Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Informatyka w ochronie środowiska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-104-IS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Instalacje Środowiskowe
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Saramak Daniel (dsaramak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu student zapozna się z podstawami środowiska programu typu Matlab.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe polecenia programu obliczeniowego typu Matlab IKS2A_W01, IKS2A_W05 Odpowiedź ustna,
Kolokwium
M_W002 Student zna standardy budowy prostych programów IKS2A_W02 Sprawozdanie,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi napisać prosty program obliczeniowy w wybranym przez siebie środowisku. IKS2A_U05, IKS2A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi przeprowadzić analizę problemu obliczeniowego i zaproponować metodę rozwiązania IKS2A_U05, IKS2A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi zorgaznizować pracę w grupie i rozdzielić zadania podczas pracy nad większym projektem. IKS2A_K01, IKS2A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe polecenia programu obliczeniowego typu Matlab - - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna standardy budowy prostych programów - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi napisać prosty program obliczeniowy w wybranym przez siebie środowisku. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przeprowadzić analizę problemu obliczeniowego i zaproponować metodę rozwiązania - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi zorgaznizować pracę w grupie i rozdzielić zadania podczas pracy nad większym projektem. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Podczas zajęć studenci zapoznani zostaną z programem komputerowym analogicznym do środowowiska Matlab. Poznają podstawowe jego polecenie umożliwiające napisanie prostych programów obliczeniowych i przetwarzania danych. Nauczą się wykreślać wykresy, budować funkcje, obliczać zadania matematycze. Poznają podsatwy metodyki planowania i projektowania sposobów rozwiązywania probelmów inżynieriskich za pomocą komputera.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych: na podstawie kolokwium zaliczeniowego

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa:
· na podstawie oceny uzyskanej z ćwiczeń laboratoryjnych i aktywności na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach można odrobić z inną grupą pod warunkiem wcześniejszego ustalenia tego faktu z prowadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu matemtatyki, logiki i obsługi komputera.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

“MATLAB 7 dla naukowców i inżynierów” Pratap Rudra, PWN, 2007
“Wprowadzenie do Matlab’a” Piotr Drozdowski, Skrypt Politechniki Krakowiskiej, Kraków 1995

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Tumidajski, Saramak: Modele i zadania statystyki matematycznej w przeróbce surowców. Wyd. AGH, Kraków 2009.

Informacje dodatkowe:

Aby uzyskać zaliczenie z laboratorium kolokwium (przy komputerze, praktyczne zadania) musi być zaliczone na ocenę pozytywną. W przypadku nie uzyskania zaliczenia z kolokwium w terminie podstawowym, przewidziany jest 1 termin poprawkowy. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą. Dopuszcza sie maksymalnie 2 nieusprawiedliwone nieobecności na zajęciach laboratoryjnych pod warunkiem samodzielnego nadrobienia materiału. W przypadku 3 lub wiecej nieobecności nieusprawiedliwonych student nie uzyska zaliczenia z przedmiotu.