Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca dyplomowa inżynierska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-701-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Ogrodnik Romuald (rogrod@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Obowiązkowym elementem programu studiów jest wykonanie przez studenta pracy dyplomowej, która jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę niezbędną do przygotowania pracy dyplomowej inżynierskiej na zadany temat z zakresu inżynierii i zarządzania procesami przemysłowymi IPZ1A_W05, IPZ1A_W02, IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Praca dyplomowa
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student ma umiejętność przygotowania i przeprowadzenia badań, dokonania analizy uzyskanych wyników i prawidłowej ich interpretacji, zaprojektowania prostych systemów z zakresu inżynierii i zarządzania procesami przemysłowymi, wyciągnięcia odpowiednich wniosków oraz przygotowania opracowania końcowego, także w języku obcym IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Praca dyplomowa
M_U002 Student potrafi przygotować prezentację swojej pracy inżynierskiej i przedstawić ją podczas obrony IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01 Prezentacja,
Praca dyplomowa
M_U003 Student potrafi korzystać z literatury, baz danych oraz innych źródeł informacji, także w języku obcym oraz potrafi integrować uzyskane informacje i formułować logiczne i uzasadnione wnioski i opinie, a także określić kierunki dalszego kształcenia się IPZ1A_U02, IPZ1A_U04 Praca dyplomowa
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi wyniki swoich badań oraz wnioski przedstawić w sposób zrozumiały w pracy dyplomowej inżynierskiej, w prezentacji oraz innych publikacjach IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Prezentacja,
Praca dyplomowa
M_K002 Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego oraz potrafi określić priorytetowe cele związane z przygotowywaną pracą inżynierską, a także potrafi uzasadniać przyjętą drogę postępowania IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Praca dyplomowa
M_K003 Student przygotowując pracę dyplomową inżynierską rozumie skutki działalności inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym, a także ma świadomość znaczenia działań naukowych własnej uczelni IPZ1A_K02 Praca dyplomowa
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę niezbędną do przygotowania pracy dyplomowej inżynierskiej na zadany temat z zakresu inżynierii i zarządzania procesami przemysłowymi - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student ma umiejętność przygotowania i przeprowadzenia badań, dokonania analizy uzyskanych wyników i prawidłowej ich interpretacji, zaprojektowania prostych systemów z zakresu inżynierii i zarządzania procesami przemysłowymi, wyciągnięcia odpowiednich wniosków oraz przygotowania opracowania końcowego, także w języku obcym - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować prezentację swojej pracy inżynierskiej i przedstawić ją podczas obrony - - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi korzystać z literatury, baz danych oraz innych źródeł informacji, także w języku obcym oraz potrafi integrować uzyskane informacje i formułować logiczne i uzasadnione wnioski i opinie, a także określić kierunki dalszego kształcenia się - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi wyniki swoich badań oraz wnioski przedstawić w sposób zrozumiały w pracy dyplomowej inżynierskiej, w prezentacji oraz innych publikacjach - - - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego oraz potrafi określić priorytetowe cele związane z przygotowywaną pracą inżynierską, a także potrafi uzasadniać przyjętą drogę postępowania - - - - - - - - - - -
M_K003 Student przygotowując pracę dyplomową inżynierską rozumie skutki działalności inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym, a także ma świadomość znaczenia działań naukowych własnej uczelni - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 390 godz
Punkty ECTS za moduł 15 ECTS
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 70 godz
Inne 320 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem złożenia (rejestracji) pracy dyplomowej jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem studiów, w tym planem studiów, przedmiotów i praktyk (uzyskanie tzw. absolutorium) oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej przez opiekuna i recenzenta

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:
Ocena wynikająca z oceny opiekuna pracy dyplomowej inżynierskiej i oceny recenzenta pracy dyplomowej inżynierskiej.
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zasady określa Opiekun pracy.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie wszystkich przewidzianych planem studiów przedmiotów (zaliczenia i egzaminy) oraz praktyki technologicznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura wynikająca z tematu i zakresu pracy dyplomowej inżynierskiej – zalecana przez Opiekuna pracy

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Bibliografia pracowników WGiG AGH na stronach Biblioteki Głównej AGH:
https://bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Opiekun pracy określa tryb oraz harmonogram realizacji pracy umożliwiający jej terminowe zakończenie. Opiekun pracy zobowiązany jest także do weryfikacji pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego.