Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Innowacyjność i projektowanie produktu
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-605-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Bogacz Paweł (bogacz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Sposoby definiowania innowacji jako innowacje: produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe. Proces innowacji, jego poszczególne etapy i sposoby ich realizacji. Bariery innowacyjności i sposoby ich łamania. Nowoczesne sposoby finansowania innowacji. Nowoczesne metody zdobywania wiedzy i rozwoju innowacji. Metody poszukiwania pomysłów, badania i projektowania oraz prototypowania innowacji. Certyfikacja i deklaracja zgodności. Ochrona praw do innowacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu analiz ilościowych i jakościowych służących realizowaniu procesu innowacyjności, ze szczególnym uwzględnieniem punktowej oceny innowacji oraz analizy sensorycznej IPZ1A_W04 Kolokwium
M_W002 Student potrafi wykorzystywać metody oceny innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem metody oceny punktowej oraz metody analizy sensorycznej IPZ1A_U01 Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Student ma wiedzę z zakresu pojęcia innowacji, etapów tego procesu i sposobów zarządzania innowacyjnością. Potrafi szukać informacji dla tego procesu oraz wykorzystywać sposoby jego finansowania. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W05 Odpowiedź ustna
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zdefiniować odpowiedni rodzaj działalności innowacyjnej i realizować go w swojej przyszłej pracy zawodowej IPZ1A_U03, IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma podstawy do prowadzenia i rozwoju swojej własnej działalności gospodarczej w zakresie produkcji IPZ1A_K02, IPZ1A_K01 Wykonanie ćwiczeń
M_K002 Student ma kompetencje w zakresie prowadzenia projektów innowacyjnych z czterech dziedzin innowacyjnosci IPZ1A_K01 Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu analiz ilościowych i jakościowych służących realizowaniu procesu innowacyjności, ze szczególnym uwzględnieniem punktowej oceny innowacji oraz analizy sensorycznej + + + - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi wykorzystywać metody oceny innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem metody oceny punktowej oraz metody analizy sensorycznej + + + - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę z zakresu pojęcia innowacji, etapów tego procesu i sposobów zarządzania innowacyjnością. Potrafi szukać informacji dla tego procesu oraz wykorzystywać sposoby jego finansowania. + + + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zdefiniować odpowiedni rodzaj działalności innowacyjnej i realizować go w swojej przyszłej pracy zawodowej + + + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma podstawy do prowadzenia i rozwoju swojej własnej działalności gospodarczej w zakresie produkcji - + + - - - - - - - -
M_K002 Student ma kompetencje w zakresie prowadzenia projektów innowacyjnych z czterech dziedzin innowacyjnosci - + + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 107 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Innowacyjność głównym sposobem rozwoju przedsiębiorstw

  Student poznaje sposoby rozwoju przedsiębiorstwa, ze wskazaniem na rolę rozwoju intensywnego, a w jego ramach innowacji. Omówiony zostaje proces innowacji, jego etapy, charakterystyka ekonomiczna, a także różne formuły jego prowadzenia.

 2. Definiowanie czterech rodzajów innowacyjności w perspektywie OECD

  Wychodząc z definicji Shumpetera student uzyskuje wiedzę z zakresu nowoczesnego ujmowania innowacyjności wedle Oslo Manual OECD 2008. Innowacje te dzielone są na cztery podstawowe rodzaje: innowacje produktowe, innowacje procesowe, innowacje organizacyjne oraz innowacje marketingowe. Dochodzi do wyjaśnienia równouprawnienia wszystkich rodzajów innowacji w procesie innowacyjności

 3. Wskaźniki innowacyjności w Polsce na tle Europy – przyczyny stanu bieżącego

  Zaprezentowane zostają wartości wskaźników w Polsce z odniesieniem do Europy oraz świata.

 4. Bariery innowacyjności

  Przedstawiane są różne rodzaje barier innowacyjności, ze wskazaniem na poszczególne ich przyczyny.

 5. Sposoby finansowania działalności innowacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem nowej perspektywie budżetowej UE 2014-2020

  Przedstawione zostają różne sposoby finansowania innowacyjności w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji UE z budżetu dla Polski na lata 2014-2020, dotacje EOG, dotacje NCBiR oraz specjalne, dedykowane produkty kredytowe i pożyczkowe.

 6. Sposoby wzbudzania działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwie

  Przedstawione zostają sposoby wzbudzania działań innowacyjnych w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem jednostek naukowo-badawczych, firm ze wspólnego łańcucha logistycznego, pracowników oraz wiedzy dostępnej w różnych kanałach informacyjnych

 7. Sposoby komercjalizacji stworzonych technologii i produktów innowacyjnych

  Zaprezentowane zostają różne sposoby komercjalizacji stworzonych technologii i produktów innowacyjnych

Ćwiczenia audytoryjne (15h):
 1. Proces innowacyjności i jego etapy

  Szczegółowe zapoznanie się z pięcioma etapami innowacji. Ich charakterystyka, sposoby postępowania i finansowania. Szczególne nastawienie wskazywane jest na etapy badań, prototypowania i ewaluacji.

 2. Metody analizy i oceny innowacji

  Przedstawienie najczęściej wykorzystywanych na świecie metod i narzędzi oceny innowacji. Prezentacja dotyczy metod ilościowych, jak i ilościowych, ze szczególnym uwzględnieniem punktowej oceny innowacji oraz metod sensorycznych.

 3. Wykonanie oceny punktowej wybranej innowacji

  Przedmiotem zajęć staje się przeprowadzenie procesu oceny punktowej wybranej innowacji produktowej w odniesieniu do jej konkurenta z użyciem punktowej oceny innowacji. Pomiar i ocena odbywa się w zakresie kategorii technicznej, sprzedażowej oraz zyskowej. Po prezentacji przykładu zadaniem studentów jest wykonanie tego typu analizy dla wybranego nowego produktu i artykułu dla niego konkurencyjnego.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
 1. Analiza porównawcza oraz analiza sensoryczna i ich rodzaje

  W trakcie zajęć odbywa się prezentacja kolejnych metod analizy porównawczej oraz analizy sensorycznej, z przeprowadzeniem przez studentów krótkich badań realizowanych zgodnie z ich algorytmami.

 2. Metoda APQP oraz PPAP podstawowymi sposobami prowadenia innowacji w układzie B2B

  Studenci poznają metody APQP oraz PPAP, wraz z ich algorytmami oraz sposobami prowadzenia. Zapoznają się także z narzędziami informatycznymi wspomagającymi obie metody, głównie w aspekcie tworzenia algorytmów oraz diagramów.

 3. Deklaracja zgodności oraz certyfikacja zgodności

  Studenci poznają zasady przeprowadzania badań dotyczących deklaracji oraz certyfikacji zgodności, a także wykonują krótkie ćwiczenia analityczne w tej kwestii z wykorzystaniem Internetu

 4. Narzędzia analizy ochrony własności intelektualnej

  Studenci poznają główne bazy danych pozwalające na analizę zakresu ochrony własności intelektualnej różnych typów innowacji, a także wykonują krótkie ćwiczenia analityczne w tej kwestii z wykorzystaniem Internetu

 5. Przeprowadzenie pełnego badania sensorycznego

  Zajęcia wiążą się z samodzielnym wykonaniem na bazie przedstawionej instrukcji kompleksowego, całościowego badania sensorycznego dla wybranego przez studenta produktu. W trakcie badania zachowane zostają wszelkie zasady normy PN-EN ISO 8589:2010. Badanie wykonywane jest w pięcioosobowych grupach. W końcowej jego części dochodzi do prezentacji uzyskanych wyników i sformułowania wniosków.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym, wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień w ujęciu dobrych praktyk z różnych branż przemysłu
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia audytoryjne i wykłady są zaliczane poprzez uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium zaliczeniowego. Ma miejsce termin podstawowy kolokwium zaliczeniowego (realizowany w ostatnim tygodniu semestru) oraz dwa poprawkowe.
Ćwiczenia laboratoryjne są zaliczane poprzez uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium zaliczeniowego. Ma miejsce termin podstawowy kolokwium zaliczeniowego (realizowany w ostatnim tygodniu semestru) oraz dwa poprawkowe.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z kolokwium zaliczeniowego opartego na wiedzy z wykładów i ćwiczeń audytoryjnych (waga 0,5) oraz oceny pozytywnej z kolokwium zaliczeniowego z ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,5) .
Aktywność na wykładach, a także aktywność na ćwiczeniach audytoryjnych i laboratoryjnych mogą być premiowane przez podniesienie ocen.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwym jest odrabianie opuszczonych zajęć w trakcie ćwiczeniowych audytoryjnych, poprzez udział w zajęciach innej grupy dziekanatowej lub laboratoryjnej, realizującej program opuszczonych przez studenta zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstawowych zasad algebry i zarządzania projektami.
Umiejętność podstawowego myślenia ekonomicznego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bessant J.,Tidd J., Zarządzanie innowacjami, Wolters Kluwer, 2014.
Gawęcka J., Jędryka T., Analiza sensoryczna. Wybrane metody i przykła-dy zastosowań. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2001.
Juran J.,De Feo J., Quality Control Handbook: The Complete Guide to Performance Excellence, McGraw-Hill: New York, 2010.
Karlik M.: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. Poszukiwanie i realizacja nowatorskich projektów, Poltext, 2014.
PN-ISO 8589:1998Analiza sensoryczna -Ogólne wytyczne dotyczące projektowania pracowni analizy sensorycznej

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Designing a product quality improvement tool for headliners in BMW X1 E84 cars in Boshoku Automotive Poland / K. Szymańska, P. BOGACZ // W: Problemy nedropol’zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : Sankt-Peterburg, 23–25 aprelâ 2014 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 2 / red. kollegiâ V. L. Truško [et al.] ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki Rossijskoj Federacii, federal’noe gosudarstvennoe bûdžetnoe obrazovatel’noe učreždenie vysšego professional’nogo obrazovaniâ, Nacional’nyj mineral’no-syr’evoj universitet «Gornyj». — Sankt-Peterburg
2. Design an IT tool for estimating the labor cost for design office of Biprostal Company / K. Marszalik, P. BOGACZ // W: Problemy nedropol’zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : 24–26 aprelâ 2013 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 2 / Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Rossijskoj Federacii, Federal’noe Gosudarstvennoe Bûdžetnoe Obrazovatel’noe Učreždenie Vysšego Professional’nogo Obrazovaniâ, Nacional’nyj Mineral’no-Syr’evoj Universitet «Gornyj». — Sankt-Peterburg
3. Error susceptibility and imperfection of research procedures – implementation of six sigma methodology in Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) / Marcin Kowalski, Paweł BOGACZ // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014.
4. Increasing profitability of enterprises by using raw materials from wastes / M. Kubieniec, P. BOGACZ // W: Problemy nedropol’zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : 25–27 aprelâ 2012 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 2 / Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Rossijskoj Federacii, Federal’noe Gosudarstvennoe Bûdžetnoe Obrazovatel’noe Učreždenie Vysšego Professional’nogo Obrazovaniâ Nacional’nyj Mineral’no-Syr’evoj Universitet «Gornyj». — Sankt-Peterburg
5. Innowacyjność szansą na wzrost konkurencyjności i wartości przedsiębiorstwa – zasady, mechanizmy, dobre praktyki — [Innovations – a chance for value growth of companies – rules, mechanisms, good practices] / Paweł BOGACZ. — [Katowice : TUV NORD Polska], 2015. — 46 s.. — Materiały przygotowane na szkolenie „Klub Prezesa 2015”
6. Innowacyjność w rozwoju przedsiębiorstwa górniczego – rola, bariery i sposoby ich likwidacji — Innovation in the development of a mining plant – the role, barriers and methods of their liquidation / Paweł BOGACZ, Łukasz Siodłak, Krzysztof Setlak // Przegląd Górniczy
7. Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem — [Modern methods of management] / red. nauk. Paweł BOGACZ ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [s. n.], 2012.
8. Projekt optymalizacji szyb samochodowych z wykorzystaniem elementów metodologii Six Sigma — Project of optimization car windscreens production process using elements of Six Sigma methodology / Paweł BOGACZ, Marcin Migza // W: Inżynieria produkcji : problemy jakości i zarządzania produkcją / red. nauk. Marek Dudek, [et al.]. — Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna, 2013.
9. Rola innowacyjności w poprawie efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa górniczego — [Role of innovation in improving an economic efficiency of mining company] / Paweł BOGACZ, Łucjan Gajda, Łukasz Siodłak // W: Innowacje szansą rozwoju górnictwa [Dokument elektroniczny] : Gliwice, 27.06.2013
10. Rola innowacyjności w poprawie efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa górniczego — The role of innovation in improving of the economic efficiency of a mining company / Paweł BOGACZ, Łucjan Gajda, Łukasz Siodłak // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2014 R. 65 nr 3, s. 169–174. — Bibliogr. s. 174, Summ., Streszcz., Rez.. — Artykuł zredagowano na podstawie referatu na Konferencję Naukową : Innowacje – szansą rozwoju górnictwa : Gliwice, 27 czerwca 2013 r.
11. Zwiększanie poziomu wpływów jako podstawa kreowania wartości przedsiębiorstwa górniczego — Effects of increasing of revenues as the basis for creation of mining company / Paweł BOGACZ // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 639. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2011.
12. Określenie wpływu wybranych czynników na wykorzystanie środków na innowacje wydatkowanych w górnictwie/ Tadeusz Franik, Paweł BOGACZ; Przegląd Górniczy; 2016 nr 8, s. 25–28

Informacje dodatkowe:

Obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych i laboratoryjnych: nieusprawiedliwiona absencja w 20% zajęć skutkuje brakiem zaliczenia