Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Odnawialne źródła energii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-614-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Uliasz-Bocheńczyk Alicja (aub@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zdobycie wiedzy z zakresu generacji rozproszonej w aspekcie wykorzystania źródeł energii odnawialnej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę na temat technologii energetyki rozproszonej działających w jako rozwiązania prosumenckie wykorzystujące OZE. IPZ1A_W03, IPZ1A_W02 Kolokwium
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu systemów wykorzystania energii odnawialnej w generacji rozproszonej. IPZ1A_W03, IPZ1A_W02, IPZ1A_W04 Kolokwium
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie modelu prosumenckiego. IPZ1A_W03, IPZ1A_W02, IPZ1A_W04 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie wykorzystać wiedzę na temat mikrogeneracji i zastosowania energii odnawialnej w skali lokalnej. IPZ1A_U02, IPZ1A_U01 Projekt
M_U002 Umie wykorzystać nabytą wiedzę do doboru odnawialnego źródła energii. IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U03 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi ocenić korzyści z energetyki rozproszonej w systemie elektroenergetycznym. IPZ1A_K02, IPZ1A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Rozumie znaczenie energii odnawialnej w gospodarce energetycznej. IPZ1A_K02, IPZ1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat technologii energetyki rozproszonej działających w jako rozwiązania prosumenckie wykorzystujące OZE. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu systemów wykorzystania energii odnawialnej w generacji rozproszonej. + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie modelu prosumenckiego. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie wykorzystać wiedzę na temat mikrogeneracji i zastosowania energii odnawialnej w skali lokalnej. - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie wykorzystać nabytą wiedzę do doboru odnawialnego źródła energii. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi ocenić korzyści z energetyki rozproszonej w systemie elektroenergetycznym. + - - + - - - - - - -
M_K002 Rozumie znaczenie energii odnawialnej w gospodarce energetycznej. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Energia odnawialna – zagadnienia prawne. Energia z biomasy, energia z odpadów. Energetyka wiatrowa, energetyka geotermalna, energetyka słoneczna. Mikrogeneracja. Model prosumencki. Technologie generacji rozproszonej. Generacja rozproszona w aspekcie wykorzystania energii odnawialnej. Smart Grid. Koszty produkcji energii elektrycznej dla różnych technologii.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Wykonanie projektu wykorzystania źródła energii odnawialnej poprzez dobór mocy i podstawowych urządzeń dla wybranego obiektu wraz z podstawową analizą opłacalności oraz wypełnienie wniosku związanego ze zgłoszeniem przyłączenia mikroinstalacji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
Obecność obowiązkowa: zgodnie z Regulaminem Studiów.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie
z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Zaliczenie: na podstawie kolokwium.
Ćwiczenia projektowe:
Obecność obowiązkowa: Tak. W przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie każdą
nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie albo
poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć (z
możliwością wykorzystania godzin konsultacji). Student, który opuścił więcej niż 3 zajęcia i są one
nieusprawiedliwione jest traktowany jak student, który nie uczęszczał na zajęcia.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w
zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego.
Zaliczenie: Zaliczenie z ćwiczeń projektowych na podstawie wykonanego projektu. Ocena z ćwiczeń projektowych obejmuje wartość merytoryczną projektu, jakość przeprowadzonych analiz oraz sposób i formę jego prezentacji.
Ilość terminów kolokwium: 1 podstawowy i 1 poprawkowy.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z zajęć audytoryjnych i kolokwium z treści wykładów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia
zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Mokrzycki E. (red.), Gawlik L., Kryzia D., Uliasz-Bocheńczyk A., 2011 – Rozproszone zasoby energii w systemie elektroenergetycznym. Wyd. IGSMiE PAN Kraków. 257 s.
2. Paska, 2017 – Rozproszone źródła energii. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
3. Mirowski T., Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2018 – Energetyczne wykorzystanie biomasy. Wyd. IGSMiE PA, Kraków, 168 s.
4. Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej – wybrane problemy i wyzwania. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warszawa 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Mokrzycki E. (red.), Gawlik L., Kryzia D., Uliasz-Bocheńczyk A., 2011 – Rozproszone zasoby energii w systemie elektroenergetycznym. Wyd. IGSMiE PAN Kraków. 257 s.
2. Uliasz-Bocheńczyk A., Mokrzycki E., 2015 – Biomasa jako paliwo w energetyce. Rocznik Ochrona Środowiska –Annual Set The Environment t. 17 cz. 2, s. 900–913.
3. Mirowski T., Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2018 – Energetyczne wykorzystanie biomasy. Wyd. IGSMiE PA, Kraków, 168 s.

Informacje dodatkowe:

-