Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mining & Environment
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-1-717-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pomykała Radosław (rpomyk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The module includes content on the broadly understood impact of mining on the environment. There were discussed indirect and indirect impacts of various types of exploitation on various elements of the environment, as well as legal and technological methods of mitigation or minimizing adverse impacts.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie oddziaływania różnych rodzajów górnictwa na poszczególne elementy środowiska. The student has knowledge of the impact of different types of mining on the individual elements of the environment. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W01 Kolokwium,
Projekt
M_W002 Posiada wiedzę na temat gospodarki odpadami w górnictwie oraz oddziaływania odpadów wydobywczych na środowisko. The student have knowledge about waste management in the mining industry and the impact of mining waste on the environment. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Posiada wiedzę na temat możliwości ograniczania niekorzystnego oddziaływania górnictwa na środowisko. The student has the knowledge on how to reduce the impact of mining on the environment. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dokonywać identyfikacji zjawisk zachodzących w wyniku różnego typu działalności górniczej. Student is able identify the presence of phenomena occurring as a result of various types of mining activities. IPZ1A_U03, IPZ1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Referat
M_U002 Potrafi dokonywać analizy wpływu górnictwa na rożne elementy środowiska oraz poszukiwać metod ograniczania niekorzystnego oddziaływania, posługując się nowoczesnymi metodami. The student is able to analyze the impact of mining on the various elements of the environment and seek ways to limit the negative impact, using modern methods. IPZ1A_U03, IPZ1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potraf samodzielnie oraz w zespole przeprowadzić analizę zagadnienia w zakresie oddziaływania górnictwa na środowisko, wypracować rozwiązanie w postaci referatu, oraz publicznie zaprezentować wyniki pracy. The student is able to analyze issues (individually and in the team) in terms of the impact of mining on the environment, develop a solution in the form of paper, and publicly present the results of the work. IPZ1A_K02, IPZ1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie oddziaływania różnych rodzajów górnictwa na poszczególne elementy środowiska. The student has knowledge of the impact of different types of mining on the individual elements of the environment. + + - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat gospodarki odpadami w górnictwie oraz oddziaływania odpadów wydobywczych na środowisko. The student have knowledge about waste management in the mining industry and the impact of mining waste on the environment. + + - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę na temat możliwości ograniczania niekorzystnego oddziaływania górnictwa na środowisko. The student has the knowledge on how to reduce the impact of mining on the environment. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonywać identyfikacji zjawisk zachodzących w wyniku różnego typu działalności górniczej. Student is able identify the presence of phenomena occurring as a result of various types of mining activities. + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonywać analizy wpływu górnictwa na rożne elementy środowiska oraz poszukiwać metod ograniczania niekorzystnego oddziaływania, posługując się nowoczesnymi metodami. The student is able to analyze the impact of mining on the various elements of the environment and seek ways to limit the negative impact, using modern methods. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potraf samodzielnie oraz w zespole przeprowadzić analizę zagadnienia w zakresie oddziaływania górnictwa na środowisko, wypracować rozwiązanie w postaci referatu, oraz publicznie zaprezentować wyniki pracy. The student is able to analyze issues (individually and in the team) in terms of the impact of mining on the environment, develop a solution in the form of paper, and publicly present the results of the work. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 83 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

The types and scope of the impact of mining on the environment;
Legal aspects of environmental protection;
Characteristics of the impact of underground and open pit mining.
The impact of mining on the water environment;
Mining and atmospheric pollution;
The problem of waste in mining;
Social aspects of mining activities;
Methods to limit the adverse impact of mining on the environment.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Examples of the impact of various types of mining activities on the environment and its individual elements. Methods of identifying and estimating the extent of adverse impact. Working in groups concerning identification and analysis of specific examples of the impact of mining on the environment. Presentation of the results.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The subject of classes are two exercises. The first includes the analysis and presentation of the current problem regarding the impact of mining on the environment based on literature. The second exercise is a simplified assessment of the impact of given mining activities on the environment.
The rating of the exercises takes into account: values ​​of merit, including the conclusions, the quality of the analysis and quality of the presentation, as well as: activity during the exercises, progress of the project, and timely preparation.

The lecture evaluation concerns the assessment of the attainment of wiedy during lectures, including selected concepts. The knowledge check will be carried out based on the answers to the questions asked.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final evaluation is determined as the arithmetic mean of the question responses (60%) and the auditorium exercises (40%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

It is allowed not more than 20% of absences on exercises. Absences from exercises can be done on other groups, subject to the compliance of the subject matter of the course. If it is impossible, the student is obliged to supplement the arrears on the exercises in the range determined with the teacher.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Not applicable.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bell, F. G., Donnelly L. J.: Mining and its impact on the environment, Taylor & Francis, London, New York 2006.
2. Howard L. H. et al.: SME mining engineering handbook, Soc. for Mining, Metallurgy, and Exploration, Littleton 1992.
3. Spitz K., Trudinger J.: Mining and the environment, CRC Press/Balkema, 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Kuczyńska I., Pomykała R. Propagowanie innowacyjnych technologii wykorzystania odpadów wydobywczych w krajach nadbałtyckich, w: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych: bezpieczeństwo – jakość – efektywność: praca zbiorowa pod red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł; KOMAG. Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice, Komeko 2011. ISBN: 978-83-60708-47-7. s. 41–46.
 2. Wybrane zagadnienie ochrony i inżynierii środowiska : praca zbiorowa, red. nauk. Wiktoria SOBCZYK ; aut.: Agnieszka Biedrawa-Kozik, Maciej GLINIAK, Waldemar KĘPYS, Anna KOWALSKA, Paulina ŁYKO, Małgorzata PAWUL, Radosław POMYKAŁA, Wiktoria SOBCZYK, Maria SZYMAŃSKA-CZAJA, Małgorzata ŚLIWKA; Kraków: Wydawnictwa AGH, 2014. 322 s., ISBN: 978-83-7464-692-5
 3. Kozioł W., Piotrowski Z., Pomykała R., Machniak Ł., Baic I., Witkowska-Kita B., Lutyński A., Blaschke W. Zastosowanie analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) do wielokryterialnej oceny innowacyjności technologii zagospodarowania odpadów z górnictwa kamiennego. Rocznik Ochrona Środowiska; 2011 t. 13 cz. 2, s. 1619–1634.
  #Pomykała R., Mazurkiewicz M., 2015, Properties of coal gasification wastes essential to determining their impact on the environment. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 24 no. 5, s. 2147–2155.
Informacje dodatkowe:

Test dates: one primary and one correction.
It is inpossible to improve the positive assessment within the established dates.