nedropolzovaniâ: meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh: 20–22 aprelâ 2011 g.: sbornik naučnyh trudov, Č. 2 /Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Rossijskoj Federacii, Gosudarstvennoe Obrazovatel’noe Učreždenie Vysšego Professional’nogo Obrazovaniâ Sankt-Peterburgskij Gosudarstvennyj Gornyj Institut imeni G. V. Plehanova (Tehničeskij Universitet). — Sankt-Peterburg: GI, 2011. s. 189–191.
 5. Fuksa D., Wilkosz A.: Istota i sposoby modyfikacji transportu kopalnianego. Logistyka. 2014, nr 4, dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka: artykuły recenzowane, s. 4237–4244.
 6. Fuksa D., Wilkosz A.: Mine transport – analysis of hard coal haulage. W: IX Krakow conference of young scientists 2014: Krakow, October 2–4, 2014. AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. (KKMU Symposia and Conferences; no. 9). s. 116
 7. Fuksa D., Ciszyńska E., Łyko P.: Pozytywne aspekty wykorzystania biogazu na przykładzie transportu. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012, s. 475–482.
 8. Fuksa D., Bator A., Ślósarz M.: Waloryzacja energetyczna mułów węglowych możliwością poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych. Przegląd Górniczy. 2014, t. 70, nr 9, s. 2–5.
 9. Fuksa D., Wilkosz A.: Organizacja transportu poziomego w systemie logistycznym kopalni węgla kamiennego. Logistyka; ISSN 1231-5478. 2015, nr 4, dod.: CD nr 3, Logistyka-nauka: artykuły recenzowane, s. 8850–8855.
 10. Fuksa D., Kęsek M., Ślósarz M., Bator A.: Koncepcja zintegrowanego systemu transportu poziomego w kopalniach węgla kamiennego. Przegląd Górniczy, 2015, t. 71, nr 8, s. 23–25.
Informacje dodatkowe:

Brak