Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Społeczna akceptowalność inwestycji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-710-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Ostręga Anna (ostrega@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie studenta z problematyką braku akceptowalności społecznej dla różnego rodzaju inwestycji, zarówno przekształcających środowisko (np. górnictwo), jak i poprawiających standard życia i pracy (np. rewitalizacja). Ukazanie znaczenia czynnika społecznego w planowaniu inwestycji. Zapoznanie z metodami współpracy z interesariuszami, a w szczególności z lokalną społecznością, przy projektowaniu inwestycji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie przyczyny oporów społecznych związanych z nowymi inwestycjami oraz skutki braku akceptacji społecznej. IPZ1A_W05 Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_W002 Zna i rozumie metody pozyskiwania i utrzymania akceptacji społecznej dla inwestycji. IPZ1A_W05 Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zidentyfikować czynniki sukcesu lub niepowodzeń przy współpracy z interesariuszami. IPZ1A_U03 Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi zastosować metody mające na celu pozyskanie akceptacji społecznej dla inwestycji. IPZ1A_U03 Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotów zapobiegać konfliktom i rozwiązywać problemy społeczne związane z nowymi inwestycjami. IPZ1A_U03 Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_K002 Jest gotów do poszerzania i uzupełniania zdobytej wiedzy oraz uczenia się przez całe życie. IPZ1A_U03 Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie przyczyny oporów społecznych związanych z nowymi inwestycjami oraz skutki braku akceptacji społecznej. + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie metody pozyskiwania i utrzymania akceptacji społecznej dla inwestycji. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zidentyfikować czynniki sukcesu lub niepowodzeń przy współpracy z interesariuszami. - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować metody mające na celu pozyskanie akceptacji społecznej dla inwestycji. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotów zapobiegać konfliktom i rozwiązywać problemy społeczne związane z nowymi inwestycjami. + + - - - - - - - - -
M_K002 Jest gotów do poszerzania i uzupełniania zdobytej wiedzy oraz uczenia się przez całe życie. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1) Wprowadzenie – podstawowe definicje: konflikt, social license to operate, społeczna odpowiedzialność biznesu, ocena oddziaływania na społeczeństwo, interesariusze, NIMBY.
2) Przyczyny konfliktów związanych z nowymi inwestycjami zarówno przekształcającymi środowisko (np. górnictwo, składowiska odpadów), jak i poprawiających standard życia i pracy (np. rewitalizacja). Czynniki warunkujące poziom akceptacji społecznej: jakość partycypacji społecznej, sytuacja społeczno-gospodarcza, edukacja, wpływ mediów, przepisy prawa, wpływ na środowisko, polityka przestrzenna.
3) Dobre i złe praktyki współpracy przedsiębiorców, gmin i innych instytucji z interesariuszami przy realizacji inwestycji – przykłady z Polski.
4) Dobre i złe praktyki współpracy przedsiębiorców, gmin i innych instytucji z interesariuszami przy realizacji inwestycji – przykłady ze świata.
5) Sposoby włączania społeczności lokalnych w procesy decyzyjne – uwarunkowania prawne oraz dobre praktyki. Rola przedsiębiorców oraz organów administracyjnych we współpracy z lokalną społecznością w procedurze planowania inwestycji.
6) Metodologia pomiaru akceptacji społecznej dla inwestycji. Sondaż, wywiad, studium przypadku. Wskaźniki stosowane przez przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie.
7) Praktyczne metody pozyskiwania akceptacji społecznej dla inwestycji i zapobiegania konfliktom na wszystkich etapach działalności przedsiębiorstwa. Ocena oddziaływania na społeczeństwo, strategie CSR, partycypacja społeczna, analiza interesariuszy.
8) Akceptacja, partycypacja społeczna i współpraca interesariuszy w procesie rewitalizacji terenów zdegradowanych (poprzemysłowych, miejskich, wiejskich, powojskowych). Przyczyny braku akceptowalności inwestycji rewitalizacyjnych.
9) Metodologia EASW – Europejski Warsztat Scenariuszy Świadomości jako sposób kreowania wizji dla terenów zdegradowanych przez lokalną społeczność wcielającą się w różne role. Rola ekspertów zewnętrznych.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Wykonanie jednego z dwóch projektów:
1) Zaprojektowanie strategii przedsiębiorstwa planującego rozpoczęcie działalności na obszarze zamieszkałym z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych. Analiza społeczno-gospodarcza obszaru oraz określenie zasad współpracy z mieszkańcami od etapu planowania do zakończenia działalności.
2) Zaprojektowanie współpracy z lokalną społecznością w procesie rewitalizacji terenu zdegradowanego wraz z analizą potrzeb i oczekiwań. Wybór i uzasadnienie podejścia: oddolne, eksperckie lub mieszane.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Prezentacja multimedialna, studia przypadku, dyskusja.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych – na podstawie wykonanego projektu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Uczestnictwo w wykładach, dyskusja na temat przedstawianych treści oraz bieżące wyjaśnianie wątpliwości.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach musi być nadrobiona samodzielnym uzupełnieniem wiedzy i przygotowaniem ćwiczeń projektowych

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1) Badera, J., Kocoń, P. (2014): Local community opinions regarding the socio-environmental aspects of lignite surface mining: experiences from central Poland. Energy Policy nr 66, s. 507-516.
2) Badera, J., Kocoń, P. (2015). Moral panic related to mineral development projects–Examples from Poland. Resources Policy nr 45, s. 29-36.
3) Badera, J. (2008): Opinie i postawy społeczności lokalnej wobec projektu górniczego na przykładzie Zawiercia. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 24(4/4), 23-40.
4) Bice, S., Moffat, K. (2014). Social licence to operate and impact assessment. Impact Assessment and Project Appraisal nr 32(4), s. 257-262.
5) Boutilier, R. G., Thomson, I. (2011): Modelling and measuring the social license to operate: fruits of a dialogue between theory and practice. Social Licence, s. 1-10.
6) Gunningham, N., Kagan, R. A., & Thornton, D. (2004): Social license and environmental protection: why businesses go beyond compliance. Law & Social Inquiry nr 29(2), s. 307-341.
7) Moffat, K., Zhang, A. (2014): The paths to social licence to operate: An integrative model explaining community acceptance of mining. Resources Policy nr 39, s. 61-70.
8) Joyce, S., Thomson, I. (2000): Earning a social license to operate: Social acceptability and resource development in Latin America. CIM Bulletin nr 93(1037), s. 49-53.
9) Karwińska, A. (2012): Odzyskać miasto. Społeczne aspekty rewitalizacji obszarów poprzemysłowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 894(18), s. 55-72.
10) Koivurova, T., et al. (2015): ‘Social license to operate’: a relevant term in Northern European mining?. Polar Geography nr 38(3), s. 194-227.
11) Lenartowicz, J. K. (2006): O społeczeństwie obywatelskim, partycypacji i terenach poprzemysłowych. Czasopismo Techniczne nr 8-A, s. 361 – 381.
12) Pudełko, A. (2015): Partycypacja obywatelska w procesie rewitalizacji na przykładzie planowania Zintegrowanego Programu Rewitalizacji osiedla Nikiszowiec w Katowicach. Prace Geograficzne, nr 142, s. 89-103.
13) Prno, J., Slocombe, D. S. (2012): Exploring the origins of ‘social license to operate in the mining sector: Perspectives from governance and sustainability theories. Resources policy nr 37(3), s. 346-357.
14) Zhang, A., et al. (2015): Understanding the social licence to operate of mining at the national scale: a comparative study of Australia, China and Chile. Journal of Cleaner Production nr 108, s. 1063-1072.
15) Projekt MIREU – Mining and Metallurgy Regions of EU, w szczególności wyniki Pakietu Roboczego (WP4) – Social License to Operate, 2017–2020, https://mireu.eu/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1) Łacny Z. (2017): Problemy rozwoju ośrodków (po)przemysłowych na przykładzie miasta Trzebinia. Przegląd górniczy nr 7, s. 33-41.
2) Ostręga A., Kasprzyk R. (2007): Społeczne aspekty rewitalizacji. Górnictwo Odkrywkowe nr 5-6, s. 169–175.
3) Ostręga A. (2016): Zrewitalizowane tereny pogórnicze jako przestrzenie publiczne [w:] Skowronek J. (red): Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych. Wydawca Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, s. 47–57.
4) Ostręga A. (2008): Odnowa miast poprzez rewitalizację obszarów poprzemysłowych – przykłady i metoda [w] Kleczkowski P. (red.) Methods for the management of city revitalisation. Dom Wydawnictw Naukowych, Kraków.
5) Ostręga A. (2007): Programy rewitalizacji – rola lokalnych samorządów w ich przygotowaniu i realizacji. Kopaliny Podstawowe i Pospolite Górnictwa Skalnego. Nr 2, s. 16–20.

Informacje dodatkowe:

brak